Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ   Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към буква А.Землище на град Симитли, община Симитли се добавя:1. Урегулиран поземлен имот IV (четвърти), с планоснимачен №593(петстотин деветдесет и трети), находящ се в кв.29а (двадесет и девети „а”), целият имот с площ от 315 кв.м. (триста и петнадесет квадратни метра)  по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – УПИ V-595; запад – УПИ III-593; север - улица; юг – УПИ XVI-594, кв.29а,  по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г..2. Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №904 (деветстотин и четвърти), находящ се в кв.225 (двеста двадесет и пети), целият имот с площ от 431,96 кв.м. (четиристотин тридесет и един квадратни метра и деветдесет и шест квадратни сантиметра) по регулационния и кадастрален план на кв.”Ораново” на гр.Симитли, одобрен със Заповед №255/1964г. и Заповед №779/11.09.2001г. на кмета на община Симитли, Заповед за допълване №1029/04.10.2015г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток - улица; запад – НУПИ с пл.сн. № 31; север – УПИ V с пл.сн. № 30; юг – край на регулацията, кв.225 по регулационния и кадастрален план на кв.”Ораново” на гр.Симитли, одобрен със Заповед №255/1964г. и Заповед №779/11.09.2001г., Заповед за допълване №1029/04.10.2015г. на кмета на община Симитли.3. Урегулиран поземлен имот ¬І (първи), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 5 (пети), целият имот  с площ от 1439 кв.м. (хиляда четиристотин тридесет и девет кв. м.)  по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Смесено предназначение”, с ЕКАТТЕ 66460, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – пешеходна алея и УПИ ІІ, кв.5; Югоизток – УПИ ІІІ, пл. сн. № 1437, кв. 5; Югозапад – улица; Северозапад – пешеходна алея.ІI. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към буква В.Землище на село Долно Осеново, община Симитли се добавя:1. Неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №524 (петстотин двадесет и четвърти), целият имот с площ от 15,00 кв.м. (петнадесет квадратни метра) по кадастралния план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., допълнен със Заповед №82/22.02.2018г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Изток - улица; запад – улица; север – улица; юг – имот с планоснимачен №504, по кадастралния план на с.Долно Осеново, община Симитли, одобрен със Заповед №82/1990г., допълнен със Заповед №82/22.02.2018г. на кмета на община Симитли.ІІI. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към буква Ж.Землище на село Полето, община Симитли се добавя:1. Урегулиран поземлен имот IV (четвърти), с планоснимачен №102(сто и втори), находящ се в кв.22 (двадесет и втори), целият имот с площ от 880 кв.м. (осемстотин и осемдесет квадратни метра) по регулационния и кадастрален план на с.Полето, общ.Симитли, одобрен със Заповед №2881/1963г. и Заповед №778/2001г. на кмета на община Симитли, с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Изток – улица; запад – УПИ V-102; север – УПИ III-102;  юг – улица, кв.22, по регулационния и кадастрален план на с.Полето, общ.Симитли.IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:7. Поземлен имот № 070103 (нула седем нула едно нула три), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Токаците”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 0.334 дка. (триста тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 070096 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 070104 – др.селскост.т. на община Симитли.V. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Д.Землище на с.Брежани, община Симитли се добавя:1. Поземлен имот № 019107 (нула едно девет едно нула седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIІ (седма), находящ се в местността “Света Петка”, землището на с. Брежани, целият имот с площ от 20.162 дка. (двадесет декара сто шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 019105 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 019099 – нива на насл.на Никола Димитров Михайлов; имот № 019111 – нива на община Симитли; имот № 0019099 – нива на насл.на Никола Димитров Михайлов;  имот № 000134 – жил.територия на с.Брежани; имот № 019098 – нива на Александър Борисов Стоименов; имот № 000134 –жил.територия на с.Брежани; имот № 019096 – нива на насл.на Георги Божинов Лазаров; имот № 019092 – нива на община Симитли; имот № 019091 – нива на БПЦ-БП.НСМ/ЕЦ „Св.Димитър”; имот № 019090 – нива на насл.на Йордан Николов Газянски; имот № 019103 – нива на насл.на Иван Христов Симеонов; имот № 019104 – полски път на община Симитли-ПП.VI. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква И.Землище на с.Ракитна, община Симитли се добавя:1. Поземлен имот № 029061 (нула две девет нула шест едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Лулейски ливади”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 11.882 дка. (единадесет декара осемстотин осемдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 029059 – ливада на община Симитли; имот № 029060 – ливада на Благо Николов Александров; имот № 029042 – ливада на насл.на Сотир Благов Георгиев; имот № 029032 – нива на община Симитли; имот № 000037 – полски път на община Симитли-ПП;  имот № 029062 – нива на насл.на Ангел Василев Мичков; имот № 029063 – ливада на насл.наАтанаса Стефанова Пелтешка;  имот № 029070 – ливада на насл.на Тодор Стоянов Лулейски;  имот № 029055 – ливада на насл.на Георги Христов Дафков; имот № 029056 – ливада на община Симитли; имот № 029057 – ливада на Благо Николов Александров; имот № 029056 – ливада на община Симитли.2. Поземлен имот № 029032 (нула две девет нула три две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Лулейски ливади”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 4.793 дка. (четири декара седемстотин деветдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 000037 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 029030 – нива на насл.на Алекси Благов Илчов; имот № 029033 – нива на община Симитли; имот № 029061 – нива на община Симитли.3. Поземлен имот № 029033 (нула две девет нула три три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Лулейски ливади”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 0.942 дка. (деветстотин четиридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 029034 – нива на насл.на Георги Андонов Костов; имот № 029026 – нива на община Симитли; имот № 029031 – нива на община Симитли; имот № 029032 – нива на община Симитли; имот № 029041 – ливада на насл.на Стефан Стоицов Костов.4. Поземлен имот № 029031 (нула две девет нула три едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Лулейски ливади”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 1.837 дка. (един декар осемстотин тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 029030 – нива на насл.на Алекси Благов Илчов; имот № 029033 – нива на община Симитли; имот № 029027 – нива на община Симитли; имот № 029028 – нива на насл.на Ангел Василев Мичков.5. Поземлен имот № 003001 (нула нула три нула нула едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Тичовото/Мръщец”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 4.536 дка. (четири декара петстотин тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 003002 – нива на община Симитли; имот № 000107 – дере на община Симитли-ПП; имот № 000037 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 003005 – нива на насл.на Михаил Тодоров Илчов.6. Поземлен имот № 003002 (нула нула три нула нула две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Тичовото/Мръщец”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 5.362 дка. (пет декара триста шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 000080 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 000107 – дере на община Симитли-ПП; Имот № 003001 – нива на община Симитли; имот № 003003 – нива на насл.на Аврам Атанасов Маринчев.7. Поземлен имот № 016023 (нула едно шест нула две три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Чикаловото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 4.777 дка. (четири декара седмстотин седемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 016039 – нива на насл.на Илия Димитров Гълъбов; имот № 016019 – нива на Георги Кипров Бойничев; имот № 016018 – нива на насл.на Божин Кипров Бойничев;имот № 016017 – нива на община Симитли; имот № 016022 – нива на насл.на Стойне Сарафимов Гълъбов; имот № 000037 – полски път на община Симитли-ПП.8. Поземлен имот № 016020 (нула едно шест нула две нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Чикаловото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 2.784 дка. (два декара седмстотин осемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 016039 – нива на насл.на Илия Димитров Гълъбов; имот № 000037 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 016024 – нива на насл.на Ангел Темелков Терзийски; имот № 016019 – нива на Георги Кипров Бойничев.VII. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Л.Землище на с.Сенокос, се добавя:9. Поземлен имот № 001021 (нула нула едно нула две едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIІІ (осма), находящ се в местността “Чакърци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 17.853 дка. (седемнадесет декара осемстотин петдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000001 – гор.стоп.тер.на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 100006 – залесена терит. на Бойчо Ангелов Пецев; имот № 000034 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000008 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 001022 – нива на община Симитли;  имот № 001019 – пасище, мера на община Симитли; имот № 001024 – нива на насл. на Борис Петров Гърков.10. Поземлен имот № 018017 (нула едно осем нула едно седем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 6.697 дка. (шест декара шестстотин деветдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018020 – нива на община Симитли; имот № 018018 – нива на община Симитли; имот № 018020 – нива на община Симитли; имот № 018019 – нива на община Симитли;  имот № 018016– пасище, мера на община Симитли; имот № 018023 – нива на община Симитли.11. Поземлен имот № 018023 (нула едно осем нула две три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 7.599 дка. (седем декара петстотин деветдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018024 – нива на община Симитли; имот № 018017 – нива на община Симитли; имот № 018022 – нива на община Симитли; имот № 018037 – пасище, мера на община Симитли.12. Поземлен имот № 018006 (нула едно осем нула нула шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 7.612 дка. (седем декара шестстотин и дванадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018008 – пасище, мера на община Симитли; имот № 018026 – нива на насл.на Атанас Христов Калайджийски; имот № 018005 – пасище, мера на община Симитли; имот № 018007 – нива на насл.на Стефан Петров Неврокоплийски.13. Поземлен имот № 018018 (нула едно осем нула едно осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 0.459 дка. (чeтиристотин петдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018017 – нива на община Симитли; имот № 018020 – нива на община Симитли.14. Поземлен имот № 018022 (нула едно осем нула две две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 8.823 дка. (осем декара осемстотин двадесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018023 – нива на община Симитли; имот № 018020 – нива на община Симитли; имот № 018021 – нива на Атанас Иванов Лазаров; имот № 018038– нива на община Симитли; имот № 018037 – пасище, мера на община Симитли.15. Поземлен имот № 018020 (нула едно осем нула две нула), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 1.991 дка. (един декар деветстотин деветдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018018 – нива на община Симитли; имот № 018017 – нива на община Симитли; имот № 018022 – нива на община Симитли; имот № 018019 – нива на община Симитли; имот № 018017 – нива на община Симитли.16. Поземлен имот № 018019 (нула едно осем нула едно девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 1.810 дка. (един декар осемстотин и десет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018020 – нива на община Симитли; имот № 018021 – нива на Атанас Иванов Лазаров; имот № 018041 – населено място на Застроено; имот № 018016 – пасище, мера на община Симитли; имот № 018017 – нива на община Симитли.17. Поземлен имот № 018039 (нула едно осем нула три девет), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 8.752 дка. (осем декара седемстотин петдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018038 – нива на община Симитли; имот № 018056 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 018037 – пасище, мера на община Симитли.18. Поземлен имот № 018038 (нула едно осем нула три осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 13.337 дка. (тринадесет декара триста тридесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018037 – пасище, мера на община Симитли; имот № 018039 – нива на на община Симитли; имот № 018056 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 018021 – нива на Атанас Иванов Лазаров; имот № 018022 – нива на община Симитли.19. Поземлен имот № 018024 (нула едно осем нула две четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността “Калайджийци”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 8.701 дка. (осем декара седемстотин и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 018008 – пасище, мера на община Симитли; имот № 018023 – нива на община Симитли; имот № 018037 – пасище, мера на община Симитли.
VIII. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 1 940лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 18 840 лв.
І X. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 1080 лева.

 


С уважение, 

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ