Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи МОТИВИ относно изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Симитли

МОТИВИ относно изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Симитли

 

ДО                                                            

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ


МОТИВИ

От Владимир Димитров Христов  - Председател на Общински съвет - Симитли


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


През последните години българското законодателство претърпя значителни изменения. Паралелно с нормотворческата дейност на Народното събрание на Република България, Окръжна и Районна прокуратура – Благоевград в изпълнение на ролята си на надзор за законност извърши проучване на подзаконовите нормативни актове на територията на Благоевградска област. На база на нейни констатации за несъответствие на отделни норми на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Симитли, бяха изготвени и внесени протести до Административен съд – Благоевград. Беше подадена жалба и от „Български правозащитен алианс” във връзка с неспазване на процедурата по приемане на едно от измененията в наредбата. Бяха образувани административни дела №242/2017 год. 688/2017 год. и №33/2018 год. всичките по описа на Административен съд – Благоевград, някои от които са приключили, а други са висящи. След извършено проучване беше установена основателността на доводите на Окръжна прокуратура – Благоевград.  Основните цели, които се поставят с проекта за изменение и допълнение на Наредбата е хармонизиране на тези текстове с европейското законодателство и  със ЗМСМА, ЗНА, Закона за общинската собственост и Закона за местните данъци и такси, както и отстраняване на административно-производствените правила при приемане на някои от текстовете. С оглед гореизложеното и на основание чл.28 ал.1 от Закона за нормативните актове внасям за разглеждане настоящия Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Симитли, неразделна част от настоящия доклад при спазване на процедурата по ЗНА.

 

 

Владимир Димитров Христов

Председател на ОбС – Симитли