Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ ИРАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ ИРАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ДО                                                         

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГР.СИМИТЛИ 

 

                                         ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Владимир Димитров Христов — председател на ОбС-гр.Симитли


относно: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ ИРАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:         

 Приема ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ ИРАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ, както следва:
1. Чл.8 ал.9, изречение трето от Наредбата се изменя.
2. Чл. 33 от Наредбата се отменя.
Приема се нов текст с тази номерация със следното съдържание:
Чл.33 При разпореждане с недвижим имот, физическите и юридическите лица приобретатели  заплащат на общината 2 на сто  данък при придобиване на имущество, определен върху оценката на прехвърляния имот към момента на прехвърлянето, както следва: - при възмездно придобиване;- при замяна върху оценката на имота с по-висока стойност;- при дарение   между   лица   извън   кръга  на посочените в чл.47 ал.1 т.1  от ЗМДТ.

3. Чл. 37, ал.2 се отменя от Наредбата се отменя.
Приема се нов текст със следното съдържание:
Чл. 37 ал.2 Освен в случаите, посочени в Закона за общинската собственост, замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж, с имот или с право на строеж върху имот – собственост на други лица може да се извършва: 1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор; 2. между общината и друга община или между общината и държавата; 3. в други случаи – при условия и по ред, определени в закон.

 


Владимир Димитров Христов

Председател на ОбС – Симитли

 

 

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ ИРАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

ГЛАВА  ПЪРВАОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ Чл.1 /1/  С тази наредба се регламентират условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество на Община Симитли и се определят правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства при осъществяването на тези дейности, както и други условия и ред по управлението и разпореждането с общинска собственост, в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост /ЗОС/  и Правилника за приложението му /ППЗОС/./2/  Общински съвет – Симитли осъществява общо ръководство и контрол със своите решения по придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество./3/  Общинската собственост се управлява в интерес на населението на общината съобразно законовите разпоредби, с грижата на добър  стопанин, съобразно предназначението й и за нуждите, за които е предоставена./4/  Настоящата наредба не се прилага:1.При разпореждане с общински имоти, извършвано по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.2.При  упражняване правата на Община Симитли върху общинската част от капитала на търговските дружества с общинско участие и върху капитала на едноличните търговски дружества.3.При провеждане на търгове и конкурси за предоставяне на концесии.4.При принудително отчуждаване на имоти – частна  собственост на физически и юридически лица за общински нужди.Чл. 2  /1/  Общинска собственост са:1. Имотите и вещите, определени със закон.2. Имотите и вещите, предоставени на общината със закон.3. Имотите, чиято собственост е възстановена на общината при условия и ред, определени със закон.4. Имотите и вещите, дарени или завещани на общината.                                                  5.  Имотите и вещите, придобити от общината с доброволен труд и /или с парични средства на населението.6. Имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски дружества с общинско участие.7. Имотите и вещите, придобити от общината чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определени в закон./2/ Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел, дори ако общината е била  единствен собственик на прехвърленото в тях имущество.Чл. 3  /1/  Общинската собственост е публична и частна./2/  Публична собственост са:1.Имотите и вещите, определени със закон.2. Имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация.3.Други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от Общинския съвет./3/ Частна  общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. Плодовете и приходите от имотите и вещите – публична общинска собственост, са частна собственост на общината./4/  Промяната на имотите-публична общинска собственост в частна общинска собственост и обратно, се извършва само с решение на Общинския съвет./5/  Предложенията за откриване на процедура по предходната алинея, се правят в писмена форма от лицата, имащи право да внасят проекти за решения в Общинския съвет. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акта за общинска собственост и конкретните мотиви, обосноваващи предложението и скица на имота от действащия ПУП.Чл. 4  /1/  Имотите и вещите, публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 от тази Наредба, се обявяват от Общинския съвет за частна общинска собственост./2/ За публична общинска собственост се обявяват имотите и вещите, частна общинска собственост, които са придобили предназначението по чл.3, ал.2./3//Изм.- решение №123/12.09.2008г./ Решенията на Общинския съвет за промяна на имот от публична в частна общинска собственост се приемат с мнозенство от две трети от общия брой на съветниците, а от от частна в публична общинска собственост – с повече от половината от общия брой.Чл. 5. Общината отговаря за задълженията на лица, изискуеми до деня на безвъзмездно придобитите от нея техни имоти и вещи до размера на тяхната стойност.Чл. 6  /1/ Имотите – публична общинска собственост, предназначени за осъществяване функциите на органите на местно самоуправление и местна администрация, се управляват пряко от кмета на общината, съответно от кмета на кметството и кметските наместници./2/ Имотите – публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, както и недвижимите имоти и движими вещи – общинска собственост, обявени за исторически паметници с местно значение, паметници на културата, както и имотите за здравни, културни, образователни, просветни и социални дейности от общинско значение, за всеки конкретен случай се предоставят с решение  на Общинския съвет за безвъзмездно ползване и управление на организации или юридически лица на бюджетна издръжка, осъществяващи съответните дейности.Чл. 7  /1/”/Изм.с Решение№123 от Протокол №14/12.09.2008г. Имотите  и вещите – публична общинска собственост, земите от общинския поземле фонд, горите от земите от общинския горски фонд, не могат да се придобиват по давност.”                       /2/   Имотите и вещите – публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят собственост на трети лица. Имоти публична общинска собственост могат да се  обременяват с ограничени вещни права, само в случаите определени със закон./3/” Изм.с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г. Имотите и вещите – частна общинска собственост могат да бъдат обект на разпореждане . За тя се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в Закон не се предвижда друго.”ГЛАВА   ВТОРАПРИДОБИВАНЕ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВОЧл.8 ал.9, изречение трето от Наредбата се отменят.Чл.8 ал.9. В изпълнение на стратегията по ал.8 Общинския съвет приема годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост, по предложение на кмета на общината.Програмата се приема най- късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.Чл. 8./1/Общината придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост или ограничени вещни права:1.По силата на закон.2.Чрез безвъзмездно отстъпване право на собственост  от  държавата.3.Чрез закупуване на недвижими имоти и движими вещи със средства на общината.4.”/Изм.с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Чрез замяна на имоти,вещи и право на строеж върху имот частна общинска собственост с имоти, вещи и право на строеж, собственост на държавата, на физически лица, или на юредически лица при спазване на изискванията на Зос.Решенията са извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозенство от две трети от общия брой на съветниците.Въз осново на решенията на общинския съвет Кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна.”5.Чрез изграждане на недвижими  имоти на общинска земя или върху терени, където в полза на общината е учредено право на строеж, надстрояване или пристрояване.6.Чрез провеждане на отчуждителни процедури, съгласно Закона за общинската собственост.7.Чрез осъществено трайно владение върху недвижим имот, чийто собственик не може да бъде установен – с  позоваване на придобивна давност в полза на общината.8.Чрез придобиване на имоти и вещи, изградени с доброволен труд и парични средства на населението на общината.9.Чрез дарение или завещание в полза на общината, на нейни органи и учреждания или на населеното място.10.Чрез  учредяване в полза на общината на ограничени вещни права по силата на правна сделка, разрешена от закона./2/Нова - Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Придобиването , управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост се извършва под общото ръководство и контрол на общинския съвет./3/ Нова - Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собсвеност и правомощията на кмета на общината, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с тази наредба при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област./4/ Нова - Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Имотите или части от тях – общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена се отдават под наем въз основа на решение на Общинския съвет по реда на глава VІІ от Наредбата, като кмета на общината може да делигира правата си за сключване на договори на второстепенни разпоредители с бюджетни средства в съответствие с Решение №65 от протокол №9 от заседание на Общински съвет – Симитли, проведено на 12.06.2008г./5/ Нова - Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършва через публичен търг или публично оповестен конкурс,освен ако в закон е предвидено друго. Условията и редът за провеждане на търговете и конкурсите се определят от Общинския съвет в глава седма на тази наредба./6/ Нова - Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Общинския съвет определя имотите на територията на общината, извън имотите по чл.12, ал.2 от ЗОС, които се предоставят за управление на съответните кметове на кметства.При продажба или отдаване под наем на имотите предоставени за управление на кметовете на кметства, не по – малко от 30 на сто от средствата, придобити от продажбата или от отдаването под наем се превеждат по сметката на кметството по местонахождението на съотетния имот и се използват за изпълнение на дейности по местно значение определени от Общинския съвет./7/ Нова - Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Кметовете на кметства или определени от тях служители от съответната администрация се включват в състава на комисиите по провеждането на търговете или конкурсите в случаите, в които предоставянетопод наем или разпореждането с имоти на територията на кметството се извършва от кмета на общината./8/ Нова - Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Общинския съвет приема стратегия за управление на общинската собсвеност за срока на мандата си по предложение на кмета на общината.Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа :1.Основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.2.Основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане.3.Нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване.4.Други данни, определени от общинския съвет./9/Нова - Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.В изпълнение на стратегията по ал.8 Общинския съвет приема годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост, по предложение на кмета на общината.Програмата се приема най- късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.Програмата съдържа:1.Програма за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.2.Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба , за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учередяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия.3.Описание на имотите , които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на гражданите или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна.4.Описание на имотите , които общината има намерение да придобие в собственост за тяхното придобиване.5.Други данни, определени от общинския съвет./10/ Нова - Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Стратегия по ал.8 и програмата по ал.9, както и промените в тях се обявяват на населението на определените места в сградата на общината и се публикуват на интернет страницата на общината./11/Нова - Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл.45 от Закона за местното самуправление и местната администрация.Чл. 9. Решение на Общинския съвет е необходимо за придобиване право на собственост върху недвижими имоти и движими вещи.1.Срещу учредено право на строеж или друго ограничено вещно право върху общински недвижим имот.2.Чрез замяна на недвижим имот – общинска собственост с недвижим имот, собственост на физически или юридически лица.3.Чрез сключване на договори за закупуване от общината на недвижими имоти или части от тях, собственост на физически или юридически лица.4.Чрез замяна на право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост с недвижим имот, собственост на физически или юридически лица.5.Чрез делба.6.Чрез предоставяне на общината с акт на компетентен държавен орган.7.Придобиване собствеността върху имоти на физически или юридически лица чрез отчуждителни производства, при спазване процедурите на Глава ІІІ от Закона за общинската собственост.Чл.10 /1/ Възмездно придобиване на право на собственост или на ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на Общинския съвет. Въз основа на решението на Общинския съвет се сключва договор от кмета на общината./2/ Даренията и завещанията се приемат от кмета на общината при условията на чл.61, ал.2 от Закона за наследството.Чл. 11. Кметът на общината може да сключва договори за придобиване на недвижими имоти без решение на Общинския съвет в случаите на:1.При условията и по реда на чл.11 от Закона за наследството.2.Придобиване на имот, чийто собственик не може да бъде установен.3.Придобиване на имоти, изградени с доброволен труд и парични средства на населението на общината.4.Придобиване на недвижими имоти чрез позоваване на придобивна давност – със заповед на кмета на общината.5.С позоваване на погасеното право на строеж при условията на чл.67 от ЗС. Заповедта на кмета се издава след представен протокол от комисия, включваща в състава си длъжностни лица от общинската администрация, която да установи,че е изтекъл 5 /пет/ - годишния давностен срок от сключването на договора и няма започнало фактическо строителство в парцела, въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво.Чл. 12. Сгради, постройки, съоражения или части от тях могат да се придобиват от общината чрез извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване на съществуващи сгради, в съответствие със строителната програма и в рамките на предвидените средства в общинския бюджет за съответната година. Изпълнителите на проектирането и строителството се определят съгласно Закона за обществените поръчки и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, в рамките на предвидените в бюджета средства. Строителната програма се приема ежегодно от Общинския съвет с решение, с което се възлага на кмета на общината или на упълномощени от него лица от общинската администрация.Чл. 13 /1/ Общината удостоверява възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост върху имоти с акт за общинска собственост./2/ Актът за общинска собственост е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма определени в ЗОС./3/ Актът за общинска собственост няма  правопораждащо действие.Чл. 14 /1/ Закупуване на транспортни средства, машини, технически съоражения и други, необходими за осъществяване дейността на общинската администрация, се извършва от кмета на общината в рамките на предвидените бюджетни разходи. Ако стойността на  вещта е над 100 минимални работни заплати за страната към момента на закупуването им това става след решение на Общинския съвет./2/ Движимите вещи, необходими за нуждите на звената, предприятията и работещите на самостоятелна бюджетна сметка се закупуват от съответните ръководители или упълномощени от тях лица.ГЛАВА   ТРЕТАУПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИРАЗДЕЛ   ІУПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТЧл. 15 /1/ Имоти и вещи – общинска собственост се управлява в интерес на населението на общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин./2/ Имоти и вещи – общинска собственост се ползват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени. Предоставените имоти и вещи не могат да се  предостъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, да се отдават под наем или  пренаемат, освен в случаите предвидени в закон.Чл. 16 /1/ Имотите и вещите – общинска собственост се предоставят безвъзмездно за  управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка с решение на Общински съвет./2/ Имотите по чл.3, ал.2, т.2 се управляват от  кмета на общината, съответно от кмета на района или кметството или от кметския наместник по местонахождението им./3/ Имотите и вещите – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината  или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на  техни  териториални структури./4/ Имотите и вещите – общинска собственост, които не са предоставени за управление, се управляват от кмета на общината./5/ Когато нуждата от предоставения имот отпадне или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл.15 от Наредбата, имотът се отнема със заповед на кмета на общината.Чл. 17/1/Застроените имоти – публична общинска собственост, задължително се застраховат./2/Омен. с Ршение №123 от Протокол №14/12.09.2008г./3/ Отм.с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г./4/ Общинският съвет определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане./5/ Кметът на общината определя вещите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане./6/ Нова - Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на съответните организации и юридическите лица на бюджетна издръжка, на които имотите и вещите по ал.1-3 са предоставени за управление .Застарахователните вноски за имотите и вещите по ал.1-3, предоставени под наем, за ползване или концесия са за сметка на наемателите, ползвателите или концесионерите.Чл.18/1//Изм. с Решение № 82 по Протокол № 8/30.03.2012г./Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години. Части от имоти - публична общинска собственост, които са предоставени за управление, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.”/2/Отдаването под наем на имотите по ал.1 се извършва след решение на Общинския съвет чрез провеждане на  публичен търг или  публично оповестен конкурс, като въз основа на резултатите от тях кмета на общината сключва договор за наем./3/Кметовете на кметства, ръководителите на организациите и юридическите лица на бюджетна издръжка сключват сами договорите за наем на предоставените им за управление имоти, въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс по ал.2./4/Контрола по управлението на имотите по този раздел, се осъществява от кмета на общината чрез упълномощени от него длъжностни лица.РАЗДЕЛ  ІІУПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ –ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТЧл. 19.“/ Изм. с Решение №123 по Протокол №14/12.09.2008г.Кметът на общината организира и осъществява управлението на недвижимите имоти – частна общинска собственост,  с изключение на имотите и вещите, които са предоставени за управление на други лица.”Чл. 20 /1/ Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет могат да се отдават под наем на трети лица./2/ “/ Изм. с Решение №123 по Протокол №14/12.09.2008г.Отдаването под наем на имоти по ал.1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава VІІ от Наредбата.”/3/Срокът за отдаване под наем на имотите по ал.1 се определя от Общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години.Чл.21 /1/ Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни, културни и други хуманитарни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението, с решение на Общинския съвет, въз основа на което се сключва договор за наем от кмета на общината, при условие и наемна цена определени от Общинския съвет. В договора за наем се регламентира вида и местонахождението на имота, срока и наемната цена, основните права и задължения на страните, отговорностите при неизпълнение и други условия. Към договора се прилага скица на имота./2/ Имотите по ал.1 могат да се отдават под наем без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза./3/ Без търг или конкурс могат да се отдават под наем на търговски дружества и поземлени имоти, необходими като терени за временно ползване за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други свързани с изграждането ремонта и подържането на обекти на техническата инфраструктура за срока на ремонтно-строителните дейности.  /4/ Желаещите да наемат имоти по предходните алинеи подават молба до кмета на общината, в която се описват дейностите, които ще се осъществяват и документите, удостоверяващи правоспособността им да осъществяват посочената дейност./5/ Кметът издава заповед за настаняване, за срок не по-дълъг от десет години за лицата по ал.1 и 2 и за срока на ремонтно-строителните дейности за лицата по ал.3, след което в 7-дневен срок се сключва договор за наем на обекта./6/ Обектът по предходната алинея се предава в 14-дневен срок от сключването на договора, като се съставя приемо-предавателен протокол с приложен към него опис за състоянието на обекта.“/Изменение с решение №317 от Протокол №28/20.10.2006г./7/ Без търг и конкурс могат да се отдават под наем недвижими имоти – общинска собственост за разполагане върху тях на рекламни съоражения. Договор за наем се сключва от кмета на общината, след представяне на разрешение за поставяне на рекламно съоражение, издадено от главния архитект на общината и заплащане на дължимия наем, когато е определен за целия срок, а когато наема се заплаща на месечни вноски след заплащане на първата вноска.Договор за наем се сключва с титуляра на разрешителното, за срока на дейноста му, но не повече от две години.”Чл. 22 /1/ Отдаването под наем на имоти по чл.20, ал.1 за нуждите на общинските ръководства на политически партии, се извършва от кмета на общината без търг или конкурс. Размерът на наема се определя при условията на Закона за политическите партии./2/ Отдаването под наем на имоти по чл.20, ал.1 за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации се извършва от кмета на общината без търг или  конкурс./3/ Искания за предоставяне на помещения по ал.1 и 2 се отправят до кмета на общината в писмен вид,които се разглеждат в едномесечен срок от постъпването им./4/ Кметът издава заповед за настаняване, въз основа на която се сключва договор за наем за не повече от десет години. В заповедта се определя месечната наемна цена.Чл. 23. Не се предоставят помещения на организации, физически и юридически лица, които са нарушавали  договорните си задължения към общината и нормативни актове и не са изпълнявали добросъвестно законосъобразните административни  актове, издавани от кмета на общината.Чл. 24. Пренаемане на имоти по този раздел не се допуска.Чл. 25  /1/ Наемните  правоотношения се прекратяват:1. Поради неплащане на наемната цена за повече от един месец или поради системното й неплащане в срок.2. Поради извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, разрешени по установения ред, когато се засягат ползваните помещения.3. Поради лошо управление.4. С изтичането на срока  на настаняване.5. Когато наемател по  чл.21, ал.2 и 3 и чл.22, ал.1 и 2 придобие в собственост помещения от същия вид, годни за  постоянно ползване.6.Когато наемателят престане да отговаря на условията, установени с тази наредба.7.Когато помещенията се ползват в нарушение на забраните по чл.15.8. Други основания, определени с договора./2/  При прекратяване на наемните правоотношения по ал.1, т.2 на  наемателя се предоставя друго помещение от същия вид./3/ Наемните правоотношения по чл.18, ал.1 и чл.20, ал.1 се прекратяват по реда на Закона за задълженията и договорите./4/ Наемните правоотношения по чл.21, ал.1, 2 и 3 и по чл.22, ал.1 и 2 се прекратяват със заповед на съответния кмет, в която се посочва основанието за прекратяването на наемното правоотношение, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец./5/ Заповедта по ал.4 може да се обжалва пред Окръжния съд по реда на Закона за административното производство. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.Чл. 26  /1/ Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите – общинска собственост, отдадени под наем или предоставени за ползване се извършват от наемателите или ползвателите им в съответствие с разпоредбите на Закона за задълженията и договорите./2/ С договор може да се уговори основните ремонти да се извършват за сметка на наемателите и ползвателите.Чл. 27  /1/ При възникване на належаща общинска нужда наемателите на помещения по чл.21, ал.1, 2 и 3 и чл.22, ал.1 и 2 са длъжни да ги освободят в срок от три месеца от връчването на съобщението за освобождаване./2/ Ако имотът по ал.1 не бъде освободен доброволно, той се освобождава по административен ред въз основа на заповед на кмета на общината, която се привежда в изпълнение със съдействието на органите на полицията./3/ Заповедта по ал.2 може да се обжалва пред Окръжния съд и може да се обжалва по реда на Закона за административното производство. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.РАЗДЕЛ  ІІІУПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ –ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ    Чл. 28  /1/ Кметът на общината организира, ръководи и контролира ползването на движимите вещи, необходими за осъществяване на дейността на общинска администрация./2/ Кметовете на кметства и кметските наместници организират и ръководят ползването на движимите вещи, необходими за осъществяване на дейността на общинска администрация на територията на кметството и населеното място.Чл. 29  /1/  Движимите вещи, предоставени за нуждите на общината, здравните, културните, образователните, спортните и комунални заведения, както и на общинските предприятия, се управляват и ползват от техните ръководители./2/ Кметът на общината упражнява контрол върху правилното и законосъобразно ползване на вещите по ал.1.ГЛАВА  ЧЕТВЪРТАПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТРАЗДЕЛ  І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 30  /1/ Общината придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон./2/ Възмездно придобиване на право на собственост или на ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на Общинския съвет, с гласовете на една втора от общия брой на общинските съветници. С решението си Общинския съвет упълномощава кмета на общината да сключи договор./3/ Даренията и завещанията се приемат от кмета на общината при условията на чл.61, ал.2 от Закона за наследството.Чл. 31  /1/“/ Изм. с Решение №123 по Протокол №14/12.09.2008г.Разпореждането с имоти и вещи – частна общинска собственост се осъществява, чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или  безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права или по друг начин, определен в закон. Разпоредителните действия се извършват само с имоти, актовете за които са вписани по съответния ред в службата по вписванията.”/2/ Отм. с Ришение №123 от Протокол №14/12.09.2008г./3/ Учредяването на ограничени вещни права върху обекти – публична общинска собственост, се извършва при условия и по ред, определен в закон.Чл.31а Нов по Решение №270 по Протокол №27/31.07.2009г. /1/ Замяната на земеделските земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани и юридически лица не може да бъде извършена, освен в посочените в закона случаи./2/ / Отменена по Решение № 686 по Протокол № 51 от 03.12.2010г./ /3/ / Отменена с  Решение№ 686 по Протокол № 51 от 03.12.2010г./ 4. / Нова с Решение № 686 по Протокол № 51 от 03.12.2010г./ Общинският съвет предоставя земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:1. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници; 2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.Чл. 32.  Договорите за придобиване на собственост и ограничени вещни права върху имоти, както и за разпореждане с имоти – общинска собственост, се сключват в писмена форма от кмета на общината и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота, при замени на имоти – общинска собственост, с имоти – собственост на физически или юридически лица, се вписват по местонахождението на общинския имот, а при замени с имоти – държавна собственост – по местонахождението на държавния имот.
Чл.33 При разпореждане с недвижим имот, физическите и юридическите лица приобретатели  заплащат на общината 2 на сто  данък при придобиване на имущество, определен върху оценката на прехвърляния имот към момента на прехвърлянето, както следва: - при възмездно придобиване;- при замяна върху оценката на имота с по-висока стойност;- при дарение   между   лица   извън   кръга  на посочените в чл.47 ал.1 т.1  от ЗМДТ.Чл. 33/1/.Изм.с Решение №32 от Протокол №6/29.02.2008г. “Изм. с Решение №123 по Протокол №14/12.09.2008г. “Изм. с Решение  № 189 по Протокол №20/30.01.2009г.”При разпореждане с недвижим имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2% върху оценката на прехвърляното имущество.Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.Чл. 34  /1/ Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите – частна общинска собственост се извършват от наемателите и ползвателите им в съответствие със Закона на общинската собственост и Закона за задълженията и договорите./2/  С договор може да се уговори основните ремонти да се извършват за сметка на наемателите и  ползвателите.РАЗДЕЛ   ІІРАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ,ЧРЕЗ ПРАВНИ СДЕЛКИЧл. 35  /1/“/ Изм. с Решение №123 по Протокол №14/12.09.2008г.Продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на Общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен  конкурс.”/2/ Предложението за продажба следва да съдържа описание на имота, предназначението му, градоустройствен статут и началната цена на обекта./3/ Нова- с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни оценки, определени по реда на чл.22, ал.3 от ЗОбС.Оценките се одобряват от общинския съвет и не могат да бъдат по – ниски от данъчните.Общински съвет може да определя и по – висока оценка, освен ако в закон е установено друго.Начислените цени при провеждането на търговете или конкурсите не могат да бъдат по- ниски и от определените от общинския съвет.”/4/Кметът на общината сключва договор за продажба, въз основа на проведения търг или конкурс./5/” Нова- с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.В общината се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост.В регистъра се вписват данни за имотите според акта за собственост, по видовете разпоредителни сделки, както и:1.пазарната и данъчна оценка на имотите или вещни права, оценка, определена от общинския съвет, и крайната цена на сделката;2.начинът на разпореждане – чрез публичен търг , публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет;3.насрещната страна по сделката;4.други данни, определени от общинския съвет с оглед конкретиката на сделката.”Чл. 36  /1/”/Изм.с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Продажбата може да се извърши без търг или конкурс в случаите когато:1.Се извършва между общината и държавата или между общини;2.Когато лицата , на които може да се извърши продажба, са определени в закон;”/2/ “/Изм.с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Дарение на имот – частна общинска собственост, се извършва след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой  на съветниците.”/ 3/ “/Изм.с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.”
Чл. 37 ал.2 Освен в случаите, посочени в Закона за общинската собственост, замяна на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж, с имот или с право на строеж върху имот – собственост на други лица може да се извършва: 1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор; 2. между общината и друга община или между общината и държавата; 3. в други случаи – при условия и по ред, определени в закон.Чл. 37 /1/”/Изм.с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Замяната на имот – частна общинска собственост,на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на общината с имот или с право на строеж – собственост на държавата, на физически или юридически лица, може да се извършва по инициатива на общината или по писмено предложение на заинтересованите лица.”/2/”/Изм.с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Замяна по ал.1 може да се извършва:1.При прекратяване на собственост върху имоти между общината и трети лица;2.Когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на общината;3.Между общината и друга община или между общината и държавата;4.В други случаи определени в закон.”/3/Нова – с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.В случаите по ал.2 кметът на общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти.Предложение за замяна до кмета на общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имот по ал.2.В продължението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие кметът на общината внася предложение за замяна в Общинския съвет.”/4/ Нова – с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.За Направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, които се публикува в интернет страницата на общината.В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна.Обявлението се поставя и на определените места на общината.”/5/” Нова – с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Предложенията по ал.3 се внасят в общинския съвет от кмета на общината не по – рано от един месец от публикуване на обявлението.Когато в този срок постъпят повече от едно предложения за един общински имот, те се внасят заедно в общинския съвет.При постъпили предложения за замяна на един и същ общински имот от две или повече лица общинския съвет може да реши разпореждането с имота да сеизвърши через публичен търг или публично оповестен конкурс.”/6/” Нова – с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Предложенията по ал.3 не обвързват общинския съвет за извършване на замяна.Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване./7/” Нова – с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Не се допускат замени:1.Когато имотите – собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или аренда;2.На общински урегулирани поземлени имоти, отдадени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти, освен в случаите по ал.2, т.2;3.На общински имоти с имоти  на лица, за които е установено, без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или вещни права върху общински имот са прекратени по тяхна вина с които общината води съдебни имуществени спорове;4.В други случаи определени в закон или в наредбата по чл.8, ал.2/8/” Нова – с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.Въз основа на решението Общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна.”Чл.38/1/ Съсобствеността върху недвижими имоти – частна общинска собственост между общината и физически, юридически лица или държавата се ликвидира чрез:1.Доброволна делба.2.Съдебно делба.3.Изкупуване на идеални части от съсобственици.4.Замяна./2/ Сделките по т.1 и т.3 на ал.1 се извършват след съгласие на Общинския бюджет./3/ Въз основа на решението на Общинския съвет по предходната алинея, се сключва договор, който подлежи  на вписване от съдията по вписванията в Районния съд по местонахождението на имота.Чл. 39. Съгласно предвижданията на влезлите в сила подробни планове на населените места, се определят общински парцели, върху които кмета на общината със заповед учредява право на строеж, след провеждане на търг или конкурс, като началната цена се определя  от лицензиран оценител.Чл. 40 /1/”Изм.с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Право на строеж върху имот – частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава седма от наредбата.”/2/В условията на търга или конкурса може да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с равностоен имот в новопостроената сграда./3/Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината  придобива безвъзмездно собствеността на построения обект./4/Въз основа на резултатите от търга или конкурса,  кметът на общината издава заповед и сключва договор.Чл.41 /1/ Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на:1.Отм.с Решение №123 от Протокол №14.12.09.2008г.2.Юридически лица на бюджетна издръжка.  3.Религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири.4.Други лица, когато това е предвидено в закон./2/ Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.Чл. 42 /1/ Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците./2/ Безвъзмездно право на строеж може да се учредява след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците на:1.Юридически лица на бюджетна издръжка.2.Религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири.3.Други лица, когато това е предвидено в закон./3/ Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.Чл.42а .Нов – с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г./1/ Право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища, може да се учередява без търг или конкурс за строеж на жилищна сграда на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, при условия и по ред, определени в наредбата по чл.45а, ал1 от ЗОС. Цената на правото на строеж се определя от общинския съвет./2/Правото на строеж по ал1 не може да се прехвърля на трети лица./3/Жилищата, придобити по реда на ал.1 не могат да се отдават под наем или да бъдат обект на разпореждане за срок от 15 години./4/Нарушението на забраните по ал.2 и 3 е основание за разваляне на договора за правото на строеж./5/При разваляне договора лицата, нарушили забраните по ал2 и 3 нямат право по чл.72-74 от Закона за собствеността.Чл. 43. Право на  надстрояване и/или на пристрояване на сграда – частна общинска собственост, или на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, се учредява при условията и по реда на чл.39 и чл.40, ал.1./Чл. 44 /1/“Изм. с Решение  № 189 по Протокол №20/30.01.2009г.”Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот - частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения, по пазарни цени, въз основа на решение на Общинския съвет. С решението на общинския съвет се утвърждава пазарната оценка на правото на пристрояване и/или надстрояване. Въз основа на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор с лицето на което се учредява право на пристрояване и/или надстрояване.2/ Безвъзмездно право на  надстрояване и/или на пристрояване може да се учреди при условията на чл.42, ал.1 и 2./3/  Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно – на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.Чл. 45 /1/ “Изм.с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Право на ползване върху имоти и вещи – частна общинска собственост, се учредява след решение на Общинския съвет, от кмета на общината чрезПубличен търг или публично оповестен конкурс.”/2/ Срокът на правото на ползване се определя от Общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години, освен когато в закон е предвидено друго./3/ В случаите, когато лицата, на които може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на Общинския съвет./4/ Безвъзмездно право на ползване може да се учреди след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците./5/ Когато лицата, на които може да се учреди безвъзмездно право на ползване, са определени в закон, то се учредява без търг или конкурс след решение на Общинския съвет,  прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците./6/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно – на решението на Общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.Чл. 46. Общинските сгради, постройки и съоражения се премахват със заповед на кмета на общината, когато това е предвидено с влязъл в сила ПУП и предстои ново строителство.Чл. 47. Със заповед на кмета на общината се премахват сгради при предпоставките на чл.195 и чл.196 от ЗУТ.РАЗДЕЛ   ІІІОСОБЕНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕС ОБЩИНСКИ ИМОТИЧл. 48. Определяне на терени за отстъпване право на строеж чрез  публичен търг или публично оповестен конкурс за гаражи, ателиета  и обслужващи търговски обекти, се извършва съгласно ЗУТ с ПУП и с ПР.Чл. 49  /1/ Отстъпване право на строеж чрез публичен търг или публично оповестен конкурс за изграждане на гаражи на физически лица се извършва при спазване на следните условия:- да са собственици на жилища в близост до обявените петна, ако е комплексно застрояване.- да не притежават гараж, построен на общинско място. - да не му е отстъпвано право на строеж, както и на член от семейството му върху общинско място за гараж./2/ Не се допускат да участват в публичния търг или публично оповестения конкурс физически лица, построили гараж в собствен или общински парцел и преустроили същия за друга цел / магазин, кафене и др./ със или без строително разрешение./3/ Собствениците на незаконно монтирани гаражи върху определени терени за строителство на такива, не се ползват с предимство. Нарушителите, спечелили търга или конкурса, следва да преместят гаражите в определен срок от общината на определеното с проект място./4/ Инвалидите, притежаващи лек автомобил, които кандидатстват за отстъпване право на строеж за гараж и отговарят на горните условия ползват предимство пред всички останали, като заплащат правото на строеж по утвърдени от Общинския съвет базисни цени.РАЗДЕЛ   ІVРАЗПОРЕЖДАНЕ С ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТЧл.50.Продажба на движими вещи се извършва по пазарни цени, след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс от комисия, определена със заповед на кмета на общината.Чл.51.Замяна и предоставяне право на ползване върху движими вещи се извършва с договор, сключен с кмета на общината.Чл.52.Движими вещи могат да бъдат предоставени безвъзмездно по решение на Общинския съвет на организации и юридически лица на бюджетна издръжка.Чл.53.Негодните движими вещи се бракуват със заповед на кмета на общината въз основа на протокол, изготвен от назначена за целта комисия.ГЛАВА  ПЕТАОБЩИНСКИ ЖИЛИЩАРАЗДЕЛ    ІОБЩИ РАЗПОРЕДБИЧл.54/1/Кметът на общината организира, ръководи и контролира ползването и управлението на общинските жилища, ателиета и гаражи, както и на незастроени парцели, предназначени по ЗРП за индивидуално жилищно или вилно строителство./2/ В дейността си по ал.1 кмета се подпомага от отдел ”Строителство и архитектурна дейност” в Общинска администрация гр.Симитли.Чл.55 /1/ Жилищата, собственост на Община Симитли по своето предназначение са:1.Жилища за отдаване под наем.2.Оборотни жилища.3.Резервни жилища.4.Жилища за продажба.5.Ведомствени жилища./2/По предложение на кмета на общината, Общинския съвет приема с решение списък, в който се определя броя, вида и местонахождението на жилищата в групите по ал.1. Промени в списъка могат да се правят по предложение на кмета на общината, съобразно констатираната от него промяна на конкретните потребности в общината.Чл.56.Регистрирането и отчетността на общинските жилища се извършва от специалиста “Жилищна политика и общински имоти” в Общинска администрация гр.Симитли.РАЗДЕЛ   ІІЖИЛИЩА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМЧл.57/1/Жилищата за отдаване под наем са новопостроени или  налични жилища – общинска собственост, определени от Общинския съвет със списъка по чл.42, ал.2 от ЗОС./2/ В жилищата за настаняване под наем се настаняват:1.Нуждаещите се от жилища български граждани, чиято жилищна нужда е установена по реда и при условията на Глава втора от ППЗОС.2.Лицата по чл.43, ал.1 от ЗОС./3/ Настаняването под наем се извършва по реда и при условията на глава втора от ППЗОС, със заповед на кмета на общината, по отношение на която се прилагат правилата на чл.20 от ППЗОС. В заповедта се посочват: вида и местонахождението на жилището, трите имена и ЕГН на настаненото лице, броя и трите имена на членовете на семейството и ЕГН, срока на настаняването./4/ Наемната цена на общинските жилища се определя със заповед на кмета на общината, съгласно методиката на Глава ІV на ППЗДС./5/ Въз основа на настанителната заповед  кмета на общината сключва писмен договор за наем, в който се определят: редът за предаване и приемане на имота, правата и задълженията на наемателя и наемодателя, наемната цена и начина на плащането й,  срокът, отговорността при неизпълнение, поддържането / текущи и основни ремонти/, основанията за прекратяване на наемните правоотношения и други условия по наемния договор./6/ Наемното правоотношение възниква от момента на сключване на договора./7/ Наемателите на общински жилища по чл.43, ал.1 могат да заменят помежду си жилищата, в които са настанени при спазване на нормите за жилищно задоволяване по чл.17 от ППЗОС. Замяната се осъществява със заповед на кмета на общината, въз основа на нотариално заверени молби, подписани от заинтересованите страни.Чл.58 /1/ Когато на територията на общината няма граждани, отговарящи на условията по чл.43, ал.1 свободните наемни жилища, могат да се отдават под наем по пазарни цени, чрез провеждане на публичен  търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава седма от наредбата, след решение на Общинския съвет за срок не по-голям от три години./2/ Началната тръжна цена се определя от Специалиста “Общинска собственост и жилищни имоти” в Общинска администрация гр.Симитли по методиката на Глава ІV от ППЗДС,  увеличена два пъти./3/ Въз основа на резултатите от търга или конкурса, кмета на общината сключва договор, с който се определят: жилището, което се отдава под наем, срока на договора, размера и начина на плащане на наемната цена, отговорностите при неизпълнение, условията за прекратяване на договора, както и други условия, договорени от страните.РАЗДЕЛ   ІІІОБЩИНСКИ ОБОРОТНИ ЖИЛИЩАЧл.59/1/В общинските оборотни жилища се настаняват временно лицата по чл.60, ал.1./2/ Настаняването се извършва със заповед на кмета на общината, в която се определят:вида и местонахождението на жилището, лицето, което се настанява, основанието и срока  за настаняване. Въз основа на заповедта се сключва писмен  наемен договор между кмета на общината и наемателят.Чл.60/1/ Наемателите на недвижими имоти, отчуждени по реда на Глава трета от ЗОС, се настаняват в оборотни жилища, ако отговарят на следните условия:1.Да имат писмен договор с достоверна дата, нотариално заверен, който да е сключен със собственика на отчуждения имот преди  отреждането на имота по ЗРП по чл. 24 от ЗОС за провеждане на мероприятие, предназначено за задоволяване на общински нужди по чл.21, ал.1 от ЗОС.2.Да отговарят на условията за настаняване в общински жилища, установени в Глава втора от ППЗОС./2/ Наемателите по ал.1 се настаняват за срока на сключения между тях и отчуждения собственик с договор за наем, но за не повече от една година.Чл.61/1/Наемателите на общински жилища по чл.60, ал.1, т.2 и 3 от ЗОС се настаняват в оборотни жилища със заповед на кмета на общината, за срока на извършване на надстрояването, пристрояването, ремонта или реконструкцията на жилища, на които са наематели. За този период продължават да заплащат цената по първоначалното наемно правоотношение./2/ Необходимостта от пълното освобождаване на жилището по ал.1 се установява с протокол от технически специалист, в който подробно се описва състоянието на жилището./3/ Наемателите на общински жилища, които се премахват за ново строителство или са освидетелствани по реда на чл.309 от ППЗТСУ, се настаняват в освободени жилища до предоставяне на друго общинско жилище, предназначено за настаняване под наем по общия ред./4/ По молба на лицата по ал.3, кмета на общината прави предложение до Общинския съвет за промяна вида на жилище от оборотно в жилище за отдаване под наем. В тези случаи след решението на Общинския съвет, се издава настанителна заповед по общия ред.Чл.62.Наемните правоотношения с наемателите на оборотни жилища се прекратяват в предвидените от закона и договора случаи.РАЗДЕЛ   ІVОБЩИНСКИ РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩАЧл.63 /1/Изм.с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Чл.57 ал.3 в резервните жилища се настаняват под наем за срок не по- дълъг от две години лица по чл.45 ал.1 т.1 и 2 от ЗОС./2/ Лицата по ал.1 подават молба за настаняване до кмета на общината, придружена с нотариално заверена декларация, че те или членове на семейството им не притежават годни за обитаване жилище или вила./3/ Комисията по чл.9, ал.1 от ППЗОС установява наличието на  обстоятелствата по чл.45, ал.1, т.1, 2 и 3 от ЗОС, както следва:1.По чл.45, ал.1, т.1 от ЗОС годността на жилището се установява с протокол от технически специалисти, а останалите изключителни обстоятелства с декларация на обитателите.2.По чл.45, ал.1, т.2 от ЗОС кандидатите за настаняване в резервно жилище представят влязло в сила решение на съда.3.По чл.45, ал.1, т.3 от ЗОС кандидатите за настаняване представят становище на съответната Общинска служба за социално подпомагане, изготвено на базата на социална анкета и медицински документи./4/ След комплектоване на необходимите документи по ал.2 и ал.3 специалиста “Жилищна политика и общински имоти” в Общинска администрция гр.Симитли подготвя проект на настанителна заповед, който представя на кмета на общината./5/ Настаняването се извършва със заповед на кмета на общината, в която се определят: вида и местонахождението на резервното жилище, основанието за настаняване, трите имена и ЕГН на настаненото лице, броя и трите имена на членовете на семейството му и срока за настаняване./6/ Наемната цена на резервните жилища се определя със заповед на кмета на общината по методиката на Глава четвърта на ППЗДС./7/ Въз основа на заповедите на ал.5 и ал.6 се сключва писмен договор за наем между кмета на общината и наемателя, по отношение на които се прилагат изискванията на чл.55, ал.5.РАЗДЕЛ   VОБЩИНСКИ ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩАЧл.64.В общинските ведомствени жилища се настаняват временно до прекратяване на трудовото им правоотношение щатни служители на Общинската администрация, които отговарят на условията за настаняване в общински жилища под наем по Глава втора от ППЗОС и имат не по-малко от две години стаж в Общинската администрация.Чл.65/1/Със заповед на кмета на общината се назначава комисия по настаняването в общинските ведомствени жилища в състав: председател и членове, от които задължително един правоспособен юрист./2/ Комисията разглежда молбите на кандидатите и прави мотивирано предложение за настаняване след преценка на условията по чл.52.Чл.66.Настаняване във ведомствени жилища се извършва със заповед на кмета на общината по отношение на която се спазват изискванията на чл.55,ал.3 и ал.4. Въз основа на заповедта се сключва договор за наем с кмета на общната.РАЗДЕЛ  VІОПРЕДЕЛЯНЕ НАЕМНИ ЦЕНИ НАОБЩИНСКИ ЖИЛИЩАЧл.67/1/Наемната цена на общинските жилища се определя по методиката на Глава четвърта от ППЗДС, като основната наемна цена на 1 кв.м.полезна площ за жилище е както следва:1.апартаменти – 5 промила от минималната месечна работна заплата за страната.2.къщи – 4 промила от минималната месечна работна заплата за страната.3.бараки – 1 промила от минималната месечна работна заплата за страната./2/ Основната наемна цена на 1 кв.м.полезна площ се отнася за жилища с показатели, съгласно чл.38 от ППЗДС./3/ Основната наемна цена на 1 кв.м.полезна площ за всички видове жилища се корегира с максималния процент на увеличение или намаление за конкретните показатели, посочени в приложението към чл.39, ал.1 от ППЗДС./4/ Когато наетата жилищна площ на едно семейство е над нормите за жилищно задоволяване по чл.17 от ППЗОС, разликата за всеки кв.м.над тези норми се заплаща в двоен размер по установената цена за кв.м.полезна площ./5/ Новата месечна наемна цена на 1 в.м.полезна площ влиза в сила от началото на следващия месец, след обявяване на новата минимална месечна работна заплата и замества автоматично старата.РАЗДЕЛ VІІОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБАЧл.68/1/В списъка по чл.43, ал.2 се определят общинските жилища, които могат да се продават на:1.Наематели, настанени в тях по  административен ред.2.Жилищно-спестовни вложители, правоимащи по реда на ЗУЖВГМЖСВ.3.Граждани, чиито имоти се предлага да бъдат отчуждавани по реда на Глава трета от ЗОС.4.Други лица, след провеждане на търг или конкурс по чл.47, ал.1, т.4 от ЗОС./2/ Специалистът “Жилищна политика и общински имоти” в Общинска администрация, след проучване на наличния жилищен фонд, подготвя списък на жилищата, които се предлагат  да бъдат определени за продажба./3/  В списъка не могат да се включват жилища по чл.48 от ЗОС. Тези жилища не могат да бъдат и предмет на замяна. Не могат да се продават и жилища:1.Общински жилища в сгради,освидетелствени по реда на чл.309 от ППЗТСУ.2.Жилищата от ведомствения жилищен фонд по Раздел V на Глава 5 от Наредбата.3.Жилища по чл.43, ал.2 от ЗОС, в които са настанени специалисти от бюджетната сфера.4.Жилища от наемния жилищен фонд по чл.42, ал.1, т.1 от ЗОС, в които с решение на Общинския съвет са настанени дефицитни кадри за Община Симитли./4/ Списъкът по ал.2 се предоставя на кмета на общината, който го внася за разглеждане в Общинския съвет./5/ На базата на направеното предложение, Общинския съвет определя жилищата за продажба в списъка по чл.43, ал.2.Чл.69/1/Наемател на общинско жилище, който е настанен в него по административен ред, може да го закупи, ако отговаря едновременно на следните условия:1.Да е български гражданин.2.Да отговаря на условията за настаняване в общинско жилище, установени в Глава втора в ППЗОС.3.Да е наемател на общинско жилище, предназначено за продажба, включено в списъка по чл.43, ал.2.4.Да е наемател на общинско жилище на основание настанителна заповед не по-малко от 5 години, без прекъсване.5.Да е подал писмена молба за закупуване на жилището до кмета на общината./2/ Наематели на общински жилища, които са правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ, включени в окончателния списък по чл.7 от ППЗУЖВГМЖСВ, могат да закупят жилището, в което са настанени по административен ред, без да отговарят на условията по ал.1, т.2 и т.4./3/ Жилищно-спестовен вложител-правоимащ по смисъла на ЗУЖВГМЖСВ, може да закупи жилище по реда на чл. 56, ал.1, т.2, ако е включен в окончателния списък по чл.7 от ППЗУЖВГМЖСВ. Продажбата се извършва по реда на ЗУЖВГМЖСВ.Чл.70/1/Продажбата на общински жилища по реда на чл.66, ал.1, т.1 се извършва по писмена молба на наемателите до кмета на общината, към която се прилагат настанителната заповед и декларация за семейно и имотно състояние, съгласно чл.5, ал.2 от ППЗОС./2/Цените на общинските жилища, предназначени за продажба на лицата по чл.56, ал.1, т.1 и 2, се определят от Общинския съвет съобразно критериите, установени в Глава седма в ППЗДС, а за лицата по чл.56, ал.1, т.3 и 4 се определят по пазарни цени./3/ Когато определената цена, съгласно ППЗДС и  пълната  стоителна стойност се различават, продажната цена е по-висока от двете./4/ След извършване на оценката се прави мотивирано предложение от специалиста “Жилищна политика и общински имоти” за продажба до кмета на общината./5/ Продажбата се извършва със заповед на кмета, в която се посочват: техническите данни за жилището, цената и начина на плащане, както и слока за плащане./6/ Заповедта се връчва на заинтересованото лице по реда на ГПК./7/ Ако купувача не покрие стойността на жилището, заедно с полагащите се3 режийни разноски в посочения срок, се счита, че той се е отказал от покупката и преписката се прекратява със заповед на кмета на общината, а жилището остава в наемния общински фонд./8/ При извършване на плащането се съставя договор в три екземпляра. Ако купувача е вложител – в четири екземпляра, като един от тях се представя на комисията по ЗУЖВГМЖСВ, в който задължително се вписват изискванията на параграф 4 от предходните разпоредби на същия закон. Купувача придобива собствеността върху жилището след заплащане на цената, като сключения договор за продажба подлежи на вписване.Разноските по вписването са за сметка на купувача.Чл.71.Продажбата на свободни общински жилища се извършва чрез  публичен търг или публично оповестен  конкурс, като началната цена се определя по пазарни цени от лицензиран оценител.ГЛАВА  ШЕСТАНАДЗОР, АКТУВАНЕ И ОПАЗВАНЕНА ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО Чл.72.Надзорът по придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост, както и тяхното актуване и деактуване се извършва от кмета на общината чрез отдел ”Строителна и архитектурна дейност”, който има следните функции и задачи:1.Издирва и завзема незаетите от общината недвижими имоти и движими вещи – общинска собственост.2.Извършва актуването на всички имоти – публична и частна общинска собственост на територията на общината в срок от 30 дни от влизане в сила на Наредбата или от придобиването на имота.3.Обработва и докладва преписките по придобиването, предоставянето за ползване и управление, учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване и пристрояване,продажбите и замените на имоти и вещите – общинска собственост.Чл.72а “Нов – с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г./1/За общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройство и минисъра на правосъдието./2/За временните постройки, улиците, площадките, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго./3/Актът за общинска собственост се съставя в два екземпляра от длъжностно лице, определено от кмета на общината. Актът се подписва от съставителя, утвърждава се от кмета на общината и се предоставя за вписване по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър в 7-дневен срок от утвърждаването му./4/Първият екземпляр на акта се съхранява в службата по вписванията, а вторият – в общината. Препис от акта в 7- дневен срок от вписването му на службата по геодезия, картография и кадастъра и на лицата, на които е предоставен имота./5/За всеки общински имот се съставя досие, по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, към което се прилага копие от акта за собственост и документите, удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването на правата на собственост на общината, предоставените права на трети лица, както и други данни, определени в наредбата по чл.63, ал.3 от ЗОбС./6/Актът за общинска собственост за имот, прехвърлен безвъзмездно в собственост на общината от държавата, както и за имот, придобит в собственост на общината через покупко продажба от държавата или чрез замяна между общината и държавата, се съставя след отписването му от актовите книги за държавна собственост по ред, определен от Министерския съвет./7/Актът за общинска собственост за имот – държавна собственост, преминал в собственост на общината по силата на закон, се съставя по реда на ал.ІІІ.Препис от акта  се изпраща на областния управител в 7-дневен срок от вписването му в службата по вписванията.Въз основа на вписания акт за общинска собственост областния управител отписва имота от актовите книги за държавна собственост.Чл.72б ““Нов – с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г./1/ Когато при изменение в подробните устройствени планове се образуват нови урегулирани поземлени имоти – общинска собственост, за всеки новообразуван урегулиран поземлен имот се съставя нов акт за общинска собственост, в който се посочват имената и датата на стария акт.Промяната се отбелязва и в стария акт и в съответния регистър./2/При промяна на характера на собствеността от публична в частна или обратното се съставя нов акт, като обстоятелствата се отбелязват в новия и стария акт и в регистрите./3/В акта за общинска собственост се вписват данните по чл30, ал.2, т.4, чл.60, т.1 -7, чл.61, ал.І, т.5,7,9 и 10 и чл.84, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.”Чл.72в.“Нов – с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г./1/ Актовете за общинска собственост се вписват с последователни номера в регистъра, подшиват се актови книги и се съхраняват в съответните  служби в “Общинска собственост”/2/Актовите книги на общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях./3/Върху акта за общинска собственост на имот, който е престанал да бъде собственост на общината, или за който се съставя нов акт, се отбелязва това обстоятелство и той се съхранява по начина предвиден в ал.1.”Чл.72г. “Нов – с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г./1/Въз основа на съответните актове за общинска собственост се създават главен регистър за публичната общинска собственост и главен регистър за частната общинска собственост, по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието./2/ Актовете за общинска собственост, главните регистри и досиетата на имотите се съхраняват безсрочно./3/Регистрите се състоят от партидите на отделните имоти. Редът за съставяне , поддържане и съхраняване на актовете, досиетата и регистрите и за извършване на поправки в тях се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правасъдието./4/ За регистрите по ал.1 се създават копютаризирани информационни системи, които осъществяват връзка с кадастъра и имотния регистър./5/Условията и редът за създаване, поддържане и ползване на информационните системи, както и за пряк достъп до данните в тях се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правасъдието.Чл.73/1/Изземването на общинските имоти, които се владеят без основание, не се използват по предназначение или необходимостта от които е отпаднала се извършва въз основа на заповед на кмета на общината, при условията на чл.65 от ЗОС./2/ Заповедта се издава въз основа на констативен акт, съставен от длъжностнни лица, определени от кмета на общината, в който се посочват данни за:1.Актът за общинска собственост – предмет на нарушението.2.Лицето, което е извършило нарушението.3.Характера на нарушението.Чл. 74. Лицата, които повреждат или разрушават общински имоти, отговарят съобразно законите на страната.Чл. 75.  Отменен с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Чл. 76. Отменен с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Чл. 77 . Отменен с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.Чл.78.Отменен с Решение №123 от Протокол №14/12.09.2008г.ГЛАВА  СЕДМАРАЗДЕЛ   ІПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗАОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И РАЗПОРЕЖДАНЕС ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВОЧл. 79 . /1/ По реда на тази глава се провеждат публични  търгове и  публично оповестени конкурси за:1.Отдаване под наем на недвижими имоти – публична общинска собственост.2.Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост.3.Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.4.Отстъпване право на строеж върху общинска собственост.5.Отстъпване право на надстрояване или пристрояване върху общински недвижим имот.6.Учредяване право на надстрояване върху недвижими имоти – частна общинска собственост.7.Продажба на движими вещи – частна общинска собственост.8.Отдаване под наем на общински жилища по пазарни цени.9.Продажба на общински жилища, ателиета и гаражи по пазарни цени.10.Отдаване под наем на общински терени за поставяне върху тях на съоражения за търговия по реда на чл.120 а от ППЗТСУ.   Чл. 80  /1/ Публичният  търг или публично оповестеният  конкурс се открива с решение на Общинския съвет, с което се определят:1.Описание на имотите или вещите, предмет на  публичния търг или публично оповестенения конкурс и тяхното предназначение.2.Вида на процедурата –  публичен търг с тайно или с явно наддаване, или публично оповестен конкурс.3.Начална тръжна /конкурсна/ цена.4.Начин и срок на плащане и евентуални обезпечения за неговото извършване.5.Специфични условия, в зависимост от обекта на публичния  търг или публично оповестения конкурс, произтичащи от закон или от решение на Общинския съвет.6.Размерът на депозита за участие, който не може да бъде по-малък от 10% от началната тръжна /конкурсна/ цена.7.Други условия./2/ Въз основа  на решението по ал.1, кметът на общината със заповед открива процедурата по провеждането на търга или конкурса, в която се определя и условията за оглед на обектите или вещите, срока и цената за закупуване на тръжната /конкурсната/ документация и крайния срок за приемане на заявленията за участие в търга или конкурса, както и датата, мястото и часа на провеждане на търга или конкурса и резервната дата, в случай  на непровеждането им. Тръжната / конкурсната/ документация се утвърждава от кмета на общината./3/ Кметът на общината назначава със заповед състава на комисията за провеждане на публичния търга или публично оповестения конкурс.Чл. 81. “/Изм.с Решение №12 от Протокол №4/28.12.2007г. на ОбС – Симитли: Чл.81. Обява за откриване на процедура, въз основа на заповедта по чл.80, ал.2 се публикува в един местен или национален ежедневник, най- малко 20 дни преди крайния срок за закупуване на документация за участие в търга или конкурса и се поставя на видно място в сградата на Общинска администрация гр.Симитли в тридневен срок от издаване на заповедта.”Чл. 82  /1/Публичен търг или или публично оповестен конкурс се провежда, когато са подадени най-малко две молби за участие или са се явили най-малко двама кандидати./2/ След закриването на публичния търг или публично оповестения конкурс, комисията въз основа на съставения протокол освобождава депозитите на лицата, които не са спечелили търга или конкурса.Чл.83/1/При публичен търг с явно наддаване, председателят на комисията проверява състава на комисията и обявява предмета на търга, началната цена, от която започва наддаването, определя стъпката на наддаването, която не може да бъде по-малко от 1% и по-голяма от 10% от началната тръжна цена./2/Наддаването се извършва через гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председетеля на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на стъпката на надаване ./3/ Участниците надават високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвръзва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка./4/ Преди третото обявяване на даденото предложение пресдседателя предупреждава, че това е последното обявяване. Ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга, предложената окончателна цена и закрива търга. За търга се води протокол, който се подписва от комисията и класираните на първите две места./5/ Вслучай, че участниците в търга,след изрична покана от председателя, не изявят желание за наддаване и при липса на съгласие по началната цена, внесените от тях депозити не се възстановяват.Чл.84 /1/ При пблични търгове с тайно наддаване представянето на пликовете с предложенията се прави пред тръжната комисия в деня и часа, определени за начало на търга.След откриването на търга председателя обявява откриването на търга, проверява състава на комисията, предмета на търга и обявява вида на заседанието / открито или закрито /, след което поканва участниците да предадат на комисията пликовете с предложенията. Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на кандидата и и описва документите, които се съдържат в тях./2/ Върху плика се отбелязва името на участника или името на упълномощеното лице и цялостното наименование на търга./3/В предложението, поставено в плика се вписват: наименованието на обекта на търга, предлаганата цена/цифром и словом/,името на участника или името на упълномощеното лице. Предложението се подписва и подпечатва от участника /упълномощеното лице/. В плика се прилагат оригинала или нотариално заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт или пълномощното на представителя, както и всички останали изискани документи, съгласно тръжната документация./4/Всяко предложение, поставено в незапечатен плик или което не отговаря на изискванията на тръжната документация, се обявява за недействитело и участника се декласира./5/ Председателя на комисията при отварянето на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в търга, обявява редовността на предложението, съответно декласирането на участника и оповестява предложената цена./6/ Предложенията се заверяват от членовете на комисията по търга и допуснатите до участие се подреждат според размера на посочените суми./7/Публичният търг се смята за спечелен от участника, предложил най висока цена, което се обявява пред всички участници и търгът се закрива./8/При предложена еднаква най-висока цена от повече от един учасник, търгът продължава между тях с открито наддаване и започва от тази цена./9/ След закриване на търга комисията изготвя протокол за резултатите от него, който се подписва от членовете на комисията и се представя на кмета на общината.В протокола се описват първите двама класирани кандидати, чиито депозити се задържат до подписване на договор с един от тях.Чл.85/1/ При провеждане на публично оповестен конкурс, условията се разработват и предлагат от определени от кмета на общината длъжностни лица./2/ Примерни условия на конкурса могат да бъдат:1.Заплащане на определена цена;2.Запазване предназначението на обекта;3.Запазване или създаване на работни места;4.Извършване на инвестиции;5.Свързани с опазване или възстановяване на околната среда;6.Определяне на срок, през който приобретателя не може да се разпорежда с обекта на конкурса;7.Други условия, съобразено спицификата на конкурса./3/Участниците в публично оповестения конкурс представят предложенията си в запечатен непрозрачен плик, върху който се отбелязват: цялостното наименование на обекта на конкурса и адреса на подателя, доказателства за закупена документация и внесен депозит/гаранция/, както и други документи, предвидени в конкурсната документация./4/ Предложението трябва да съдържа:1.Представяне на кандидата;2.Наименование на обекта /предмета/на конкурса;3.Разработки по условията на публично оповестения конкурс;4.Цена, начин и условия на плащане./5/ Предложенията се подават в служба “Деловодство” в Общинската администрация, като върху пликовете се отбелязва входящия номер, дата и часа на постъпването им.Допълнения или изменения във вече постъпили предложения не се допускат.Не се приемат незапечатени или с нарушена цялост пликове, като същите се връщат на подателя и това се отбелязва във входящия дневник и върху плика./6/ Служба “Деловодство” изготвя спесък за постъпилите предложения, който се представят на комисията в определения ден и час за разглеждането им, като при непостъпили или при постъпили само едно предложение, комисията съставя протокол за това и обявява конкурса за непроведен./7/Когато на конкурсната комисия е предоставен списъка с постъпили две или повече предложения, комисията пристъпва към разглеждането им, като за заседанието си съставя протокол за оценяване и класиране на постъпилите предложения, който се подписва от всички членове./8/ Не се разглеждат, оценяват и класират предложения, които1.са подадени след крайния срок, опеделен за подаването им;2.са подадени в незапечатен плик;3.не съдържат всички изискуеми се документи, съгласно конкурсната документация-в този случй комисията отстранява от участие кандидата.Чл.86 /1/ Въз основа на резултатите от публичния  търг или публично оповестения конкурс и съставения от комисията протокол, кметът на общината в седемдневен срок от провеждане на търга издава заповед,с която определя лицето, спечелило търга или конкурса, цената, условията на плащането, както и вида, размера и условията за извършване на други презтации, ако са предвидени такива./2/ Заповедта се обявява на публично място в сградата на общинската администрация, достъпно за всички заинтересовани лица./3/ Заповедта може да се обжалва от останалите участници в търга или конкурса по реда на ЗАП.Чл.87.Лицата, спечелили публичния търг  или публично оповестения конкурс,но отказали да сключат договор, не се допускат до участие в следващи търгове или конкурси за същия обект/предмет/ и внесения от тях депозит не се възтановява.Чл.88/1/ След влизане в сила на заповедта по чл.86 ал.1,тя се връчва на лицето, спечелило търга или конкурса по реда на ГПК. То е длъжно в едномесечен срок от датата на връчване да сключи договор и да извърши дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта. Внесеният депозит се приспада от дължимите суми./2/Ако лицето, спечелило публичния търг или публично оповестения конкурс не извърши в едноседмичен срок действията по ал.1 се счита, че същото се отказва от сключването на сделката.В този случай внесеният от него депозит не се възстановява, а кмета на общината организира нов публичен търг или публично оповестен конкурс.Същото лице не се допуска до участие следващите търгове или конкурси за този обект /предмет/, в срок от две години.Чл.89./1/Въз основа на влязлата в сила заповед по чл.86 ал.1 и документи, надлежно отразяващи изпълнението на дължимите престации, кмета на общината в седем дневен срок сключва договор с лицето, спечелило публичния търг или публично оповестения конкурс./2/Когато при изтичане на срока за подписване на договора такъв не се подпише, комисията с докладна записка до кмета на общината предлага сключване на договор със следващия класиран участник, повторно обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс или промяна на процедурата, цената или условията за провеждане на търга или конкурса./3/ Предходната алинея се прилага и в случаите, когато в срока за подаване на документи за участие не са се явили кандидати, или когато комисията прецени, че постъпилите документи не отговарят на изискванията на търга или конкурса и  някой от кандидатите не се допусне до участие./4/Правото на собственост или друго ограничено вещно право върху обекта – предмет на търга или конкурса се прехвърля от датата на сключване на договора или след извършване на изискуемите се престации, което обстоятелство се отбелязва в сключения договор./5/ Вписването на договора е за сметка на лицето, спечелило търга или конкурса, като в 3-дневен срок от вписването представи в общинската администрация екземпляр от вписания договор за извършване на необходимите записи по актовите книги или деактуване на имота.Чл.90. Наемодателите на обекта – общинска собственост, с които са прекратени наемни отношения, поради нарушаване на договорните клаузи,както и лица, които са владеели или държали без основание или при отпаднало основание общински обект, установено с констативен акт или не са изпълнили законосъобразна заповед на кмета на общината по чл.65 от  ЗОС, не се допускат до участие в публичен търг или публично оповестен конкурс, обявени от общината, за срок от 3 години от констатиране на нарушението или от влизане в сила на заповедта.РАЗДЕЛ  ІІРЕД ЗА ДАВАНЕ ПОД НАЕМ И АРЕНДА НА ЗЕМЯОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНДЧл.91./Изм. с Решение № 386 по Протокол № 28 / 29.03.2013г./ „Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа:1. годишен план за паша;2. съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване;3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата.”
Чл.92./Изм. с Решение № 386 по Протокол № 28 / 29.03.2013г./ „Към решението по предходния член се прилага списък с данни за земеделските стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за физическите блокове и парцелите на общинските мери и пасища, карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели, както и други данни, необходими за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Кметът на общината, района, кметството съгласува списъка с областната дирекция по безопасност на храните”/1/./Отменена с Решение № 386 по Протокол № 28 / 29.03.2013г.//2/./Отменена с Решение № 386 по Протокол № 28 / 29.03.2013г./ /3/./Отменена с Решение № 386 по Протокол № 28 / 29.03.2013г./ /4/./Отменена с Решение № 386 по Протокол № 28 / 29.03.2013г./ /5/./Отменена с Решение № 386 по Протокол № 28 / 29.03.2013г./ /6/./Отменена с Решение № 386 по Протокол № 28 / 29.03.2013г./
Чл.93./Изм. с Решение № 386 по Протокол № 28 / 29.03.2013г./ „Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.”
Чл.94./Изм. с Решение № 386 по Протокол № 28 / 29.03.2013г./ „Земеделски стопанин, включен в списъка по чл. 92, може да получи заверено от кмета на общината, района, кметството копие на решението за определяне на ползването на мерите и пасищата”.
Чл.95 / Изм. с Решение №270 по Протокол №27/31.07.2009г.//Изм. с Решение № 386 по Протокол № 28 / 29.03.2013г./ „Мерите и пасищата - общинска собственост, могат да се отдават под наем или под аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години. По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок.”
Чл.96./Изм. с Решение № 386 по Протокол № 28 / 29.03.2013г./ „Отдаването на мерите и пасищата по ал. 1 се извършва при спазване на изискванията по чл. 37и - 37о от ЗСПЗЗ”.
РАЗДЕЛ  ІІІПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА/Нов с Решение №270 по Протокол №27/31.07.2009г./Чл.96 А (1)Земеделската земя, която не принадлежи на граждани, юридически лица или държавата, е общинска собственост. Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 случаи. Общинският съвет може да определя такса за ползване на общинските мери и пасища, приходите от която се използват за поддържането им.(2)  Възстановява се правото на собственост на общините върху земеделските земи, отнети им безвъзмездно и предоставени на държавни земеделски стопанства, трудовокооперативни земеделски стопанства, аграрно-промишлени комплекси и агрофирми, както и на държавни горски стопанства, когато са били включени в държавния горски фонд, освен ако са горски разсадници и полезащитни горски пояси.(3)Промяна на предназначението на мерите и пасищата по ал. 1 се допуска по изключение за:1.изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;2.инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите;3./Изменена с Решение №270 по Протокол №32/20.06.2013г./ Създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;4.инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на общината.(4)В случаите по ал. 3 върху мерите и пасищата могат да се учредяват ограничени вещни права и сервитути.(5)/Изменена с Решение №270 по Протокол №32/20.06.2013г./ Общинският съвет приема решение за изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по ал. 3 и за учредяване на правата по ал. 4 с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.(6)Промяната на предназначението на мерите и пасищата се извършва при спазване на условията и реда на Закона за опазване на земеделските земи.(7)Промяната на предназначението на мерите и пасищата за нуждите на юридическо и физическо лице се допуска, след като в полза на лицето бъдат учредени ограничените вещни права по ал. 4.(8)Ограничените вещни права и сервитути по ал. 4 се учредяват от общинския съвет с мнозинство три четвърти от общия брой на общинските съветници за периода на проектна експлоатация на съответния обект, но за не повече от 30 години, и се упражняват само за целите, за които са били учредени./Отменена с Решение №270 по Протокол №32/20.06.2013г./
(9)Условията и редът за промяна на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за други земеделски нужди се определят в правилника за прилагане на закона.(10)Решенията по ал. 5, както и за промяна на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за други земеделски нужди, се приемат след провеждане на общо събрание на населението по реда на глава четвърта от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление./Отменена с Решение №270 по Протокол №32/20.06.2013г./
ГЛАВА ОСМАУПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНДЧл.97.Общински горски фонд включва:1.Гори и земи възстановени по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горски фонд и Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горски фонд;2.Гори залесени и самозалесили се върху земеделски от поземлен фонд, възстановени по по реда на Закона за собствеността и ползванетона земеделски земи и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи;3.Гори създадени върху негодно за земеделско ползване слабопродуктивни и застрашени от ерозия земеделски земи от общинския поземлен фонд, след включване в общинския горски фонд;4.Гори придобити по реда на Закона за общинската собственост.Чл.98.Възпроизводството на гори обхваща създаването на нови гори, възобновителни, огледни и санитарни сечи, които се извършват съгласно Закона за горите и Правилника за прилагане на Закона за горите.Чл99/1/Създаването на нови гори включва дейностите по събиране на семена, производство на посадъчен материал, залесяване, отглеждане, инвентаризация на млади култури и борба с ерозията./2/Кметът на общината възлага извършването на дейностите по ал.1, через публичен търг или публично оповестен конкурс или пряко договаряне при условия и ред, определени в Закона за горите и Закона за обществените поръчки./3/Дейностите по ал.1 могат да се възлагат пооделно или в комплексот дейностите в зависимост от вида, местонахождението, обема и сроковете им.Чл.100.Ползването на земите и горите се осъществява с решение на общинския съвет по един от следните начини:1.С такса за ползване на дървесина на корен и с такса за странични ползвания, утвърдени от общинския съвет;2.Через публичен търг или публично оповестен конкурс;3.Через преговори с потенциален ползвател, при който се договарят специфични условия и изисквания към ползвателя;4.Через концесия.Чл.101.Годишно ползване на горите общинска собственост се извършва по одобрен от Държавно лесничейство “ План – извлечение” от действащия Лесоустройствен проект.Чл.102/1/ Ползването на дървесината от общинския горски фонд се извършва по реда на чл.99,ал.2./2/Гражданите с постоянен адрес на територията на общината могат да ползват дървесина от горите – общинска собственост, като заплаща такса за корен./3/Позволително за странични ползвания от горите и земите от общинския горски фонд, се издава от държавното лесничейство, срещу платена такса.Чл.103.Пашата в горите и земите от общинския горски фонд се разрешава с годишно позволително издадено от държавното лесничейство, въз основа на годишен план, приет с решение на общинския съвет, съгласуван с държавното лесничейство и утвърден от Регионалното управление по горите.Чл.104.Заинтересованите лица плащат:1.Такса на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината,добити от общински горски фонд, съгласно Тарифата за такса на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от държавния горски фонд;2.Такса за странични ползвания и странични горски продукти, добити от общинския горски фонд, съгласно Тарифата за таксите на страничните ползвания  и страничните горски продукти, добити от държавния горски фонд;3.Такса за административно – технически услуги, съгласно Тарифата за таксите за административни и технически услуги;4.Такса за изключени или предоставени за ползване площи от общинския горски фонд, съгласно Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учередяване на право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд.Чл.105.Строителството в гори и земи от общински горски фонд, без промяна на предназначението им, се извършва във връзка с осигуряване на мероприятията по управление на горите и се допуска съгласно Общата устройствена схема.Чл.106. Провеждане на мероприятия по осигуряване на пожарна безопастност в общински горски фонд се извършва от Дирекция “Обща администрация” съвместно с кметовете на кметства  и кметските наместници.ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ1.Тази Наредба отменя Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /приета с Решение №117 от протокол №14/21.12.2000г., допълвана с Решение № 233/17.01.2002г. и решение №46/19.05.2004г./2.Процедури за които е взето решение за откриване, се приключват подосегашен ред.3.Настоящата Наредба е приета с обикновенно мнозинство.4.Настоящата Наредба е приета на заседание но Общински съвет с Решение №131 от протокол №16 от 25.02.2005г. и влиза в сила от датата на приемането й.5.Настоящата Наредба е допълнена с Решение №317 от Протокол №27/20.10.2006г., 6. Настоящата Наредба е изменена с Решение №12 от Протокол №4 / 28.12.2007г.7. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение №123 по Протокол № 14/12.09.2008г. на ОбС – Симитли.8.Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение №270 по Протокол №27/31.07.2009г. на ОбС – Симитли.9. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 686 по Протокол № 51 от 03.12.2010г.10. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 525 по Протокол № 32 от 20.06.2013г.