Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Орхан Мюмюн Ахмед

обл.Смолян

общ.Мадан

гр.Мадан ул. „ Явор“ № 7 вх.А, ет.1 ап.1

Ралица Михайлова Иванова

обл.София

общ.Столична

гр.София ж.к.“ Свобода „ №29 вх.Б ет.6 ап.35

По повод заявление вх.№ 24 / 15.01.2018г. от Иво Занков Топузов и Мехмед Юсеинов Топузов.

Уведомяваме Ви, че е представена скица - проект изготвена от „Благоевградски Териториален кадастър” ЕООД гр.Благоевград за допълване /поправка/ границите на нов имот пл.сн.№ 506,  по плана с. Долно Осеново одобрен със Заповед № 82/08.05.1990г. и е съставен Акт за непълноти  (грешки) в одобрен кадастрален план. Новообразувания имот е с площ от 1,030 дка.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕ”.  

ВРИД Кмет :

/Юл.Мишев/

Съгласно Заповед №1047/12.11.2015г.