Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Венка Спасова Гечева

ж.к. “Люлин”, бл. №370, ет. 4, ап.17

гр. София

До

Димитър Смиленов Димитров

ул. “Юрий Гагарин” №14,

с. Мусачево,     общ. Елин Пелин / имот №216023 /

До

Гина Томева Парушева

Ж.К. “Красно село”, №188, ет.12

гр.София          / имот № 216023 /

До

Христина Томова Костовска

с. Чеканчево        общ. Горна Малина          обл. Софийска  имот №216023

До

Станислав Янев Неделчев

Ж.К. Възраждане №61,вх.2,ет.7,ап.43

гр. Варна

имот № 216023

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 77 / 19.02.2018 г. за одобряване на ПУП – ПЗ план за застрояване  с отреждане на имот с пл.сн.   № 216044, местност “Полето”, землище на гр.Симитли, общ. Симитли с цел промяна на предназначението на земеделска земя в “Друг вид производствен, складов обект”.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване  в 14 /четиринадесет/ дневен срок чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.

АК

КМЕТ:

/Ап.Апостолов/