Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Снежана Димитрова Трънкова

обл.Благоевград

общ.Благоевград

гр.Благоевград

ул.“ Броди „ № 44 вх.Б ет.6 ап.18

Марияна Димитрова Дурова

обл.Благоевград

общ.Благоевград

гр.Благоевград

ул.“ Яне Сандански „ № 23 вх.А ет.2 ап.6

Емил Димитров Кюртов

обл.Благоевград

общ.Благоевград

гр.Благоевград

ул.“ Броди „ № 44 вх.Б ет.6 ап.18

 

По повод заявление вх.№ 58  / 31.01.2018г. от Марияна Димитрова Дурова.

Уведомяваме Ви, че е представена скица - проект изготвена от ЕТ„Атанас Галев-Геокарт” гр.Благоевград за допълване /поправка/ на кадастралния план с верните граници на имоти пл.сн.№ 179 и 523 по плана с. Долно Осеново одобрен със Заповед № 82/08.05.1990г.и е съставен Акт за непълноти  (грешки) в одобрен кадастрален план.

На основание & 5, ал.6 от ПЗР на Наредба № 3 / 28.04.2005г на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с приложената към заявлението скица - проект като заинтересовано лице, както и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕ”.  

Врид Кмет :

/Юл.Мишев/

 

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №1047/12.11.2015г.