Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Мотиви относно Изменение на Тарифата към Наредбата за такси и цени на услуги в Община Симитли, считано от 02.04.2018 г.

Мотиви относно Изменение на Тарифата към Наредбата за такси и цени на услуги в Община Симитли, считано от 02.04.2018 г.

Мотиви


ОТНОСНО: Изменение на Тарифата към Наредбата за такси и цени на услуги в Община Симитли, считано от 02.04.2018 г.


Съгласно наредбата размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на няколко принципи – възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване на условие за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество, постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на месечните такси, ефективно разпределение на общински ресурси, чрез определяне и заплащане на местните такси, също така и насърчаване на частния сектор в предоставяне на регламентираните услуги. Във връзка с непрекъснатото увреличение на цените на стоките и консумативите се налага промяна на раздел III, т. 2 от ТАРИФАТА към Наредбата за такси и цени на услуги, която регламентира стойността на таксата за ползване на социална услугиа - Домашен социален патронаж, които са непроменени от април 2012 г. Тези такси не възстановяват реалните такси за издръжка на едно лице.Предложеното увеличение за размера на таксите е съобразено с разходите и непрекъснатата промяна на цените, както на продукти, така и на ел. енергия. Броят на лицата, ползващи услугата Домашен социален патронаж се променя ежемесечно. Практиката показва, че през лятото по-малко хора ползват услугата. Това се отразява на таксата, чийто размер естествено се увеличава. Поради изложените мотиви и това, че таксата е величина, която не се обсъжда от ОбС ежемесечно, е направено и конкретното предложение.