Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ   Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е : 


Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към буква Г.Землище на с.Крупник, община Симитли се добавя:1.Урегулиран поземлен имот X (десети), пл.сн. № 174 (сто седемдесет и четвърти), находящ се в кв. 10 (десети), целият имот с площ от 1721,28 кв.м. (хиляда седемстотин двадесет и един квадратни метра и двадесет и осем квадратни сантиметра) по регулационния план на с. Крупник, одобрен със Заповед № 513/31.05.1973 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 359/22.06.2017г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 40052, ведно с построената в имота: сграда „Детска ясла”, 1 (един) етаж, МС със застроена площ от 80 кв.м.(осемдесет квадратни метра), построена през 1964г. (хиляда деветстотин шестдесет и четвърта година), при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – улица; Югозапад – УПИ IX с пл.сн.№174; Северозапад – улица, кв.10, по регулационния план на с. Крупник.II. В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ, се добавя:2. Прекратяване на съсобствеността върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – VIII /осми/, планоснимачен № 1458 /хиляда четиристотин петдесет и осми/,  квартал 15а /петнадесети „а”/ по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., допълване на кадастрален план, одобрен със Заповед № 304/11.10.2006г., ПУР-ПР, одобрен със Заповед №457/21.12.2006г. с ЕКАТТЕ 66460, целия с площ от 870 кв.м /осемстотин и седемдесет  квадратни метра/, при граници и съседи: УПИ- VII /седми/, пл.сн.№ 1458 /хиляда четиристотин петдесет и осми/; УПИ-VI /шести/, пл.сн.№ 1437 /хиляда четиристотин тридесет и седми/; УПИ-IX /девети/, пл.сн.№ 1458 /хиляда четиристотин петдесет и осми/ и  улица. III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:4. Поземлен имот № 044083 (нула четири четири нула осем три), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.913 дка. (един декар деветстотин и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044084 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 044085 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 044011 – нива на насл. на Илия Митев Ангелов; имот № 044014 – – нива на насл. на Китан Георгиев Митев; имот № 044016 – нива на Юсеин Алиев Ахмедов.
5. Поземлен имот № 044084 (нула четири четири нула осем четири), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.700 дка. (един декар и седемстотин кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044085 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 044083 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 044016 – нива на Юсеин Алиев Ахмедов.
6. Поземлен имот № 041051 (нула четири едно нула пет едно), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Турмак”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.077 дка. (един декар и седедесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 041045 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 041052 – др.селскост.т. на община Симитли.
IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли се добавя:2. Поземлен имот № 064046 (нула шест четири нула четири шест), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Бела поляна”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 0.710 дка. (седемстотин и десет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 064046 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 064005 – др.селещна тер. на Христо Славев Тупаров и др.; имот № 000282 – вътрешна река на Държавата–МОСВ; имот № 000183 – път ІІ кл. на Държавата–Т.

V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 120лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 17 100 лв.

VІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 160 лева.

 

 

С уважение, 

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ