Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Изменение на Тарифата към Наредбата за такси и цени на услуги в Община Симитли, считано от 02.04.2018г.

Изменение на Тарифата към Наредбата за такси и цени на услуги в Община Симитли, считано от 02.04.2018г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД   

Пк 2730 – гр. Симитли, ул.”Хр. Ботев” № 27, тел. 0748/7-21-38, 7-21-57, факс: 0748/7-22-31

 

ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Апостолов - Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Изменение на Тарифата към Наредбата за такси и цени на услуги в Община Симитли, считано от 02.04.2018г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.13,  ал.1,  т.2  и  чл.16,  от Наредбата за дейността в Домашен социален патронаж и във връзка с променените икономически условия, предлагам Общински съвет да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

I.  РАЗДЕЛ III, точка 2 от ТАРИФАТА към Наредбата за такси и цени на услуги,  се изменя както следва:
Точка 2. “Всяко лице, ползващо услугите в системата “Домашен социален патронаж”, заплаща месечната такса както следва:

2.1. За дете с увреждане родителят /настойник/ да заплаща месечна такса за социална услуга в размер на 25.00 лева.

2.2. Лица, чийто доходи са до 150 лева, заплащат месечна такса за социалната услуга в размер 30.00 лева

2.3. Ветерани и военноинвалиди заплащат месечна такса за социалната услуга в размер на 30.00 лв.

2.4. Лица в пенсионна възраст с доход над минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст до 350.00 лева, заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 55.00 лева

2.5. Лица в пенсионна възраст с доход от 351.00 лева до 550.00 лева заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 65.00 лева

2.6. Лица в пенсионна възраст с доход над 551.00 лева, заплащат месечна такса за социална услуга в размер на 80.00 лева.

II.  В РАЗДЕЛ  III се изменя точка 2.7., както следва:Точка 2.7. “Почистване в дома” - услуга регламентирана в момента на сключване на договора за ползване на Домашен социален патронаж, като потребителя заплаща месечна такса в размер на 20.00 лева.


КМЕТ:......................................

  Апостол Апостолов