Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Юлиан Александров Мишев-ВрИД Кмет на община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е : 


Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва:  I. В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС точка първа се изменя както следва:1.Прекратяване на съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети), целият имот  с площ от 5643,00 кв.м. (пет хиляди шестстотин четиридесет и три кв.м.) по регулационния план на Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети), по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 650/06.11.2017г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, между община Симитли и съсобственика «МАРЕЛИ СИСТЕМС» ЕООД с ЕИК 101664375, със седалище и адрес на управление: гр.София, Район «Люлин», бл.821, ап.1, управлявано и представлявано от Георги Асенов Чимев с ЕГН 7903110007, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 1823,60/5643,00 ид.ч. (хиляда осемдстотин двадесет и три цяло и шестдесет върху пет хиляди шестстотин четиридесет и три цяло идеални части) от Урегулиран поземлен имот ІV (четвърти), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 20 (двадесети) по регулационния план на гр. Симитли. II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:3. Поземлен имот № 063179 (нула шест три едно седем девет), с начин на трайно ползване “Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.192 дка. (един декар сто деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063181 – нива на Община Симитли; имот № 063180 – нива на насл.на Ахмед Ибраимав Ахмедов; имот № 063181 – нива на Община Симитли; имот № 000347 – дере на Община Симитли-ПП.III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли се добавя:1. Поземлен имот № 003025 (нула нула три нула две пет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Стара нива”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.423 дка. (един декар четиристотин двадесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 003034 – изоставена нива  на Община Симитли; имот № 000134 – канал на МЗГ-ХМС; имот № 003024 – нива на Йордан Борисов Пецев.
ІV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:       

    А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 40 лв.

Б. 1. Продажба на имоти общинска собственост – 29 939 лв.

V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.


С уважение,             

Юлиан Мишев

ВрИД Кмет на Община Симитли,

Съгласно Заповед №1047/12.11.2015г.