Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ДО                                                       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.СИМИТЛИ     

                                                  ПРЕДЛОЖЕНИЕ                                                 

от Владимир Димитров Христов — председател на ОбС-гр.Симитли


относно: Изменение на ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО  МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, предлагам Общинския съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:           

Приема изменение на ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО  МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, както следва:Отменя и изменя разпоредбите на чл.10, т.3; точки 4,5,6,7,8 променят номерацията си с една напред от глава IV; именя чл.13, т.13; именя чл.27; отменя чл.28, ал.2; отменя чл.29, ал.3; изменя чл.30, ал.4;   изменя чл.49;
Мотиви: Отстраняване на противоречия и привеждане на Правилника в съответствие със ЗМСМА


Владимир Димитров Христов

Председател на ОбС – Симитли

 

ПРОЕКТ НА П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НАОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО  МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ГЛАВА  ПЪРВАОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл.1.Този правилник урежда организацията  и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.Чл.2.Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.Чл.3.Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с Общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.Чл.4.Общинския съвет заседава основно в залата на общината, а при определени случаи може да заседава в други зали и салони, както в гр.Симитли, така и в други населени места.Чл.5. Заседанията на Общинския съвет започват в 10.00 часа и завършват  в 16.00 часа, като с решение на Председателския съвет може да се определи и друг начален час.При  необходимост Общинския съвет след гласуване, може да реши да продължи времето на  заседанията, но с не повече от два часа.
ГЛАВА  ВТОРАКОНСТИТУИРАНЕЧл.6. /1/ Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от Областния управител и се провежда в 14 дневен срок от обявяване на резултатите от изборите. Същото се открива и ръководи от най-възрастния от присъстващите общински съветници до избирането на Председател на Общинския съвет./2/ Преди началото на първото заседание общинските съветници, Кметът на Община Симитли и кметовете на кметствата полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписване на клетвени листове.Чл.7. /1/ На първото заседание Общинският съвет избира от своя състав Председател на съвета. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците./2/ Ако при първото гласуване нито един от кандидатите не получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.
ГЛАВА ТРЕТАФУНКЦИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЧл.8.Общинският съвет се състои от  17 / седемнадесет/ общински съветници.Чл.9.Общинският съвет, освен правомощията по чл.21 от ЗМСМА:1.Определя цялостната политика за изграждането и развитието на общината като административно-териториална единица.2.Определя условията за изграждане на  инфраструктурата в общината.3.Приема собствен бюджет и го разпределя по параграфи. Той е неразделна част от бюджета на общинската администрация.4.Може да образува местни фондове, чиято дейност е свързана със задоволяване на потребностите на населението.5.Приема структура на Общинския съвет.6.Общински съвет – Симитли може да избере двама заместник- председатели по ред определен от съвета.7.Общинският съвет може да избере обществен посредник.
ГЛАВА  ЧЕТВЪРТАОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕОтменя чл.10, т.3; точки 4,5,6,7,8 променят номерацията си с една напред. Чл.10.Освен правомощията  определени в чл.25 от ЗМСМА, председателя на Общинския съвет:1.Съобщава и разпределя материалите и другите предложения в Общинския съвет  между неговите комисии, според  тяхната компетентност.2.Осигурява необходимите условия за дейността на комисиите в Общинския съвет.3.Удостоверява с подписа си протоколи от заседанията на Общинския съвет  заедно със заместник-председателите.4.Удостоверява с подписа си текста на взетите решения,  приетите наредби, инструкции и други документи за тяхното публикуване.5.Организира съхранението на  работната документация на  Общинския съвет, на присъствените  книги и други документи.6.Следи за спазване на този правилник.7.Председателя на Общинския съвет  изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението чрез поставяне на обявления на таблото на общината, не по-късно от 14 дни преди заседанието.
Чл.10.Освен правомощията  определени в чл.25 от ЗМСМА, председателя на Общинския съвет:1.Съобщава и разпределя материалите и другите предложения в Общинския съвет  между неговите комисии, според  тяхната компетентност.2.Осигурява необходимите условия за дейността на комисиите в Общинския съвет.3.Упражнява контрол  върху изразходването на средствата, предвидени по  бюджета на общината за издръжка на Общинския съвет.4.Удостоверява с подписа си протоколи от заседанията на Общинския съвет  заедно със заместник-председателите.5.Удостоверява с подписа си текста на взетите решения,  приетите наредби, инструкции и други документи за тяхното публикуване.6.Организира съхранението на  работната документация на  Общинския съвет, на присъствените  книги и други документи.7.Следи за спазване на този правилник.8.Председателя на Общинския съвет  изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда на открито заседание и се разгласява на населението чрез поставяне на обявления на таблото на общината, не по-късно от 14 дни преди заседанието.Чл.11.Общинският съвет определя основната месечна заплата на  Председателя на Общински съвет – Симитли да бъде 90% от основната месечна заплата на Кмета на Община Симитли.Чл.12./1/ Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези,които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение./2/Председателят на Общинския съвет не участва в постоянните и временни комисии на Общинския съвет.

Изменя чл.13, т.13: „13.За всички функции, които изпълняват заместник председателите получават месечно възнаграждение в размер на 70 % от средната брутна работна заплата в Общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.”Чл.13.Заместник-председателите имат следните права и задължения:1.Подпомагат  председателя при упражняването на неговите функции  и правомощия.2.Изпълняват отделни функции и правомощия, възложени  им от председателя.3.При отсъствие на председателя един от тях ръководи заседанията на съвета и подпомага работата на комисиите.4.Следят за спазването на реда по време на заседанията и на определения от председателя ред за заемане на местата в залата.5. Контролират преброяванията при гласуването и проверката на кворума на общинските съветници.6.Проверяват и подписват протоколите от заседанията на ОбС.7.По искане на Председателя четат текстове на внесени за обсъждане проекти за решения.8.Отчитат времето за изказване на общинските съветници.9.Следят за  спазването на процедурата и уведомяват председателя.10.При тайно гласуване организират технически гласуването.11.Четат имената на общинските съветници при поименното гласуване.12.Участват в председателски съвет.13.За всички функции, които изпълняват заместник председателите получават месечно възнаграждение в размер на 30 % от средната брутна работна заплата в Общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.Чл.14.Пълномощията на председателя и заместник-председателите на Общинския съвет се прекратяват предсрочно при:1. Подаване на оставка.2.Трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от три месеца.Чл.15.Председателският съвет подпомага дейността на Председателя на Общинския съвет като:1.Разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за работата на Общинския съвет.2. Предлага състав на делегации за международни контакти.3.Разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината.Чл.16.Председателския съвет се сформира от председателя и заместник-председателите на Общинския съвет.
ГЛАВА  ПЕТАКОМИСИИ  ПРИ ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТЧл.17.Постоянните комисии се конституират и функционират при условията на чл.48, чл.49 и чл.50 от ЗМСМА.Чл.18./1/Постоянните комисии при Общинския съвет са:1.Комисия по финанси и бюджет, икономика,приватизация,след приватизационен контрол,  управление на общинската собственост и контрол по изпълнение на концесионни договори.2.Комисия по здравеопазване,образование, култура и вероизповедания.3.Комисия по устройство на територията и обществен ред и сигурност.4.Комисия по социални дейности, земеделие, гори, опазване на околната среда и водите.5.Комисия по местното самоуправление, нормативна база, евро фондове , проекти и програми./2/Общинския съвет може да извършва промени във вида, броя и съставите на постоянните комисии.Чл.19./1/Всеки съветник може да бъде избиран най-много в състава  на три постоянни комисии./2/Всеки съветник може да бъде избран като председател само на една постоянна комисия.Чл.20./1/Временните комисии се образуват  по  конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети./2/Временните комисии се образуват по предложение на председателя на Общинския съвет, кмета на общината или най-малко 1/3 от съветниците./3/С решението за образуване на временни комисии се определят числеността,състава,задачите и срока на дейност.При изключение срока на дейност може да бъде удължен след изтичане на първоначалния определен срок.Чл.21./1/При определяне състава на постоянните и временните комисии всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия./2/Ръководството на всяка комисия се състои от председател,зам.председател.То организира работата на комисията./3/Ръководството и членовете на  постоянните и  временните  комисии се избират от състава на общинските съветници с явно гласуване.

ГЛАВА  ШЕСТАОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИЧл.22./1/Статутът за правата и задълженията на общинският съветник са регламентирани в чл.30 до чл.37 включително от ЗМСМА./2/.Най-малко трима  общински съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация./3/Всеки общински съветник може да участвува само в една партийна група./4/Всяка партийна група избира от състава си ръководител на групата.Чл.23.Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и на неговите комисии.Размерът на възнаграждението на общинския съветник за участие в заседанията на съвета и  в комисии е в размер на дневната ставка,изчислена на база  средната брутна работна заплата в Общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие./2/Общинният съветник има право на командировки./3/При закъснение с повече от 30 минути от началото на заседанието и при преждевременно напускане общинския съветник не получава полагаемото му се възнаграждение./4/Общинският съветник с декларация може да се откаже от полагаемото му се възнаграждение за участия в заседания на Общинския съвет и  в неговите комисии.Чл.24.Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при условията на чл.30, ал.4 от ЗМСМА.
ГЛАВА  СЕДМАОБСЛУЖВАЩО  ЗВЕНОЧл. 25./1/В оперативно техническата си дейност, Общинският съвет се обслужва изцяло от общинската администрация./2/.В структурата на Общинската администрация се създава звено, което подпомага и  осигурява работата на Общинския съвет.Чл. 26.Специалистите от общинската администрация:- Представят при поискване съгласувано с кмета на общината необходимите справки и документи на съветниците, комисиите и председателя на Общинския съвет.
ГЛАВА  ОСМАБЮДЖЕТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИзменя Чл.27:Бюджетът на Общинския съвет включва всички административни и стопански разходи,издръжката на председателя, комисиите и инските съветници.”Чл.27.Бюджетът на Общинския съвет включва всички административни и стопански разходи,издръжката на председателя, комисиите , общинските съветници и обществения посредник.Отменя чл.28, ал.2 „/2/Отчета по бюджета се приема от Общинския съвет по доклад на председателя.”, чл.28, ал.1 става чл.28Чл.28./1/Бюджетът на Общинския съвет се предлага от неговия председател и се приема с бюджета на общината за съответната година./2/Отчета по бюджета се приема от Общинския съвет по доклад на председателя.
ГЛАВА  ДЕВЕТАЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТОтменя чл.29, ал.3: „/3/ В срока по ал.2 всеки общински съветник получава право на достъп до интернет адрес и след проверка и потвърждаване на възможността за достъп подава декларация, която се завежда в регистъра по ал.2.”Чл.29 /1/ Заседанията на Общински съвет се свикват при условията на чл.23 ал.4 от ЗМСМА поне веднъж на два месеца и не по-малко от шест пъти годишно./2/ С оглед подобряване на взаимодействието с обслужващото звено към общински съвет, всеки общински съветник е длъжен да  посочи адрес на електронна поща. Всяка промяна на електронния адрес се извършва по същия ред./3/ В срока по ал.2 всеки общински съветник получава право на достъп до интернет адрес и след проверка и потвърждаване на възможността за достъп подава декларация, която се завежда в регистъра по ал.2.
Изменя чл.30, ал.4: /4/ При невъзможност за изпращане на материалите за предстоящата сесия по електронната поща в срока по ал.1 всеки общински съветник може да получи материалите си за заседание от канцеларията /техническия сътрудник/ на ОбС, срещу подпис или чрез упълномощено от групата лице, легитимиращо се с нотариално заверено пълномощно до деня на провеждане на заседанието.
Чл.30  /1/ Общинските съветници се известяват по телефона /мобилна връзка/ не по-късно ден преди провеждането на заседанието на общинския съвет за деня, часа и мястото на провеждането му с изключение на случаите по чл.23 ал.5 от ЗМСМА. За времето на известяването се води регистър от техническия сътрудник./2/ В срока по ал.1 за предстоящото заседание на Общински съвет материалите се изпращат на посочения от всеки съветник адрес на електронна поща./3/ В случай, че  общинският съветник няма достъп до материалите за предстоящото заседание на Общински съвет – Симитли чрез сървъра или електронната си поща е длъжен  в срок от 24 часа да поиска от техническия сътрудник повторно изпращане по електронната поща или да се яви в канцеларията на Общинския съвет за да ги получи на хартиен носител./4/ При невъзможност за изпращане на материалите за предстоящата сесия по електронната поща или качване на сървъра  в срока по ал.1 всеки общински съветник може да получи материалите си за заседание от канцеларията /техническия сътрудник/ на ОбС, срещу подпис или чрез упълномощено от групата лице, легитимиращо се с нотариално заверено пълномощно до деня на провеждане на заседанието./5/Точките по проекта за дневен ред трябва да бъдат конкретно формулирани./6/Устни предложения по дневния ред могат да се правят до приемането му от ОбС./7/При определяне на дневния ред на всяко заседание на Общинския съвет се включва отделна точка/изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани/като се определя време  не  повече от 20 минути за едно заседание.Чл. 31.Заседанията на Общинският съвет се откриват от председателя./1/След проверка на кворума, определен с чл.27, ал.2 от ЗМСМА./2/След като са налице всички необходими условия за започване на работа.Чл. 32./1/Заседанията на Общинския съвет се закриват по предложение на председателствуващия и след изчерпване на дневния ред./2/Заседанията на Общинския съвет се закриват и по предложение на съветниците след гласуване./3/При липса на кворум на  общинските съветници.Инициативата по проверка на кворума принадлежи на всеки от съветниците и не може да бъде отклонявана./4/Резултатите от явното гласуване и проверката на кворума се извършва от  преброители,определени между състава на съветниците.Чл.33./1/Дневният  ред на заседанието на Общинския съвет се обсъжда и гласува  непосредствено след откриването./2/Приемането му се извършва от съветниците текст по текст.Чл. 34./1/В хода на обсъжданията председателствуващият дава думата на изказващите се по реда  на заявките./2/Съветник не може да се изказва без да му е дадена думата от председателствуващия. Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна заявка.Чл.35./1/Отделният оратор има право на изказване до 3 минути, ако Общинския съвет не реши друго./2/Ако ораторът превишава определеното време, председателствуващият го предупреждава и  му отнема думата./3/Ако  ораторът се отклонява от обсъждания въпрос, председателствуващият го предупреждава и му отнема думата./4/Съветникът не може да говори по  същество по един и същи въпрос повече от един път.Чл.36./1/Съветникът има право на реплика по  съществото на приключилото изказване./2/Репликата се прави веднага след изказването и не може да трае  повече от две минути./3/По едно и също изказване могат да се правят най-много  две реплики./4/Не се допуска реплика на реплика./5/След направените реплики съветникът има право на отговор /дуплика/ по една минута.Чл.37./1/Съветникът има право на лично обяснение до една минута когато:- В изказването е засегнат поименно,- Иска да обясни мотивите за своя отрицателен вот при явно гласуване по време на същото заседание./2/.Думата за обяснение на отрицателен вот или положителен вот се дава най-много на двама съветници непосредствено след конкретното гласуване на въпроса по същество.Чл.38./1/По процедурни въпроси думата се дава незабавно./2/Процедурни са всички въпроси, които водят до промяна в начина на протичането на  заседанието, определен с приетия дневен ред./3/Процедурните въпроси се излагат за не повече от 2 минути без да се засяга същността на главния въпрос.Чл.39.Кметът на общината,зам.кметът на  общината и кметовете на кметствата се съобразяват с общите правила за работа на Общинския съвет.Чл.40./1/Гражданите имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет./2/Председателят на Общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на не правителствени организации и на медиите./3/Гражданите  могат да се изказват на заседанията на Общинския съвет,  да отправят питания, становища и предложения от компетентността на Общинския съвет,кмета или Общинската администрация, представляващи обществен интерес.Питания та се правят в определеното по чл.30, ал.7 от този Правилник време./4/Гражданите, представителите на не правителствените организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред./5/ Граждани, които смущават провеждането на заседания, явяват се в нетрезво състояние,нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от залатаЧл.41./1/Председателствуващият може да  разрешава почивка до 60 минути в рамките на едно заседание./2/Групите на политическите сили, представени в Общинския съвет могат да искат в рамките на  едно заседание три почивки до 10 минути, извън времето по ал.1, което не може да  бъде отказано.Чл.42.При възникване на  ненормална обстановка за работа на  заседанията на Общинския съвет, председателствуващият прекъсва заседанието до отстраняване на причините.Чл.43./1/След приключване или прекратяване на  разискванията се преминава към гласуване./2/Предложенията се гласуват по реда на тяхното постъпване.Чл.44./1/Решенията на Общинския съвет се вземат при условията определени с чл.27, ал.3 от ЗМСМА./2/Решенията на Общинския съвет по чл.21, ал.1, т.1, 2, 3,6, 7,8, 9, 10, 16, 17, 20 и по чл.21 а, ал.3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой съветници./3/Решенията на Общинския съвет по чл.21, ал.1, т.6, 7, 8, 9, 10, 14 и 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието./4/Решенията, наредбите и инструкциите се обявяват на населението в 14 дневен срок от  приемането им.Чл.45./1/Гласуването е лично.Гласува се “за”, “против”, “въздържали се”./2/Явното гласуване се извършва чрез вдигане на ръка./3/Тайното гласуване се извършва с бюлетини,като начина се определя от Общинския съвет,според конкретния случай.Чл.46./1/Резултатът от явното гласуване се обявява от  председателствуващият./2/Когато явното гласуване или резултатът от него бъдат оспорени, то се повтаря.Резултатът от повторното гласуване  е окончателен.Чл.47./1/За всяко заседание се води пълен протокол от сътрудника на Общинския съвет, а при негово отсъствие от служител от Общинската администрация, посочен от секретаря на общината.Общинските съветници имат право в седемдневен срок от провеждане на заседанието да прегледат протокола и поискат поправки в него в писмен вид до председателя на Общинския съвет.При спор въпроса се решава  от  Общинския съвет на следващото заседание./2/.Протокола се подписва от председателя, заместник-председателите и протоколиста, пишещ протокола./3/.Протоколите се подреждат в  специална книга и се съхраняват.Срокът за съхранение се определя според изисквания на  нормативните документи./4/.Препис от протокола може да иска всеки съветник, кмета на общината, заместник кметовете и кметовете на кметства, въз основа на заявление.Други лица могат да получат препис само след  разрешение, дадено от председателя на Общинския съвет въз основа на писмена молба.Чл.48.Питания:/1/Общинските съветници имат право да отправят питания до кмета на общината,зам.кмета на общината и кметовете на кметства,които имат актуален характер./2/Въпросите трябва да са формулирани кратко и ясно и да съдържат само необходимата информация,достатъчна за изясняване на проблема./3/т.1. Питания та се  предават на председателя на Общинския съвет в писмена форма.Председателя съобщава за постъпилите питания на първото заседание след тяхното подаване.т.2. Питания към кмета на общината могат да се отправят и устно на самото заседание.т.3.Председателят на Общинския съвет своевременно уведомява кмета на общината и зам.кмета на общината за когото е питането./4/Отговора на питането се снема от дневния ред, когато общинския съветник, който го е направил отсъствува./5/Общинският съветник може до получаване на отговора да оттегли своите питания с писмено искане.Председателят информира за това Общинския съвет на следващото заседание и уведомява кмета на общината и зам.кметовете на общината за питането./6/След пристъпване към разглеждане на питането, вносителят може да  го изложи в рамките на 2 минути./7/т.1.Кметът, зам.кметовете на общината и кметовете на кметства дават лично устен отговор на питането.т.2.Той може да заяви,че не е в състояние да отговори в момента като  задължително посочва причините за това.Отговора на питането се отлага за следващото заседание.т.3.След устно и писмено питане,общинския съветник, който го е направил има право да  зададе не повече от два въпроса за уточняване.т.4.По отговора на питането могат да се провеждат разисквания след гласуване от Общинския съвет.т.5.Последен има право на реплика общинския съветник направил питането, в което заявява дали е доволен от отговора в рамките на една минута./8/т.1.Когато се получи писмен отговор председателят уведомява общинския съветник,който е направил питането, на следващото заседание на Общинския съвет.т.2.Кметът на общината или зам.кмета до който е направено питането могат да не присъствуват на заседанието,когато отговора е даден в писмен вид.т.3.Когато вносителят на питането прецени,че не е необходимо отправеното питане да се разгледа на същото заседание,същото се  отнася по общия ред на следващото заседание.
ГЛАВА   ДЕСЕТАЗАСЕДАНИЯ  НА КОМИСИИТЕИзменя: Чл.49.Комисиите се свикват на заседания от техния председател или от председателя, като заседанието на комисиите може да бъде и в деня на заседанието на общинския съвет. Чл.49.Комисиите се свикват на заседания от техния председател или от председателя на съвета не по-късно от деня предхождащ заседанието на Общинския съвет.Чл.50.Заседанията на комисиите са редовни,ако на тях присъствуват повече от половината от техните членове.Чл.51.Решенията на комисиите се вземат с обикновено мнозинство, повече от половината от общия брой на присъстващи членове на комисията при явно гласуване.Чл.52.Заседанията на комисиите са открити, освен ако комисиите не решат друго.Чл.53./1/Комисиите могат да провеждат съвместни заседания,които се ръководят от един от председателите по споразумение./2/.При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно  решение по обсъждания въпрос и внася доклад в Общинския съвет.Чл.54./1/Комисиите могат да правят доклади по разисквания и решен въпрос пред Общинския съвет./2/В доклада се отразяват различните становища по проблема и мнозинството с което е взето решението.Чл.55.Комисиите  работят между  заседанията на Общинския съвет.Чл.56./1/Постоянните комисии могат да образуват работни групи./2/В работата си постоянните комисии могат да привличат експерти и консултанти.Чл.57.На заседанията на комисиите се води протокол,който се подписва от председателя на комисията и протоколиста, а в негово отсъствие от заместник-председателя на комисията и протоколиста.Когато водещия на заседанието съвместява и действията по водене на протокол, същия се подписва само от него.
ГЛАВА  ЕДИНАДЕСЕТАПРОЦЕДУРА ЗА ВНАСЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ,РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИМ И ПРИЕМАНЕ НАРЕШЕНИЯ ПО ТЯХЧл.58.Общинският съвет приема правилници,наредби,решения и  инструкции по въпроси от местно значение,които се изпращат на Областния управител и на кмета на общината в 7 дневен срок.Всички актове на Общинския съвет се довеждат до знанието на  населението чрез средствата за масово осведомяване или чрез интернет.Чл.59./1/Право на инициатива за внасяне на наредби,решения,инструкции и внасяне на доклади пред Общинския съвет имат общинските съветници, кмета на общината и кметовете на кметства./2/Проект за наредба, решение или инструкция се внася в Общинския съвет,където се регистрира.Чл.60./1/Председателят в тридневен срок от постъпването на проектите ги разпределя между постоянните комисии съобразно тяхната компетентност като определя постоянната комисия,която ще бъде водеща за съответния случай./2/Водещата комисия организира и координира обсъждането на внесения материал,следи за спазването на сроковете,изготвя основен доклад и проект за решение.Чл.61./1/В своите доклади комисиите се  произнасят по законосъобразността,целесъобразността и финансовото осигуряване на проекта.Чл.62./1/След приключване на обсъждането на проектите в комисиите, председателския съвет  включва точката в дневния ред на предстоящото заседание/2/Ако комисията не разгледа в двумесечен срок определен материал,същия да се включи  в дневния ред на  първата сесия след изтичане на срока./3/Постоянните комисии следят за изпълнение на решенията взети по техни предложения.
ГЛАВА  ДВАНАДЕСЕТАНОРМИ И ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯСЪВЕТНИК ПО ВРЕМЕ НА ЗАСЕДАНИЕЧл.63.Общинският съветник по време на заседание няма право:- Да прекъсва изказващите се.- Да отправя лични нападки,оскърбления,думи или заплахи против когото и да било.- Да разгласява данни, отнасящи се до личния живот на гражданите.- Да има непристойно поведение и да извършва действия нарушаващи реда на заседанието.Чл.64.По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните дисциплинарни норми.- Напомняне- Забележка- Отнемане на думата- Отстраняване от заседателната зала до гласуванетоЧл.65.Дисциплинарните норми се прилагат от председателствуващият и спрямо съветник,който се отклони от предмета на разискванията или нарушаване реда на заседанието.Чл.66./1/Забележката се отправя от председателствуващия спрямо съветник,на когото вече е направено напомняне на същото заседание,но продължава да нарушава реда./2/Забележка се прави и на съветник,който се е обърнал към друг съветник или гост на заседанието с оскърбителни думи или заплахи.Чл.67.Председателствуващият отнема думата на съветник,който:- След налагане на “напомняне” или “забележка”,продължава да нарушава реда.- След  изтичане на времето за изказване продължава изложението си без това да му е разрешено и въпреки напомнянето на председателствуващия.Чл.68.Председателствуващият може да отстрани до гласуването съветник, който:-Възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин.-След отнемане на думата продължава да нарушава реда.-Призовава към насилие.-Оскърбява Общинският съвет.Чл.69.Възражение против наложена санкция може да се прави от името на съответната група или на съветника,което се гласува от Общинския съвет по реда на процедурните предложения.
ГЛАВА  ТРИНАДЕСЕТАПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИПараграф 1 - Настоящият Правилник може да се изменя,допълва и коригира от Общинския съвет по предложение най-малко на 1/3 от общия брой съветници. Поправките се утвърждават с  решение на повече от половината от общия брой съветници.Параграф 2 – Настоящият  Правилник е приет с решение № 4  от 21.11.2011год. и отменя Правилника за работа на Общински съвет – Симитли, приет с решение № 4 от  11.12.2007 год.Параграф 3 - Настоящият  Правилник е Изменен с Решение 289 по Протокол № 20/03.12.2012г.Параграф 4 - Настоящият  Правилник е Изменен с Решение 1089 по Протокол № 69/30.01.2015г.Параграф 5 - Настоящият  Правилник е Изменен с Решение 31 по Протокол № 4/09.12.2015г.