Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви търг с тайно наддаване за продажаба на стояща дървесина

търг с тайно наддаване за продажаба на стояща дървесина

О Б Щ И Н А    С И М И Т Л И, О Б Л А С Т  Б Л А Г О Е В Г Р А Д

П.к. 2730, гр. Симитли, ул. “Хр. Ботев” № 27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

На основание чл.112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с Решение № 704/12.01.2018 г. на ОбС - Симитли и Заповеди № 52, 53, 54/07.02.2018 г. на ВрИД Кмет на Община Симитли 

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажаба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Симитли, както следва: Обект № 1801, подотдели: 170у171ш171щ171ю171м1257и257и1270е270з, място на извършване на дейността: с. Сушица, община Симитли; Обект 1802, подотдели: 235г 235ж 235з 235и 261н 261з, място на извършване на дейността: с. Долно Осеново, община Симитли; Обект № 1803, подотдели: 174щ 174я 314б 532г 532д 532е 532о, място на извършване на дейността: с. Сушища – с. Градево, община Симитли, с предмет и условия на търга съгласно Заповед на ВрИД Кмет на община Симитли за провеждане на търга и тръжната документация.

 

Документация за Обект № 1801

Документация за Обект № 1802

Документация за Обект № 1803


 


ВрИД КМЕТ:  …………….............

/Юлиан Мишев/

Съгласно заповед №838/07.11.2011г.

на Кмета на община Симитли