Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До Павлина Александрова Бухова,Ул.”Паисий Хилендарски” №1,гр.Симитли, кв.“Ораново“,

До Божко Александров Буховул.“Цар Симеон“ №8гр.Симитли

До Яна Йорданова Буховаж.к. „Света троица“ бл.315, вх.б, ет.2, ап.28гр.София, Столична

До Евгени Йорданов Георгиевж.к. „Младост-2“ бл.209, вх.з, ет.2, ап49гр.София, Столична

До Петър Йорданов Лозановж.к. „Свобода“ бл.23, вх.а, ет.4, ап.11гр.София, Столична


Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3/05.01.2018 год. на Кмета на община Симитли за допълване на одобрен кадастрален план от заявителя;

Павлина Александрова Бухова и наследници на Тодор Дафков Бухов,  допълване  на   одобрения със   Заповед  № 779 от 2001г. кадастрален план на кв.»Ораново», гр.Симитли,  с границите на имот №916, по кадастралния план на, гр. Симитли –по ЧЕРВЕНИЯ цвят на приложената към тази заповед скица неразделна част от заповедта.На основание § 4, ал. 8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта се съобщава на заинтересованите по реда на АПК.

На основание §  4, ал. 9 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 ОТ 15.12. 2016г. на МРРБ заповедта подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград..


КМЕТ: /Апостол Апостолов/