Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов АпостоловКмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е : 


Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли се добавя:1. Поземлен имот № 463003 (четири шест три нула нула три), с начин на трайно ползване “Изоставена нива ”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността “Стария андък”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 16.792 дка. (шестнадесет декара седемстотин деветдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 463004 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 000683 – др. сел.ст. тер. на община Симитли; имот №463001 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 000662 – полски път на община Симитли-ПП; имот №000712 – залесена терит. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000683 – др. сел.ст. тер. на община Симитли.

ІІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 205 лв.


ІІІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.


С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ