Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли


Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е : 


Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли се добавя:1. Поземлен имот № 075006 (нула седем пет нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Трапа”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.691 дка. (три декара шестстотин деветдесет и един кв. м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №000181– дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 075007 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000190 – полски път на Община Симитли – ПП.
2. Поземлен имот № 076044 (нула седем шест нула четири четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Трапа”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.293 дка. (три декара двеста деветдесет и три кв. м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №076043 – нива на Асан Демиров Мехмедов; имот № 076041 – нива на Община Симитли; имот №000181– дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 000190 – полски път на Община Симитли – ПП.

ІІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 85 лв.
ІІІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ