Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2018г.

Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2018г.

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

 

 ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 

 Приема “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”.

Приложение: Проект на “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г. на Община Симитли”

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ             

 

ПРОЕКТ

ОБЩИНА СИМИТЛИ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,  за  2018г.

 

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост   е разработена  на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Симитли  за периода  от 2015г. до 2020 година включително.Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и  може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”. Придобиването , управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Симитли .  Основният ангажимент на Община Симитли  е да стопанисва и се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските  фондове и други програми. Но за да може Община Симитли  да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно  тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на  общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси  и др.


Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственостІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА 
А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Б.Поземлени имоти в землището на с.Железница, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
В.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Г.Поземлени имоти в землището на с.Крупник, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.Д.Поземлени имоти в землището на с.Полена, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Е.Поземлени имоти в землището на с.Мечкул, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Ж.Поземлени имоти в землището на с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
З.Поземлени имоти в землището на с.Ракитна, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
И.Поземлени имоти в землището на с.Брестово, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Й.Поземлени имоти в землището на с.Брежани, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
К.Поземлени имоти в землището на с.Градево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Л.Поземлени имоти в землището на с.Сушица, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
М.Поземлени имоти в землището на с.Тросково, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Н.Поземлени имоти в землището на с.Докатичево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА  При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС.
V. ПРОДАЖБИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:
А. Землище с. Долно Осеново:При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
Б. Землище с. Градево:При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
В. Землище с. Полето:При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
Г. Землище гр. Симитли:При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
Д. Землище с. Брежани:При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
Е. Землище с. Крупник:Поземлен имот № 029125 (нула две девет едно две пет), с начин на трайно ползване „Нива”, целият имот с площ от 1.158 дка. (един декар сто петдесет и осем кв.м.), категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Виро/Дола”, землището на с.Крупник, с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота: Имот № 029133 – нива на насл.на Михаил Иванов Гърков; имот № 029134 –  нива на насл.на Томан Харалампиев Теов; имот № 000360 – местен път на община Симитли-Т; имот № 029019 – нива на насл.на Илия Йорданов Ангелов; имот № 029020 –  нива на Георги Спасов Теов.
Ж.Землище с.Сушица:При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.З.Землище с.Полена: При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
И. Землище с. Ракитна:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
Й. Землище с. Мечкул:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
K. Землище с. Железница:При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
Л. Землище с. Сенокос:1. Поземлен имот № 014001 (нула едно четири нула нула едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Света троица”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 8.746 дка. (осем декара седемстотин четиридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000030 – полски път Община Симитли-ПП; имот № 000082 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 014004 – нива на Никола Лазаров Петров; имот № 014003 – нива на Община Симитли;  имот № 014005 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 014002– нива на Никола Лазаров Петров.2. Поземлен имот № 014003 (нула едно четири нула нула три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Света троица”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 0.828 дка. (осемстотин двадесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: имот № 014005 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 014001 – нива на Община Симитли; имот № 014004 – нива на Никола Лазаров Петров. 3. Поземлен имот № 014006 (нула едно четири нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Света троица”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 4.365 дка. (четири декара триста шестдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: имот № 000030 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 014060 – нива на Владимир Йосифов Иванов; имот № 014005 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 014007 – пасище, мера на  Община Симитли; имот № 014008 – нива на Владимир Йосифов Иванов; имот № 014009 – нива на  Община Симитли; имот № 014010 – нива на Владимир Йосифов Иванов. 4. Поземлен имот № 012025 (нула едно две нула две пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Трапо”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 6.484 дка. (шест декара четиристотин осемдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 012024 – нива на Община Симитли; имот № 012026 – нива на Община Симитли; имот № 012039 – нива на насл. на Павел Мицов Везенков; имот № 012027 – пасище, мера на  Община Симитли; имот № 012021– пасище с храсти на Община Симитли. 5. Поземлен имот № 012022 (нула едно две нула две две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Трапо”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 6.383 дка. (шест декара триста осемдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 012021 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000030 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 012024 – нива на Община Симитли; имот № 012023 – нива на  Община Симитли. 6. Поземлен имот № 014009 (нула едно четири нула нула девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Света троица”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 2.675 дка. (два декара шестстотин седемдесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 014010 – нива на Владимир Йосифов Иванов; имот № 014006 – нива на Община Симитли; имот № 014008 – нива на Владимир Йосифов Иванов; имот № 014059 – нива на  Община Симитли. 7. Поземлен имот № 014059 (нула едно четири нула пет девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Света троица”, землището на с.Сенокос, целият имот с площ от 2.889 дка. (два декара осемстотин осемдесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 014010 – нива на Владимир Йосифов Иванов; имот № 014009 – нива на Община Симитли; имот № 014008 – нива на Владимир Йосифов Иванов; имот № 014007 – пасище, мера на  Община Симитли; имот № 014023 – ливада на насл.на Люба Иванова Тодорова; имот № 014022 – пасище, мера на  БПЦ-БП, НСМ/ЕЦ „Свети Димитър”. 8. Поземлен имот № 000011 (нула нула нула нула едно едно), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността “Селото”, землището на с. Сенокос, целият имот с площ от 14.386 дка. (четиринадесет декара триста осемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 66247, при граници на имота: Имот № 000259 – нива на насл. на Асен Тасев Кулев; имот № 000180 – нива на Лазар Иванов Янушев; имот № 000008 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000034 – пасище, мера на община Симитли.

VIІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
VІIІ.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ.При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани.
IX. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА § 27 от Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1X.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№по ред Вид дейност Прогнозен резултат в лв. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Отдаване под наем на имоти 12 0002. Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти 25 000 Всичко от управление на имоти-общинска собственост 40 000 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Продажба на имоти-общинска собственост 80 0002. Учредени вещни права 10 000 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 90 000 ВСИЧКО ПРИХОДИ 135 000 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ 1. За технически дейности ( геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.) 10 0002. За оценки 10 2003. За обявления 10 0004. За придобиване на имоти, чрез отчуждаване 10 0005. ВСИЧКО РАЗХОДИ 40 200