Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е : 
Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:7. Поземлен имот № 048045 (нула четири осем нула четири пет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, целият имот с площ от 2.143 дка. (два декара сто четиридесет и три кв.м.), категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Свини дол”, землището на с.Градево, с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 048048 – нива на община Симитли; имот № 048044 –  нива на насл.на Стоица Дамянов Скендерски; имот № 048043 – жил.територия на с.Градево-застр.терит.извън стр.гр.; имот № 000110 – дървопроизв.пл. на ЮЗДП ДП ТП”ДГС-СИМИТЛИ”; имот № 048046 –  изоставена  нива община Симитли; имот № 048047 –    нива на насл.на Георги Серафимов Сланчилски8. Поземлен имот № 048058 (нула четири осем нула пет осем), с начин на трайно ползване „Нива”, целият имот с площ от 1.307 дка. (един декар триста и седем кв.м.), категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Свини дол”, землището на с.Градево, с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 048057 – нива на община Симитли; имот № 048050 –  гора в зем.земи на община Симитли; имот № 048045 – изоставена  нива община Симитли; имот № 048047 –    нива на насл.на Георги Серафимов Сланчилски; имот № 048049 –    нива община Симитли.
ІІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:            А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 60 лв.
ІІІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.


С уважение,Апостол Апостолов КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ