Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Павлина Александрова Бухова

Ул.”Паисий Хилендарски” №1

гр.Симитли, кв.“Ораново“

До

Божко Александров Бухов

ул.“Цар Симеон“ №8

гр.Симитли

До

Яна Йорданова Бухова

ж.к. „Света троица“ бл.315, вх.б, ет.2, ап.28

гр.София

До

Евгени Йорданов Георгиев

ж.к. „Младост-2“ бл.209, вх.з, ет.2, ап49

гр.София

До

Петър Йорданов Лозанов

ж.к. „Свобода“ бл.23, вх.а, ет.4, ап.11

гр.София

Уведомяваме Ви, че е  съставен Констативен акт за непълноти и грешки в одобрен кадастрален план на основание представена скица - проект за допълване /поправка/ границите на имот №916 по кадастралния и регулацинен  план на, гр. Симитли, кв.“Ораново“ – одобрен със Заповед №255 от 1964г., и Заповед 779 от 2001г. по молба с вх.№ 612/ 24.11.2017г.

На основание & 4, ал.8 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри в 14-дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с Констативния акт и приложената скица - проект като заинтересовано лице и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до Общинска администрация гр.Симитли, отдел „СУСКЕ”.

.

КМЕТ:

/Апостол Апостолов/