Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 12.12.17г. Общинска администрация  гр. Симитли публично  обявява уведомление  за инвестиционно предложение на „КАРСКОМ” ЕООД за : Площадка за временно съхранение и разкомплектоване  на излезли от употреба моторни превозни средства  в имот  с № 000853, в землището на гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград”.

Имотът е разположен  източно и непосредствено до  регулационната граница на гр. Симитли и е с площ 4113м2. Имотът представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „склад за строителни материали”. В имота има изградени сгради и  съоръжения за извършване  на дейности  свързани със събиране, съхраняване и  разкомплектоване на ИУМПС, а именно:административно- битова сграда, складове, сграда за охрана, площадки за отпадъци.

За дейността се предвижда да се използват съществуващите сгради и съоръжения, без да се извършва ново строителство.

Имотът и сградите са водоснабдени и електроснабдени от разпределителните мрежи на гр. Симитли, с инвестиционното предложение не се предвиждат нови включвания.

Транспортният достъп до имота се осъществява от общинската пътна мрежа на общ. Симитли.

Основните процеси се предвижда да бъдат свързани  с временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС. Възложителят на инвестиционното предложение предвижда да извършва дейности по третиране на отпадъци / за което ще проведе необходимата процедура по реда на Закона за управление на отпадъците/.

По време на експлоатацията  източници на шум и вибрации с периодично действие  ще бъдат  транспортни средства, с които ще се доставят отпадъците  и съответно машините  и транспортните средства при товарене и транспортиране на отпадъци.

Дейностите на площадката ще се извършват извън жилищната зона на гр. Симитли и само в рамките на работното време. Експлоатацията  на инвестиционното предложение не предполага увеличаване  на шумовото натоварване  на района от моментното състояние.

На площадката не се предвижда да се съхраняват опасни химични вещества.

В рамките на 14 –дневен срок от датата на обявяване в Общинска администрация- гр. Симитли  ще се приемат  възражения, мнения и  становища.

КМЕТ:................................

/Ап. Апостолов/