Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

от 

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е :     Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва:
I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваА.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли, се добавя:  14. Урегулиран поземлен имот III (трети), с пл.сн. №390 (триста и деветдесети), находящ се в кв.41 (четиридесет и първи), целият имот с площ от 633,75 кв.м. (шестстотин тридесет и три квадратни метра и седемдесет и пет квадратни сантиметра) по регулационния и кадастрален план на кв.”Ораново” на гр.Симитли, одобрен със Заповед №255/1964г. и Заповед №779/11.09.2001г. на кмета на община Симитли с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток - УПИ IV с пл.сн. № 391; югоизток – УПИ VII с пл.сн. № 394; югоизток – УПИ VIII с пл.сн. № 395 и УПИ II с пл.сн. № 389; северозапад – улица, кв.41 по регулационния и кадастрален план на кв.”Ораново” на гр.Симитли, одобрен със Заповед №255/1964г. и Заповед №779/11.09.2001г..

II. Създава са нов раздел  IX”A” ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, както следва: 1. Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж, съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план, за построяване на триетажна масивна сграда със смесено предназначение със застроена площ от 95.21 кв.м. /деветдесет и пет квадратни метра и двадесет и един квадратни сантиметра/ и разгъната застроена площ от 285,63 кв.м./двеста осемдесет и пет квадратни метра и шестдесет и три квадратни сантиметра/, в предвиденото по плана застроително петно, находящо се в Урегулиран поземлен имот X (десети), находящ се в кв. 41 (четиридесет и първи), целият имот  с площ от 373,50 кв.м. (триста седемдесет и три квадратни метра и петдесет квадратни сантиметра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 518/25.08.2017г. на Кмета на Община, с ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: Североизток – улица; югоизток – улица; югозапад – улица; северозапад – улица.2.Учредяване на възмездно и безсрочно  право на надстрояване с площ от 132.28 кв.м. /сто тридесет и два квадратни метра и двадесет и осем квадратни сантиметра/ на Масивна жилищна сграда, състояща се от жилищен етаж и мазе със застроена площ от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра), построена в урегулиран поземлен имот VII (седми) с планосинмачен №1307(хиляда триста и седми), кв.79 (седемдесет и девети) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със заповед №142,143/1951г. на кмета на община Симитли, целият имот с площ от 880 кв.м. (осемстотин и осемдесет квадратни метра), при граници: улица, УПИ VI, УПИ VIII и край на регулацията по регулационния план на град Симитли.III. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва: Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост –  7 100лв.           

ІV . Допълва прогноза за очакваните разходи както следва: 

-   Разходи за оценки се завишават с 480 лева.

- Разходи за обявления се завишават с 480 лева.

 


С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ