Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

 

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Господин Христов,

 Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е : 


Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:         

5. Поземлен имот № 024011 (нула две четири нула едно едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ръжищата”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.086 дка. (един декар и осемдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 024012 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 024004 – изостав.тр.нас. на Община Симитли; имот № 024009 – нива на Община Симитли; имот № 024004 – изостав.тр.нас. на Община Симитли.
ІІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 15 лв.

ІІІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 120 лева.

 

С уважение,


Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ