Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви ПРЕКРАТЕНА! - Покана ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ КРАТКОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ - публикувана на 17.11.2017 г

ПРЕКРАТЕНА! - Покана ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ КРАТКОСРОЧЕН КРЕДИТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ - публикувана на 17.11.2017 г

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 Пк.2730-гр. Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/ 7-21-38, 7-21-57, факс 0748/ 7-22-31 

П О К А Н А

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ДА ПРЕДОСТАВИ краткосрочен КРЕДИТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 

На основание Решение № 656 от 10.11.2017г. на Общински съвет – Симитли и чл. 19 от Закона за общинския дълг, Община Симитли отправя покана до всички заинтересовани финансови институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция, която да предостави краткосрочен кредит на Община Симитли, при следните задължителни условия и параметри:

1. размер на дълга 400 000 лева.

2. валута на дълга – български лева.

3. вид на дълга – банков кредит.

4. срок за погасяване – 12 месеца.

5. начин на обезпечаване – първа по ред ипотека на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

Неурегулиран поземлен имот с пл. сн. № 308 (триста и осми), по неодобрен кадастрален план на с.Полена, отреден за Обект комплекс за социални грижи”, съгласно Заповед № 520/29.12.2008 г. на Кмета на община Симитли,  целият имот с площ от 1 453 кв.м. (хиляда четиристотин петдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, ведно с построените в имота: Сграда Заведение за социални грижи”, 1 (един) етаж, МС със застроена площ от 227 кв.м. (двеста двадесет и седем квадратни метра), построена през 1958 г. (хиляда деветстотин петдесет и осма година); Сграда „Пристройка към Заведение за социални грижи , 1 (един) етаж, МС със застроена площ от 72 кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), построена през 1992 г. (хиляда деветстотин деветдесет и втора година); Сграда „Пристройка към Заведение за социални грижи”, 1 (един) етаж, МС със застроена площ от 30 кв.м. (тридесет квадратни метра), построена през 1992 г. (хиляда деветстотин деветдесет и втора година), при граници: север – път; изток – път; юг – имот пл. сн. № 309 и имот пл. сн. № 310; запад – път.

Урегулиран поземлен имот X (десети), пл.сн. 133 (сто тридесет и трети), находящ се в кв.25 (двадесет и пети) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед № 142,143/1951г., изменен със Заповед 119/13.06.2001г. и Заповед 418/13.07.2017г. на Кмета на Община Симитли, отреден за „обществено обслужване” с ЕКАТТЕ 66460, целият имот с площ 640.30 кв.м., шестстотин и четиридесет квадратни метра и тридесет квадратни сантиметра), ведно с построената в имота Административна сграда, 2 (два) етажа, МС, със застроена площ от 253 кв.м. (двеста петдесет и три квадратни метра) и мазе със застроена площ от 85 кв.м. (осемдесет и пет квадратни метра) построена през 1966г. (хиляда деветстотин шестдесет и шеста година), при граници СевероизтокУПИ IX с пл.сн. 133; югоизток – улица; югозапад – УПИ II с пл.сн. 134; северозапад – УПИ VIII с пл.сн. 133 и улица.

6. условия за погасяване – еднократно на падеж, с възможност за предсрочно погасяване.

7. лихвен процент – до 4 % годишно.

8. комисионна за управление – 1 % от размера на кредита.

9. такса за предсрочно погасяване – без такса.

10. такса за проучване и становище – съгласно дeйстващата тарифа на съответната банка.

Критерият за избор на финансова институция е предложен най-нисък лихвен процент по главницата, но не по-висок от посочения в т.7 по-горе.

Оферти за участие в процедурата могат да подават всички местни и чуждестранни банки с валиден лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България; чуждестранни лица, които според законодателството на съответната държава имат право да предоставят кредити на територията на Република България, както и всички финансови институции или фондове и други лица, които имат право да предоставят кредити по силата на действащото към настоящия момент законодателство, независимо дали са получили персонална покана или не.

Всяка оферта следва да съдържа:

1. Административни сведения за участника – наименование, ЕИК, лице за контакт, адрес, телефон, факс, e-mail.

2. Заверено копие от лиценз за извършване на банкова дейност или дейност като кредитна институция или фонд.

3. Размерът на годишния лихвен процент за редовна главница.

4. Срок на валидност на офертата (не по-малък от 90 календарни дни след датата определена за крайна дата за подаване на оферти).

Участниците подават своите оферти в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Симитли или по пощата, или чрез куриер на адрес: гр. Симитли, ул. Христо Ботев 27, в срок до 17.00 часа на 24.11.2017г.  

В случай, че не бъдат подадени оферти в определения по – горе срок, ще се премине към директно договаряне с кредитна институция.

Дата 17.11.2017г.

Кмет: ………………………

/Апостол Апостолов/