Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

 


Р Е Ш Е Н И Е :    

 

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:5. Поземлен имот № 097001 (нула девет седем нула нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Валога”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.090 дка. (един декар и деветдесет кв.м.), ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 097002 – населено място на мах. „Марево”; имот № 097014 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 000212 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000723 – дървопроизв.пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли”.6. Поземлен имот № 097014 (нула девет седем нула едно четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността „Валога”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.605 дка. (два декара шестстотин и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 097004 – изоставена нива на насл. на Фильо Иванов Калпачки; имот № 097012 – др.селскост.тер. на община Симитли; имот № 097015 – др.селскост.тер. на община Симитли;  имот № 000723 – дървопроизв. пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли; имот № 097002 – населено място на мах. Марево; имот № 097001 – ливада на община Симитли;имот № 000212 – полски път на община Симитли-ППII.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:41. Поземлен имот № 427010 (четири две седем нула едно нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ливадище”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.946 дка. (деветстотин четиридесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000712 – залесена терит. на ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №000713 – пасище, мера на Община Симитли; имот №000683 – др. селскост. тер. на Община Симитли; имот №427011 – др. селскост. тер. на Община Симитли.42. Поземлен имот № 511001 (пет едно едно нула нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селксост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ливадище”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.152 дка. (сто петдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот №000713 – пасище, мера на Община Симитли; №427007 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №511002 – др.селкост.тер. на Община Симитли.43. Поземлен имот № 511003 (пет едно едно нула нула три) с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Ливадище”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.701 дка. (седемстотин и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 511004 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000683 – др. селскост.тер. на Община Симитли; имот № 427007 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 000712 – залесена тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.
ІІІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 70 лв.

  ІV. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.

 

 


С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ