Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Юлиан Александров Мишев –  временно изпълняващ длъжността кмет на община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва:
I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваА.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли, се добавя:  10. Урегулиран поземлен имот ІІІ (трети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 16 (шестнадесети), целият имот  с площ от 2819 кв.м. (две хиляди осемстотин и деветнадесет квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 553/12.09.2017г. на Кмета на Община отреден за “Многофункционална зона”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – УПИ II с пл.сн. №1437,  кв.18; югоизток – улица; югозапад – УПИ II с пл.сн. №1437,  кв.16; северозапад - улица.
11. Урегулиран поземлен имот XIII (тринадесети) с пл.сн.№372 (триста седемдесет и втори), находящ се в кв.72a (седемдесет и втори „а”), целият имот с площ от 555.49 кв.м. (петстотин петдесет и пет квадратни метра и четиридесет и девет квадратни сантиметра), отреден за „Смесено предназначение” по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №142,143/1951г., изменен със Заповед №454/09.05.2014г. на Кмета на Община Симитли, ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – УПИ XII с пл.сн. №1532; югоизток – УПИ X с пл.сн. №372; югозапад – УПИ V с пл.сн. № 393 и УПИ III с пл.сн. №372; северозапад – УПИ VI с пл.сн. №1461 и улица в кв.72a по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №142,143/1951г., изменен със Заповед №454/09.05.2014г. на Кмета на Община Симитли.  
12.   Урегулиран поземлен имот VIII (осми), пл.сн. № 133 (сто тридесет и трети), находящ се в кв.25 (двадесет и пети) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед № 142,143/1951г., изменен със Заповед № 119/13.06.2001г. и Заповед № 418/13.07.2017г. на Кмета на Община Симитли, отреден за „обществено обслужване” с ЕКАТТЕ 66460, целият имот с площ 289.60 кв. м. (двеста осемдесет и девет квадратни метра и шестдесет квадратни сантиметра), при граници на имота: Североизток – УПИ IX с пл.сн. №133; югоизток – УПИ X с пл.сн. №133; югозапад – улица; северозапад – улица.13. Урегулиран поземлен имот ¬ХХ (двадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 14 (четиринадесети), целият имот  с площ от 4286,80 кв.м. (четири хиляди двеста   осемдесет и шест кв.м. и осемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Многофункционална зона”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – УПИ ХV,ХVІ,ХVІІ,ХVІІІ, пл.сн.№ 1437, кв.14; Югоизток – улица и УПИ ХІХ, пл.сн. №1437, кв.14; Югозапад – УПИ ХХІ, пл.сн.№ 1437, кв.14, пешеходна алея; Северозапад – УПИ ІІІ,ІV,V,VІ,VІІ,VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,пл.сн.№1437,кв.14.
II. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваБ.Поземлени имоти в землището на с.Железница, община Симитли, се добавя: 1. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№157 (сто петдесет и седми), находящ се в кв.17 (седемнадесети), целият имот с площ от 791 кв.м. (седемстотин деветдесет и един квадратни метра) по съвместния регулационен и кадастрален план на с.Железница, одобрен със Заповед №50/1990г. и допълнен със Заповед № 404/04.07.2017г. на Кмета на Община Симитли, ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Северозапад – за спортна площадка; североизток – за спортна площадка; югоизток – УПИ II с пл.сн. №125; югозапад – улица по съвместния регулационен и кадастрален план на с.Железница, одобрен със Заповед №50/1990г. и допълнен със Заповед № 404/04.07.2017г. на Кмета на Община Симитли.   III. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваГ.Поземлени имоти в землището на с.Крупник, община Симитли, се добавя:1.Урегулиран поземлен имот І (първи), находящ се в кв. 51 (петдесет и първи), целият имот с площ от 663,87 кв.м. (шестстотин шестдесет и три квадратни метра и осемдесет и седем квадратни сантиметра) по регулационния план на с. Крупник, одобрен със Заповед № 513/31.05.1973 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 521/28.08.2017г. на Кмета на Община Симитли, отреден „за обществено обслужване” , с ЕКАТТЕ 40052, ведно с построените в имота:- сграда,  2 (два) етажа, МС със застроена площ от 131 кв.м.(сто тридесет и един кв.м.), построена през 1962г. (хиляда деветстотин шестдесет и втора година);- сграда,  1 (един) етаж, МС със застроена площ от 117 кв.м.(сто и седемнадесет кв.м.), построена през 1951г. (хиляда деветстотин петдесет и първа година);- масивен гараж, 1 (един) етаж, МС със застроена площ от 26 кв.м.(двадесет и шест кв.м.), построена през 1964г. (хиляда деветстотин шестдесет и четвърта година), търпим строеж по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, съгласно Удостоверение № 46/26.09.2017 г. на главния архитект на община Симитли, при граници на имота: Североизток – УПИ ІІІ; Югоизток – улица; Югзапад – улица; Северозапад – улица, кв.51, по регулационния план на с. Крупник.   
IV. I. В раздел ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ се добавя:2. Прекратяване на съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 18 (осемнадесети), целият имот  с площ от 5966 кв.м. (пет хиляди деветстотин шестдесет и шест квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 553/12.09.2017г. на Кмета на Община Симитли отреден за “Предимно промишлена зона”, с ЕКАТТЕ 66460, между община Симитли и съсобственика ЕТ”АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ-ЧАПА” ЕИК201185963, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 2204,30/5966 ид.ч. (две хиляди и четири цяло и тридесет върху триста пет хиляди деветстотин шестдесет и шест идеални части) от Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 18 (осемнадесети) по регулационния план на гр. Симитли.3. Прекратяване на съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесети), пл. сн. № 687 (шестстотин осемдесет и седем), находящ се в кв. 57 (петдесет и седем), целият имот с площ от 439,92 кв.м. (четиристотин тридесет и девет квадратни метра и деветдесет и два квадратни сантиметра) по регулационния план на с. Крупник, одобрен със Заповед № 513/31.05.1973 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 505/22.08.2017г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 40052, между община Симитли и съсобственика Васко Георгиев Атанасов с ЕГН 5901140246, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 14,92/439,92 ид.ч. (четиринадесет цяло и деветдесет и две върху четиристотин тридесет и двете цяло и деветдесет и две идеални части) от Урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесети), пл. сн. № 687 (шестстотин осемдесет и седем), находящ се в кв. 57 (петдесет и седем) по регулационния план на с.Крупник.
V.В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:47.Поземлен имот № 034008 (нула три четири нула нула осем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Кюсева м-ла”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 49.003 дка. (четиридесет и девет декара и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 034001 – изостав.тр.нас. на Община Симитли; имот № 000115 – дървопроизв.пл. на „ИА-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №034012 – ливада на насл.на Георги Христов Мицов; имот № 034010 ливада на насл.на Костадин Христов Мицов; имот № 034009 ливада на насл.на Костадин Христов Мицов; имот № 034010 ливада на насл.на Костадин Христов Мицов; имот №034012 – ливада на насл.на Георги Христов Мицов;  имот № 034024 – изоставена нива на Община Симитли; имот №034011 – ливада на насл.на Георги Христов Мицов; имот № 034024 – изоставена нива на Община Симитли; имот №034007 – пасище,мера на насл.на Георги Христов Мицов; имот № 034006 – пасище,мера на Община Симитли; имот № 000105 – дървопроизв.пл. на „ИА-ДГС-гр.Симитли”ДП.
48. Поземлен имот № 061027 (нула шест едно нула две седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Лаката”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.265 дка. (двеста шестдесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 061026 – др.селскост.тер. на община Симитли; имот № 061022 – др.селскост.тер. на община Симитли; имот № 000277 – водно течение на Държавата-МОСВ.
49. Поземлен имот № 061024 (нула шест едно нула две четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Лаката”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.453 дка. (четиристотин петдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 061023 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №061002 – изостав.тр.нас. на Община Симитли; имот № 061025 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 061020 – др.селскост.т. на Община Симитли.


VІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 600 лв.

Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост –  244 560лв.           

 VІІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

 -   Разходи за оценки се завишават с 1200 лева.

- Разходи за обявления се завишават с 1440 лева.

 

 

С уважение,                 

ВрИДКмет на община Симитли:...................................

Съгласно Заповед №1047/12.11.2015г.

 /Юлиан Мишев/