Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 05.09. 2017г. Общинска администрация  гр. Симитли публично  обявява уведомление  за инвестиционно предложение от Община Благоевград „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура / инсталация за анаеробно разграждане на разделно събрани биоразградими отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на  регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли , Рила , Кочериново и Бобошево”.

Настоящото инвестиционното предложение предвижда изменение на техническите параметри на инсталациите за контейнерно  компостиране, предвидена в работния проект  към инвестиционно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево”

За инвестиционното предложение „ Изграждане на регионална система за управление на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево” има издадено Решение № 4-4/2014г. на МОСВ по оценка на въздействието върху околната среда на горе цитираното инвестиционно предложение.

  • · Изграждане на инсталация за сепариране с капацитет 24 000 т/год;
  • · Изграждане на инсталация за купово компостиране на събраните зелени отпадъци от община Благоевград с капацитет 2 300 т/год. зелени отпадъци;
  • · Изграждане на инсталация за контейнерно компостиране на сортираните биоразградими отпадъци от общината за 3 200т/год. биоразградим отпадък.

Пълната информация за инвестиционното предложение  ще се намира на разположение в Общинска администрация – Симитли , служба „Екология” в рамките на работния ден. 

В рамките на 14 –дневен срок от датата на обявяване в Общинска администрация- гр. Симитли  ще се приемат  възражения, мнения и  становища.

КМЕТ:................................

/Ап. Апостолов/