Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва: I.  В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:45.Поземлен имот № 083067 (нула осем три нула шест седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.132 дка. (сто тридесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083070 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083065 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083046 – пасище с храсти на Община Симитли.46. Поземлен имот № 083077 (нула осем три нула седем седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Осенски мост”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.202 дка. (двеста и два кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №083078 – др.селскост.т. на Община Симитли; №083067 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083076 – др.селскост.т. на Община Симитли.
II.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква З.Землище на с.Полена, община Симитли, се добавя:14. Поземлен имот № 100001 (едно нула нула нула нула едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Мездрата-2”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 0.572 дка. (петстотин седемдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Землищна граница; имот № 100005 – нива на Емил Симеонов Илиев; имот № 100004 – нива на насл. на Илия Петров Младенов; имот № 100003 – нива на Община Симитли; имот № 100002 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 099004 – нива на Спас Василев Димов; имот № 099003 – нива на насл. на Стоян Михайлов Стоилов.

VІІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 25 лв.

VІІІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.

 

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ