Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До  Даниела Ангелова Димитрова 

ж.к.” Еленово” № 72  А,  ет.3, ап.7                 

гр.Благоевград  / имот   17405.46.11/  

Уведомявам Ви,

като наследник на  Петър Ангелов Попчев, че във връзка с  искане от “ЕНEРДЖИИНВЕСТБГ” ООД  за оценка правото на преминаване на  напорен тръбопровод за обект МВЕЦ “Градево” в имот   планосн.№ 046047, местност “Градевска”  в землището на с.Градево,    Заповед на Кмета на общ.Симитли  за комисия по чл.210 от ЗУТ за изготвяне на оценки и определяне размера на обезщетения,  поради не постигнато съгласие между собствениците на имотите и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно за   имот  № 17405.52.11 е изготвена оценка.За имот  № 17405.52. 11 в землището на с.Градево с НТП нива,  собственост на наследници на Петър Ангелов Попчев, оценката на правото на преминаване е 204,37 лв. / двеста и четири лв. и 37 ст./         

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Симитли до Административен съд Благоевград.


Вр.ИД    КМЕТ:.............................                                                                                                 

/ Юлиан Мишев /                              

Съгласно Зап.№ 1047 / 12.11.15г.