Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

ПР Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваА.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли, се добавя:  8. Урегулиран поземлен имот ¬ХІІ (дванадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 259,20 кв.м. (двеста петдесет и девет кв.м, и двадесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ ХІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ ХХ, пл. сн. № 1437, кв. 7, по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”. 9. Урегулиран поземлен имот ¬ХХ (двадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 467,40 кв.м. (четиристотин шестдесет и седем кв.м и четиридесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, ведно с построената в него: Сграда със застроена площ от 158.85 кв.м. (сто петдесет и осем кв.м. и осемдесет и пет кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена 1970 г., при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ ХІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ ХХІ, пл. сн. № 1437, кв. 7, по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”.
II. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваБ.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:3. Урегулиран поземлен имот I (първи), находящ се в кв.17 (седемнадесети), целият имот с площ от 446 кв.м. (четиристотин четиридесет и шест квадратни метра) по Кадастралния и Регулационен план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/1990г. и Заповед№69/20.07.1994г., изменен със Заповед №31/28.03.1995г. с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Югоизток – УПИ II; югозапад – улица и край регулацията по регулационния план с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/1990г. и Заповед№69/20.07.1994г., изменен със Заповед №31/28.03.1995г..4. Урегулиран поземлен имот II (втори), находящ се в кв.17 (седемнадесети), целият имот с площ от 351 кв.м. (триста петдесет и един квадратни метра) по Кадастралния и Регулационен план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/1990г. и Заповед№69/20.07.1994г., изменен със Заповед №31/28.03.1995г. с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Югоизток – УПИ III; югозапад – улица; североизток - край регулацията; северозапад - УПИ I по регулационния план с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/1990г. и Заповед№69/20.07.1994г., изменен със Заповед №31/28.03.1995г.III. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:30.Поземлен имот № 083066 (нула осем три нула шест шест), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.457 дка. (четиристотин петдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083069 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083070 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083068 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083065 – др.селскост.т. на Община Симитли. 31. Поземлен имот № 087124 (нула осем седем едно две четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Горбаница”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 2.972 дка. (два декара и деветстотин седемдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 087123– др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000285 – полски път на Община Симитли-ПП; Имот № 087125– др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000238 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП. 32.Поземлен имот № 083063 (нула осем три нула шест три), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.530 дка. (петстотин и тридесет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083072 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083061 – др.селскост.т. на Община Симитли.33. Поземлен имот № 083070 (нула осем три нула седем нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 4.446 дка. (четири декара четиристотин четиридесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083071 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000285 – полски път на Община Симитли-ПП; имот №083046 – пасище с храсти на Община Симитли; имот №083067 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083065 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083068 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083066 – др.селскост.т. на Община Симитли.34. Поземлен имот № 083078 (нула осем три нула седем осем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Осенски мост”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.283 дка. (три декара и двеста осемдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №083077 – др.селскост.т. на Община Симитли; №083070 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000285 – полски път на Община Симитли-ПП; имот №083079 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000282 – полски път на Община Симитли-ПП; имот №083004 – др.селскост.т. на насл. на Мехмед Амедов Тахчийски; имот №083003 – нива на Емилия Яворова Тахчийска и др.; имот №083075 – др.селкост.т. на Община Симитли; имот №083076 – др.селкост.т. на Община Симитли.35. Поземлен имот № 083065 (нула осем три нула шест пет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.825 дка. (един декар осемстотин двадесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083070 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083067 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083046 – пасище с храсти на Община Симитли; имот №083053 – нива на Община Симитли; имот №083072 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083061 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083069 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083066 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083068 – др.селскост.т. на Община Симитли. 36. Поземлен имот № 083080 (нула осем три нула осем нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.599 дка. (петстотин деветдесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №083081– др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083065 – др. селскост.т. на Община Симитли; имот №083046 – др. селскост.т. на Община Симитли. 3. Поземлен имот № 083076 (нула осем три нула седем шест), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Осенски мост”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.235 дка. (двеста тридесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №083078 – др.селскост.т. на Община Симитли; №083077 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083065 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 083053 – др. селскост. т. на Община Симитли; имот № 083075 – др. селскост. т. на Община Симитли.37. Поземлен имот № 083060 (нула осем три нула шест нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.470 дка. (четиристотин и седемдесет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083072 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083064 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083074 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083048 – нива на Младен Чавдаров Бекяров и др.; имот №083047 – нива на Стефан Бисеров Джанов.38. Поземлен имот № 083064 (нула осем три нула шест четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.401 дка. (четиристотин и един кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083060 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083074 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083058 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083072 – др.селскост.т. на Община Симитли.39.Поземлен имот № 083058 (нула осем три нула пет осем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.689 дка. (шестстотин осемдесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083064 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083074 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000238 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП;имот №000285 – полски път на Община Симитли-ПП. 40. Поземлен имот № 083059 (нула осем три нула пет девет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.740 дка. (един декар и седемстотин и четиридесет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083072 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083061 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083062 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083073 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000285 – полски път на Община Симитли-ПП. 41. Поземлен имот № 083062 (нула осем три нула шест две), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.896 дка. (осемстотин деветдесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083059 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083073 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083071 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083069 – др.селскост.т. на Община Симитли;  имот №083061 – др.селскост.т. на Община Симитли.42.Поземлен имот № 083071 (нула осем три нула седем едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.813 дка. (осемстотин и тринадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083073 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083062 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083069 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083070 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000285 – полски път на Община Симитли-ПП.43. Поземлен имот № 063174 (нула шест три едно седем четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.998 дка. (деветстотин деветдесет и осем кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот №063175 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000200 – жил.територия на Община Симитли – Застроено.44. Поземлен имот № 083082 (нула осем три нула осем две), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.490 дка. (четиристотин и деветдесет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083081– др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000283 – др.селищна тер. на Община Симитли-Застроено; имот №083052 – нива на насл. на Исуф Юсеинов Армутчиев.ІV.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:4.Поземлен имот № 047001 (нула четири седем нула нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Свини дол”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 3.013 дка. (три  декара и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 000220 – път II клас на Държавата - Т; имот № 000256 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 047002 – др.тер.нестоп. на „5” ЕООД; землищна граница.
V.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:40. Поземлен имот № 245002 (две четири пет нула нула две), с начин на трайно ползване “Гора в зем. земи”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Манастирище”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 12.120 дка. (дванадесет декара сто и двадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000385 – гор. стоп. тер на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; землищна граница; имот № 000267 – път І клас на Държавата-Т; имот № 000379 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 245001 – нива на насл. на Ангел Тодоров Алексов; имот № 000379 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 245003 – нива на насл. на Владимир Спасов Драганчев; имот № 245004 – нива на насл. на Стояна Манчова Драганчева; имот № 245005 – нива на насл. на Георги Ангелов Драганчев; имот № 245007 – нива на община Симитли; имот № 000386 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 255001 – нива на Васил Георгиев Таулов.VI.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква З.Землище на с.Полена, община Симитли, се добавя:12. Поземлен имот № 125006 (едно две пет нула нула шест), с начин на трайно ползване „Др. селскост. тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Мездрата-1”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 1.413 дка. (един декар и четиристотин и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 125008 – нива на насл. на Данаил Гаврилов Данджурски; имот № 000064 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000132 – водно течение на Държавата-МОСВ. 13. Поземлен имот № 125007 (едно две пет нула нула седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Мездрата-1”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 1.123 дка. (един декар сто двадесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 125011 – ливада на община Симитли; имот № 000132 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 125008 – нива на насл.на Данаил Гаврилов Данджурски; имот № 125010 – нива на насл.на Иван Атанасов Зулямски.
VІІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 590 лв.

Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост –  33 335лв. 

 

 VІІІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

 -   Разходи за оценки се завишават с 480 лева.

- Разходи за обявления се завишават с 1920 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ