Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година

Създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” БЛАГОЕВГРАД                     

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СИМИТЛИ

О  Б  Я  В  А
Във връзка с провеждане на процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година, на основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общинска служба по земеделие – Симитли обявява, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал.3 за землището на Железница в община Симитли.Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август 2017 г. при промяна в декларациите/ заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтерисуваните лица.

ВЕЛИН КРЪСТЕВ    

/П/Началник на Общинска служба по земеделие Симитли


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” БЛАГОЕВГРАД                     

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СИМИТЛИ
ЗАПОВЕД
№ РД-08-214/04.08.2017 г.
На основание чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“
ОПРЕДЕЛЯМ:
Комисия в състав:Председател:Антонела Донушева – Главен директор на Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „ Земеделие” – Благоевград. Членове:1. Васил Шопов – главен специалист в Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград; 2. Велин Кръстев – началник  на Общинска служба по земеделие – Симитли;3. Анастасия Тодорова – главен специалист в Общинска служба по земеделие – Симитли;4. Христо Стоянов – кмет на с. Железница, общ. Симитли, 
със следните задачи:

1. Да ръководи сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Железница, общ. Симитли за стопанската 2017-2018 г.;

2. Да състави проект за служебно разпределение на ползването на земите по масиви в случаите на чл. 72в, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, в срок до 15.09.2017 г.;

3. Да извършва служебно справки и проверки, включително на място, във връзка с изпълнението на функциите по т. 1 и 2.;

4. Да изготви доклад до директора на Областна дирекция „Земеделие“ със съдържанието по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ.Заседанията на комисията да се свикват по инициатива на нейния председател и за всяко от тях да се съставя протокол. Заседанията на комисията да се оповестяват чрез обяви в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград. Заседанията са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците и на ползвателите и други заинтересувани лица. Копие от настоящата заповед да се доведе до знанието на включените в състава на комисията длъжностни лица за сведение и изпълнение. Същата да се обяви в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие, на интернет страницата на общината и на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград.

КИРИЛ УКЕВ /П/Директор на Областна дирекция “Земеделие”

АД/ГДАР