Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Обява за среща за обществено обсъждане - АМ Струма ЛОТ 3.2

Обява за среща за обществено обсъждане - АМ Струма ЛОТ 3.2

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ),

гр. София, бул. „Македония“ № 3

На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда

УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана

СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАСЕТО НА ЛОТ 3.2 НА АМ „СТРУМА”

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:

  • 11.09.2017г., от 09.00 часа, в община Симитли, спортна зала на стадион „Септември”, гр. Симитли.

Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, заедно с всички негови приложения, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са обществено достъпни и на разположение на интересуващите се на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” на www.api.bg, както и на хартиен носител на следните места всеки работен ден в:

Сградата на МОСВ, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 22, от 9.00 до 17.30 часа;

Сградата на АПИ, гр. София, бул. „Македония“ № 3, от 9.00 до 17.30 часа;

Сградата на РИОСВ-Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, от 9.00 до 17.30 часа;

Сградата на Община Кресна, ул. „Македония“ № 6, от 8.30 до 17.00 часа;

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда и Докладът за оценка на степента на въздействие са достъпни и на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите на http://www5.moew.government.bg/.

Писмени становища могат да се предоставят в сградата на Община Симитли, както и на местата, където е осигурен достъп до Докладът за ОВОС и приложенията към него, обявени по-горе или по време на срещите за обществено обсъждане.

Повече информация 


За контакти по обществените обсъждания от страна на Възложителя: инж. Виктор Лебанов тел. 02 9521993; 02 9173 295;