Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение

Съобщение

До

Величка Николова Малакова

Ж.К. Света Троица 313Б А 

гр.София

До

Валентин Аврамов Докузов

Мах.Драгова № 18

гр.Симитли

До

Георги Николов Джоков

ул.”Септемврийска” № 035

гр.Симитли

До

София Минчева Джокова

Ж.К. Сухата Река  220Г 07 084 

гр.София

До

Мария Иванова Джокова

ул.”Страцин” № 004 06 014

гр.Благоевград

До

Божидар Аврамов Докузов

ул.”Димитър Благоев” № 036

гр.Симитли

До

Мария Иванова Косова

ул.”Предел” № 059

гр.Симитли

До

Райна Димитрова Докузова

ул.”Димитър Полянов” № 003

гр.Симитли

До

Красимир Страхилов Докузов

ул.”Димитър Полянов” № 003

гр.Симитли

До

Ангел Страхилов Докузов

ул.”Димитър Полянов” № 003

гр.Симитли 

По повод заявление вх.№ 32 / 2014г. от Ангел Станимиров Джоков с постоянен адрес: ул.”Христо Смирненски” № 13,  гр.Симитли

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 1030 / 04.10.2015г. на Кмета на община Симитли за одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - допълване на новообряазуваните      УПИ I-893 от 453 квадратни метра и УПИ II – 894 от 3720.81 квадратни метра по плана на кв.Ораново, гр.Симитли.

На основание чл.215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящето писмо  Заповедта подлежи на обжалване чрез Общинска администрация гр.Симитли до Административен съд Благоевград.

Приложение:копие от Заповед.

КМЕТ:

/Ап.Апостолов/