Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов - Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваА.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли, се добавя:  6. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№1553 (хиляда петстотин петдесет и трети), целият имот с площ от 98.67 кв.м. (деветдесет и осем квадратни метра и шестдесет и седем квадратни сантиметра) по кадастралния и регулационен план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №265/28.04.2017г. с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – улица; запад – НУПИ с пл.сн. №1468; север - улица; юг – край на регулацията, по кадастралния и регулационен план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №265/28.04.2017г. 6. Урегулиран поземлен имот VIII (осми), находящ се в кв.91 (деветдесет и първи), целият имот с площ от 330 кв.м. (триста и тридесет квадратни метра) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – УПИ IX, пл.сн.№1267; запад - УПИ VII; север - край на регулацията; юг – улица в кв.91 по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г..II. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:26. Поземлен имот № 070101 (нула седем нула едно нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.106 дка. (сто и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли; №070100 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №070099 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.27. Поземлен имот № 070100 (нула седем нула едно нула нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.145 дка. (сто четиридесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли; №070101 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №070099 – др.селскост.т. на Община Симитли.28. Поземлен имот № 070099 (нула седем нула нула девет девет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.221 дка. (двеста двадесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли; №070100 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №070101 – др.селскост.т. на Община Симитли; имат № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.29. Поземлен имот № 070098 (нула седем нула нула девет осем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.259 дка. (двеста петдесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли.
ІІI.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:22.Поземлен имот № 100003 (едно нула нула нула нула три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.118 дка. (един декар сто и осемнадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100002 – изоставена нива на насл.на Васил Спасов Докузов; имот № 100004 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100005 – изоставена нива на насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 000121 – полски път на община Симитли-ПП. 23. Поземлен имот № 100004 (едно нула нула нула нула четири), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.140 дка. (един декар сто и четиридесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100003 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100002 – изоставена нива на насл.на Васил Спасов Докузов; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100006 – изоставена нива на община Симитли.24. Поземлен имот № 100006 (едно нула нула нула нула шест), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 2.484 дка. (два декара четиристотин осемдесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 100007 – изоставена нива на насл.на Стойне Алексов Милчев; имот № 100005 – изоставена нива на насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 100004 – изоставена нива на община Симитли. 25. Поземлен имот № 100008 (едно нула нула нула нула осем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.666 дка. (четири декара шестстотин шестдесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 100006 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100004 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100009 – изоставена нива на община Симитли. 26. Поземлен имот № 100009 (едно нула нула нула нула девет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.997 дка. (деветстотин деветдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100010 – изоставена нива на насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 100011 – изоставена нива на насл.на Атанас Фильов Докузов. 27. Поземлен имот № 100012 (едно нула нула нула едно две), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 7.371 дка. (седем декара триста седемдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100013 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100011 – изоставена нива на насл.на Атанас Фильов Докузов; имот № 100009 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП. 28. Поземлен имот № 100013 (едно нула нула нула едно три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 7.729 дка. (седем декара седемстотин двадесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100014 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100015 – изоставена нива на насл.на Илинка Вангелова Докузова; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 100012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100011 – изоставена нива на насл.на Атанас Фильов Докузов; имот № 100010 – изоставена нива насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100016 – изоставена нива на община Симитли.29. Поземлен имот № 141001 (едно четири едно нула нула едно), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Горен равнак”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.171 дка. (четири декара сто седемдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 141002 – изоставена нива на насл.на Йордан Лазаров Гоцев; имот № 142030 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 000183 – полски път на община Симитли-ПП.
ІV. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 420 лв.

Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост –  6 370лв.            

V. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва: 

-   Разходи за оценки се завишават с 240 лева.

- Разходи за обявления се завишават с 1200 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ