Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :    

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва:  I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваА.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли, се добавя:5.Урегулиран поземлен имот IV (четвърти), находящ се в кв.40 (четиридесети), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г. и изменен  със Заповед №788/10.10.2011г. на ВрИД Кмета на Община Симитли, отреден за „обществено и делово обслужване”, ЕКАТТЕ 66460, целият имот с площ от 262.40 кв.м. (двеста шестдесет и два квадратни метра и четиридесет квадратни сантиметра), при граници на имота: Северoизток – дере; югоизток – край на регулацията; югозапад – УПИ III; северозапад – улица в кв. 40 по регулационния план на гр.Симитли. ІІ. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваА.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, се добавя:1. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№520 (петстотин и  двадесети), целият имот с площ от 764.00 кв.м. (седемстотин шестдесет и четири квадратни метра) по кадастралния план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/08.05.1990г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №350/06.06.2017г. с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Североизток – улица; северозапад – дере; югоизток - НУПИ с пл.сн. №282 и дере; югозапад – дере, по кадастралния план на с.Долно Осеново.2. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№512 (петстотин и  дванадесети), целият имот с площ от 24.09 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра и девет квадратни сантиметра) по кадастралния план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/08.05.1990г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №268/03.05.2017г. с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Изток – улица; запад – НУПИ с пл.сн. №120; север - НУПИ с пл.сн. №120; юг – улица, по кадастралния план на с.Долно Осеново.ІII. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:20.Поземлен имот № 023047 (нула две три нула четири седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Червената слива”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 9.007 дка. (девет декара и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 023057 – нива на Иван Николов Велинов; имот № 023056 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 000068 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000065 – полски път на община Симитли-ПП. 21. Поземлен имот № 074042 (нула седем четири нула четири две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Багрен”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 16.496 дка. (шестнадесет декара четиристотин деветдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 074051 – нива на община Симитли; имот № 074116 – нива на Сълзица Росенова Баталова и др.; имот № 074115 – нива на Сълзица Росенова Баталова и др.; имот № 074114 – нива на Силвия Росенова Улянова и др.; имот № 074032 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 074040 – нива на община Симитли; имот № 000184 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; землищна граница; имот № 074043 – нива на община Симитли.ІV.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква З.Землище на с. Полена, община Симитли, се добавя:5. Поземлен имот № 111032 (едно едно едно нула три две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ширината”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 1.281 дка. (един декар и двеста осемдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 111031 – нива Борис Георгиев Ангелов; имот № 111027 – ливада на насл.на Герасим Атанасов Благоев; имот № 111033 – ливада на насл.на Деспод Ангелов Терзийски; имот № 000195 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; № 000250 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.6. Поземлен имот № 051023 (нула пет едно нула две три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 11.941 дка. (единадесет декара деветстотин четиридесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 000040 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000096 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 051019 – ливада на община Симитли; имот № 148037 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 000004 – жил.територия на мах. „Сухата река”; имот № 051018 – нива на Иван Евтимов Янев;  имот № 051020 – нива на Спас Евтимов Янев; имот № 000039 – полски път на община Симитли-ПП; 7. Поземлен имот № 051024 (нула пет едно нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 5.492 дка. (пет декара четиристотин деветдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 148019 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 000096 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 000040 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 051029 – нива на Стоян Вангелов Шопов; имот № 051031 – нива на Мариян Вангелов Шопов; имот № 051030 – пасище, мера на община Симитли. 8. Поземлен имот № 070002 (нула седем нула нула нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Червен брег”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 9.736 дка. (девет декара седемстотин тридесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 000099 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 000191 – нива на насл.на Мариян Михайлов Чифлигаров; имот № 070004 – нива на насл.на Стойчо Стоицов Чифлигаров; имот № 000124 – водно течение на Държавата – МОСВ; имот № 000043 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 070005 – ливада на насл.на Ангел Стоицов Чифлигаров. 9. Поземлен имот № 132014 (едно три две нула едно четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Добрин”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 4.729 дка. (четири декара седемстотин двадесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 132013 – нива на Иван Николов Шопов; имот № 000074 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 132015 – нива на насл. на Стойна Николова Газерска; имот № 132012 – нива на Лиляна Станимирова Чаракчийска. 10. Поземлен имот № 131007 (едно три едно нула нула седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Добрин”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 3.017 дка. (три декара и седемнадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 131006 – нива на насл.на Димитър Николов Кeрмитчиев; имот № 131005 – нива на насл.на Стоица Димитров Цветков; имот № 000014 – жил.територия на мах. „Добрин”; имот № 000074 – полски път на община Симитли-ПП. 11. Поземлен имот № 131003 (едно три едно нула нула три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Добрин”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 3.396 дка. (три декара триста деветдесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 131002 – пасище, мера на насл.на Филип Николов Шопов; имот № 131001 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000126 – водоем на община Симитли-В; имот № 000056 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 131004 – нива на насл.на Петър Мирчов Шопов; № 131005 – нива на насл.на Стоица Димитров Цветков.

V.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Л.Землище на с. Тросково, община Симитли, се добавя:4. Поземлен имот № 022006  (нула две две нула нула шест), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Алимчовица”, землището на с.Тросково, целият имот с площ от 1.300 дка. (един декар и триста кв.м.), ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота:  Имот №022007 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №025002 – др. селскост. тер. на Васил Китанов Бачев; имот №025003 – др. селскост. тер. на Община Симитли.
VІ.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква М.Землище на с. Докатичево, община Симитли, се добавя: 2. Поземлен имот № 000570 (нула нула нула пет седем нула), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Бранище”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 4.266 дка. (четири декара двеста шестдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота:  Имот 000478 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000573 – полска култура на Крум Йорданов Сейменски; имот № 000572 – пасище с храсти на Крум Йорданов Сейменски.
VІІ. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 870 лв.

  Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост –  9 900лв.            

VІІІ. Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

 -   Разходи за оценки се завишават с 480 лева.

- Разходи за обявления се завишават с 1080 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ