Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е :     Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва: I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваА.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли, се добавя:2.Урегулиран поземлен имот L (петдесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 217,90 кв.м. (двеста и седемнадесет кв.м. и деветдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – пешеходна алея;Югоизток – УПИ ХLІХ, пл. сн. № 1437, кв.7;Югозапад – улица;Северозапад – УПИ LІ, пл. сн. № 1437, кв.7.    3.Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№273 (двеста седемдесет и трети), целият имот с площ от 334.40 кв.м. (триста тридесет и четири квадратни метра и четиридесет квадратни сантиметра) по кадастралния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №779/11.09.2001г. с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Северозапад – НУПИ с пл.сн. №270 ; североизток – НУПИ с пл.сн. №274; югоизток – улица; югозапад – НУПИ с пл.сн. №272 по кадастралния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №779/11.09.2001г.4.Поземлен имот № 000511 (нула нула нула пет едно едно), с начин на трайно ползване „Стр.материали”, находящ се в землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.048 дка. (един декар и четиридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000819 – др.селищна тер. на  „КАР ФЛЕШ” ООД; имот № 000311–ЖП транспорт на Държавата-ДП НК „ЖИ”; имот № 000320 – ЖП транспорт на Държавата-ДП НК „ЖИ”.II. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:12. Поземлен имот № 044080 (нула четири четири нула осем нула), с начин на трайно ползване „Изостав.тр.нас.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.174 дка. (един декар и сто седемдесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044082 – изостав. тр. нас. на Община Симитли; имот № 000212 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 044042 – нива на насл. на Сергей Алексеев Въгленов; имот № 044044 – пасище с храсти на Община Симитли.13. Поземлен имот № 044081 (нула четири четири нула осем едно), с начин на трайно ползване „Изостав.тр.нас.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.834 дка. (осемстотин тридесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044082 – изостав. тр. нас. на Община Симитли; имот № 044044 – пасище с храсти на Община Симитли.14. Поземлен имот № 044078 (нула четири четири нула седем осем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 2.182 дка. (два декара и сто осемдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044077 – др.селскост. тер. на община Симитли; имот № 000058 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 044079 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 044081 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 044082 – изостав. тр. нас. на община Симитли.15. Поземлен имот № 029102 (нула две девет едно нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Шиндаков рид”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.777 дка. (три декара и седемстотин седемдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 029103 - нива на Община Симитли; имот № 000090 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.16. Поземлен имот № 043043 (нула четири три нула четири три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.437 дка. (три декара и четиристотин тридесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 043002 – нива на Малин Орлинов Чавдаров и др.; имот № 000208 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000195 – местен път на Община Симитли-Т.17.Поземлен имот № 080021 (нула осем нула нула две едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Шалевец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.738 дка. (седемстотин тридесет и осем кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 080022 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000279 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №000282 – полски път на Община Симитли-ПП;имот №000200 – жил.територия на Община Симитли-Застроено.18.Поземлен имот № 080023 (нула осем нула нула две три), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Шалевец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 2.891 дка. (два декара осемстотин деветдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 080022 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000279 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.19.Поземлен имот № 074056 (нула седем четири нула пет шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Багрен”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 30.511 дка. (тридесет декара петстотин и единадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 074055 – пасище с храсти на община Симитли; землищна граница.  III. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:3.Поземлен имот № 048013 (нула четири осем нула едно три), с начин на трайно ползване „Друга селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Свини дол”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.130 дка. (пет декара сто и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота:  Имот № 048010 – ливада на насл. на Христо Георгиев Петлички; имот № 048034 – пасище, мера на насл. на Максим Василев Митков; имот № 048011 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 048012 – ливада на Петър Георгиев Цветин; имот № 000286 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000220 – път ІІ кл. на Държавата-Т; имот № 048014 – ливада на община Симитли; имот № 048015 – ливада на насл. на Йордан Атанасов Коцев; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 048016 – др. сел. ст. тер. на община Симитли-параграф 4; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 000110 – дървопроизв. пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли”.
IV. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:21.Поземлен имот № 206021 (две нула шест нула две едно), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Стара поща”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.967 дка. (един декар деветстотин шестдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота:  Имот № 206020 – овощна градина на Община Симитли; имот №000299 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №206014 – полски път на Община Симитли.22.Поземлен имот № 206020 (две нула шест нула две нула), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Стара поща”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота:  Имот № 206021 – овощна градина на Община Симитли; имот №206014 – полски път на Община Симитли; имот №206018 – овощна градина на Васил Иванов Петлички; имот №000299 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.
V. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква K.Землище на с. Железница, община Симитли, се добавя:2.Поземлен имот № 003137 (нула нула три едно три седем), с начин на трайно ползване „Друга селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Дреновици”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 13.187 дка. (тринадесет декара сто осемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота:  Имот № 003138 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002863 – полски път на община Симитли – ПП.V.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква З.Землище на с. Полена, община Симитли, се добавя:5.Поземлен имот № 125002 (едно две пет нула нула две), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета за 2.806 дка.) и VІІІ (осма за 1.872 дка.), находящ се в местността “Мездрата-1”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 4.678 дка. (четири декара шестстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота:  Имот № 000048 – път ІV кл. на община Симитли-Т; имот № 000064 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 125086 – пасище, мера на община Симитли; имот № 125005 – пасище, мера на насл. на Смилен Траянов Ханджийски; имот № 126005 – ливада на община Симитли; имот № 125004 – пасище, мера на насл. на Траян Стоименов Ханджийски; имот № 125003 – пасище, мера на насл. на Траян  Стоименов Ханджийски; имот № 125001 – пасище, мера на община Симитли.
VI. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:           

А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 9600 лв.

  Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост –  10 740лв.            

VII.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 1440 лева.

 

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ