Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Документи

финансови и ТСУ

Дългосрочна Програма за насърчаване на енергия от ВЕИ и биогорива на Община Симитли за периода 2024-2033 г. - публикуван на 27.03.2024

Програма за енергийна ефективност на Община Симитли за периода 2024-2033 г. - публикуван на 27.03.2024г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и отчет за капиталовите разходи м.06.2022г. - публикуван на 20.07.2022г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета и отчет за капиталовите разходи м. 05.2022г. - публикуван на 22.06.2022г.

Месечен отчет на изпълнението на бюджета и отчет за капиталовите разходи м.04.2022г. - публикуван на 20.05.2022г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета - I - во тримесечие 2022г. публикуван на  04.05.2022г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета и отчет за капиталовите разходи към 31.03.2022г. - публикуван на 04.05.2022г.

Месечен отчет към 28.02.2022г. и отчет за капиталовите разходи към 28.02.2022г. - публикуван на 18.03.2022г.

Годишен отчет за изпълнението на бюджета и отчет за капиталовите разходи за 2021г. - публикуван на 10.03.2022г.

Отчет за изплатени компенсации и субсидии за 2021г. - публикуван на 02.03.2022г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за 01.2022г. - публикуван на 17.02.2022г.

Одитен доклад за годишен финансов отчет на община Симитли за 2020г. - публикуван на 31.01.2022г.

Месечен отчет към 31.12.2021г. и Отечет за капиталовите разходи към 31.12.2021г. публикувани на 18.01.2022г.

Месечен отчет към 30.11.2021г. и Отчет за капиталовите разходи към 30.11.2021г. публикувани на 17.12.2021г.

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за Община Симитли за отчетна година 2021. - публикуван на 15.12.2021г

Месечен отчет към 31.10.2021г. и отчет за капиталовите разходи към 31.10.2021г. - публикувани на 15.11.2021г.

Отчети - III - то тримесечие 2021г. и отчет за капиталовите разходи - III-то тримесечие 2021г. - публикувани на 05.11.2021г.

Месечен отчет към 30.09.2021 и отчет за капиталовите разходи към 30.09.2021г. - публикувани на 14.10.2021г.

Отчет за капиталовите разходи към 31.08.2021г. - публикуван на 14.09.2021г.

Месечен отчет - 08.2021г. - публикуван на 14.09.2021г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета м. 07.2021г. - публикуван на 20.08.2021г

Тримесечен отчет за капиталови разходи - II - ро тримесечие на 2021г. - публикуван на 12.08.2021г

Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета - II - ро тримесечие на 2021г. - публикуван на 12.08.2021г.

Отчет за капиталовите разходи към 30.06.2021г. - публикуван на 20.07.2021г.

Месечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021г. - публикуван на 20.07.2021г.

Отчет за капиталовите разходи към 31.05.2021г. - публикуван на 17.06.2021г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2021г. - публикуван на 17.06.2021г.

Месечен отчет за 04.2021 - публикуван на 12.05.2021г.

Отчет за капиталови разходи I - во тримесечие 2021г. - публикуван на 29.04.2021г.

Тримесечен отчет за първо тримесечие на 2021 - публикуван на 29.04.2021г.

Месечен отчет за 03.2021 - публикуван на 13.04.2021г.

Месечен отчет за 02.2021 - публикуван на 12.03.2021г.

Бюджет на община Симитли за 2021г. - публикуван на 11.03.2021г.

Решение № 247/24.02.2021 за приемане на бюджета на община Симитли за 2021г. - публикувано на 11.03.2021г.

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета 2020г - публикувано на 25.02.2021

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за Община Симитли за отчетна година 2020. - публикуван на 22.02.2021г

Отчет (информация) за публикуван на 22.02.2021гизпълнението на краткосрочни програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Симитли за 2020 г. - публикуван на 22.02.201г.

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 31.12.2020г. публикуван на 22.02.2021г.

Месечен отчет за 01.2021- публикуван на 12.02.2021г.

Месечен отчет за 11.2020г. - публикуван на 11.01.2021г.

Отчет на плана за финансово оздравяване към 30.09.2020г. - публикуван на 26.10.2020 година

Решение 169 - публикувано на 26.08.2020г.

Решение 168 - публикувано на 26.08.2020г.

Месечен отчет на бюджета за 07.2020г. публикуван на 13.08.2020г.

Месечен отчет на бюджета за 06.2020г. публикуван на 13.07.2020г.

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 30.06.2020г.

Месечен отчет на бюджета за 05.2020г. публикуван на 12.06.2020г.

Месечен отчет на бюджета за 04.2020г. публикуван на 13.05.2020г.

Отчет на плана за финансово оздравяване към 31.03.2020г. - публикуван на 27.04.2020 година

Месечен отчет на бюджета за 03.2020г. публикуван на 13.04.2020г.

Месечен отчет на бюджета за 02.2020г. публикуван на 12.03.2020г.

Отчет на плана за финансово оздравяване към 31.12.2019г. - публикуван на 21.02.2020г.

Решение №42 публикувано на 18.02.2020 г.

Месечен отчет на бюджета за 01.2020г. публикуван на 12.02.2020г.

Бюджет на Община Симитли за 2020г. публикуван на 07.02.2020г.

Месечни отчети за 2019

Вътрешни правила

Харта на клиента

Етичен кодекс

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Симитли2016 г.

Бюджет на Община Симитли за 2017 г.

Месечен отчет на Община Симитли за 01.2017 г.

Бюджет - план за 2017 и Тримесечни отчети - 1 и 2 тримесечие за 2017 г

Тримесечен отчт за трето тримесечие за 2017 г. - публикувано на 06.11.2017

Тримесечен отчт за четвърто тримесечие за 2017г. и ГФО за 2017 г. - публикувано на 06.03.2018

Заповед бюджетни сметки 2018

Заповед за разпределение на с-вата по формула 2018

Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н на Община Симитли за  2 0 1 8 - публикуван на 10.02.2018 г

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ - публикувани на 05.03.2018 г.

Отчет на финансов ефект на плана за оздравяване на община Симитли  към 31.03.2018 г. - публикувано на 27.04.2018 г.

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА - публикувано на 27.04.2018 г.

О Т Ч Е Т НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА - публикуван на 27.07.2018 г.

О Т Ч Е Т НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА - публикуван на 24.10.2018 г.

Регистър за одобряване на подробни устройствени планове, удостоверение за въвеждане в експлоатация и издадени разрешения за строеж

Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н на Община Симитли за  2 0 1 9 - публикуван на 10.02.2019 г

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за 2018 г. - публикувани на 28.02.2019г.

РЕШЕНИЕ №1049 - публикувано на 06.06.2019г.

РЕШЕНИЕ №1116 - публикувано на 17.09.2019г.

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за първи месец на 2019 г. - публикувани на 20.02.2019г.

О Т Ч Е Т НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА - публикуван на 21.02.2019 г.

Годишен отчет за изпълнение на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ за управление на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ - публикуван на 01.03.2019г.

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за втори месец на 2019 г. - публикувани на 20.03.2019г.

О Т Ч Е Т НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ КЪМ 31.03.2019 ГОДИНА - публикуван на 07.05.2019 г.

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за първо тримесечие на 2019 г. - публикувани на 30.04.2019г.

ОТЧЕТИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ за четвърти месец на 2019 г. - публикувани на 20.05.2019г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ ЗА 2018 г. - пъбликуван на 31.05.2019г.

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ФИНАСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ КЪМ 30.06.2019 г. публикувани на 25.07.2019г.

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ ВТОР ТИМЕСЕЧИ 2019г. - публикувани на 25.07.2019г.

ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ФИНАСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ КЪМ 30.0.2019 г. - публикуван на 25.10.2019г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ - публикуван на 30.10.2019г.