Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли


ОТНОСНО:

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва:III. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:8.Поземлен имот № 023073 (нула две три нула седем три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Старата къща”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 023072 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 023071 – пасище с храсти на насл.на Исуф Юсеинов Армутчиев; имот № 023070 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 023038 – изостав.тр.насаждения на Община Симитли.
9.Поземлен имот № 037101 (нула три седем едно нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността „Чуката”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.521 дка. (един декар петстотин двадесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 037102 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000150 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 037073 нива на насл. на Кайтаз Асанов Кайтазов.
10. Поземлен имот № 063173 (нула шест три едно седем три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 11.956 дка. (единадесет декара и деветстотин петдесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 063172 – нива на Община Симитли; имот № 000224 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 063162 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 063154 – нива на насл. на Мустафа Алиев Алиев; имот № 063025 – нива на Община Симитли; имот № 063154 – нива на насл. на Мустафа Алиев Алиев; имот № 063144 – нива на насл. на Ибраим Сулейманов Базаров; имот № 000223 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 063023 – нива на насл. на Муртаза Ибишов Муртазов.
11. Поземлен имот № 041049 (нула четири едно нула четири девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Джибулица”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.041 дка. (три декара и четиридесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 041048 – нива на Община Симитли; имот № 000154 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 041050 – нива на Община Симитли; имот № 000092 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр.Симитли”ДП. 
II. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Б.Землище на с.Градево, община Симитли, се добавя:1.Поземлен имот № 000779 (нула нула нула седем седем девет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Калището”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.925 дка. (един декар деветстотин двадесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота:  Имот № 000774 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 000047 – дървопроизв. пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли”; имот № 000633 – нива на Занко Йосифов Крънчов; имот № 000047 – дървопроизв. пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли”.
2.Поземлен имот № 029036 (нула две девет нула три шест), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Масларци-златк.нива”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 2.123 дка. (два декара сто двадесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота:  Имот № 000184 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 029037– пасище, мера на Община Симитли. III. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:21.Поземлен имот № 317004 (три едно седем нула нула четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Тумбата”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.412 дка. (един декар и четиристотин и дванадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота:  Имот № 000281 – полски път на Община Симитли; имот № 317002 – лозе на Методи Сандин Благоев и др.; имот № 000454 – пасище с храсти на Община Симитли.
22. Поземлен имот № 390004 (три девет нула нула нула четири), с начин на трайно ползване „Лозе”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Тумбата”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.661 дка. (шестстотин шестдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000454 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 390005 – лозе на насл. на Стойне Китанов Балиов; имот № 000583 – напоител. Канал на МЗХ-ХМС; имот № 390003 – лозе на Борис Ангелов Ревалски.
23. Поземлен имот № 338004 (три три осем нула нула четири), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Рълеви къщи”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.018 дка. (четири декара и осемнадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000458 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000474 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 338003 – изоставена нива на Карамфила Георгиева Ревалска. 
24. Поземлен имот № 349007 (три четири девет нула нула седем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Какаленци”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.279 дка. (един декар и двеста седемдесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 349006 – изоставена нива на насл. на Илия Тодоров Пугьов; имот № 349008 – нива на „Агро-Бел 2001”ООД; имот № 000473 – храсти на Държавата; имот № 000267 – път I клас на Държавата – Т. 
25. Поземлен имот № 300003 (три нула нула нула нула три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Преслапо”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.158 дка. (един декар и сто петдесет и осем кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 301014 – нива на Иван Христов Куков; имот № 000281 – полски път на Община Симитли; имот № 300004 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 300002 - нива на Иван Христов Куков. 
26. Поземлен имот № 317001 (три едно седем нула нула едно), с начин на трайно ползване „Лозе”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Тумбата”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 2.199 дка. (два декара и сто деветдесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 317002 – лозе на Методи Сандин Благоев и др.; имот № 000642 – напоител.канал на МЗГ-ХМС; имот № 000281 – полски път на Община Симитли.
27.Поземлен имот № 206019 (две нула шест нула едно девет), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Стара поща”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.967 дка. (два декара деветстотин шестдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота:  Имот № 206018 – овощна градина на община Симитли; имот № 000299 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 206014 – полски път на община Симитли.
28. Поземлен имот № 253012 (две пет три нула едно две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Арнаутски лозя”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.718 дка. (един декар и седемстотин и осемнадесет квадратни метра), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота:  Имот №000382 – предпазна дига на МЗХ-ХМС; имот № 253013 – нива на Община Симитли; имот № 000484 – напоител.канал на МЗХ-ХМС; имот № 253011 – нива на насл.на Митко Владимиров Стаменов.
29. Поземлен имот № 253013 (две пет три нула едно три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Арнаутски лозя”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 2.018 дка. (два декара и осемнадесет квадратни метра), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот №000382 – предпазна дига на МЗХ-ХМС; имот № 253014 – нива на насл. на Илия Тодоров Пугьов; имот № 000484 – напоител.канал на МЗХ-ХМС; имот № 253012 – нива на Община Симитли.
IV.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква Е.Землище на с. Крупник, община Симитли, както следва:1.Поземлен имот № 000526 (нула нула нула пет две шест), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Калуша”, землището на с.Крупник, целият имот с площ от 2.564 дка. (два декара и петстотин шестдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота:  Имот № 000262 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП.
V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва: 

          А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 580 лв.

VI.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 1080 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ