Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Образование Заповед № 121 / 22.02.2017 на Кмета на Община Симитли - Образование

Заповед № 121 / 22.02.2017 на Кмета на Община Симитли - Образование

ЗАПОВЕД

№ 121 / 22.02.2017г.

На основание чл. 44, ал.2 от  ЗМСМА, чл.  11 ал. 10 от ЗПФ и  Решение 420 по Протокол 34/17.02.2017г., във връзка с чл. 282, чл. 289 от ЗПУО.

О П Р Е Д Е Л Я М:

 1.  За второстепенни разпоредители с бюджет във функция “Образование” при Община Симитли, както следва:

1.1.    СУ  „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Симитли;

1.2.    СУ  „Св. Св. Кирил и Методий” с. Крупник;

1.3.    ОУ  „Св. Паисий Хилендарски” с. Долно Осеново;

1.4.    ДГ  „Радост” гр.Симитли;

1.5.    ДГ  „Детско царство” с. Крупник;

1.6.    ДГ кв.Ораново, гр. Симитли;

1.7.    ДГ  с. Долно Осеново;

 1. 2. Условия и ред за разпределение на средствата по единните стандарти:

2.1. Основни и допълнителни компоненти на механизма на разпределение.

 • · Дейност “Неспециализирани  училища, без професионални гимназии”

Основният компонент /ОК/ е 89,8 % от стандарта за делегираната държавна дейност, умножен по актуалния брой на учениците към 01.01.2017 година.

Допълнителни компоненти по механизма за разпределение са:

-Допълнителен компонент ДК1 -  Училище в населено място под 1500 жители

-Допълнителен компонент  ДК2 -   За  логопедичен кабинет за СУ „Св. Св.

Кирил и Методий” гр.Симитли

-Допълнителен  компонент  ДК3Добавка за условно –постоянни разходи –

ДУПР

- Резерв за нерегулярни разходи /РНР/, където:

ДК1 =  1,5% х ЕРС х БУ , където:

ЕРС – единен разходен стандарт

БУ – брой ученици в Община Симитли

Средствата по този компонент са за училище в населено място под 1500 жители- ОУ ”Св.Паисий Хилендарски” с.  Долно Осеново

ДК2 = 0,5% х ЕРС х БУ

Средствата по този компонент са за СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Симитли

ДК3 = 6,2% х ЕРС х БУ

РНР = 2 % х ЕРС Х БУ

Средствата за финансиране по единния стандарт за “Ученици на индивидуална форма на обучение” и “Ученици на самостоятелна форма на обучение” се разпределят изцяло по броя на учениците и стандарта за финансиране.

 • · Дейност “Детски градини”

.

Основният компонент /ОК/ е 92 % от стандарта за делегираната държавна дейност, умножен по актуалния брой на децата  към 01.01.2017 година.

ДК- 8% Допълнителен компонент за условно- постоянни разходи

 

СФ= ОК+ДК

 

2.2. Утвърждавам механизъм /формули/ за  разпределение на средствата по единните стандарти:

 • · Дейност “ Неспециализирани  училища, без професионални гимназии”

СФ = ОК + ДК 1+ ДК2 +ДК 3 +РНР

СФ – средства за финансиране на учебните заведения

СФ=  /БУ/ х /ЕРС/

БУ – брой ученици

ЕРС – единен разходен стандарт

ОК – основен компонент

ОК = 89,8% х ЕРС х  БУ

ДК1 - допълнителен компонент - добавка за  училище с население  под 1 500 жители

ДК 1 =  1,5 % х ЕРС х БУ

Средствата по този компонент са за ОУ „Св.Паисий Хилендарски”

ДК2 – допълнителен компонент - добавка за логопедичен кабинет

ДК2 = 0,5% х ЕРС х БУ

Средствата по този компонент са за СУ „Св. Св.  Кирил и Методий” гр. Симитли

ДК3добавка за условно –постоянни разходи

ДК3 =6,2% х ЕРС х БУ

РНР - резерв за нерегулярни разходи

РНР = 2 % х ЕРСХ БУ

- “Ученици на индивидуална форма на обучение”

СФ=100% х ЕРС х БУ, където: 

ЕРС – единен разходен стандарт

БУ – брой ученици на индивидуална форма на обучение

- “Ученици на самостоятелна форма на обучение”

СФ=100% х ЕРС х БУ, където: 

ЕРС – единен разходен стандарт

БУ – брой ученици на самостоятелна форма на обучение

 • · Дейност “Детски градини”

СФ=92%Х (ЕРС 1 Х БД 1)+92%Х ( ЕРС 2 Х БД 2 )+92%Х ( ЕРС 3 Х БД 3 )+

8 % ДУПР Х ЕРС

Където:

СФ =ЕРС Х БД

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

ЕРС 1-единен разходен стандарт за деца от 2 до 4 години в ДГ-1 985 лв.;

БД 1 – брой деца от 3 до 4 години в ДГ;

ЕРС 2- единен разходен стандарт за яслена група  към ДГ-1 244

БД 2- брой деца  в яслена група към ДГ;

ЕРС 3- единен разходен стандарт  за подготвителна  целодневна група в ДГ-2 257

БД 3- брой деца в подготвителна целодневна група  в ДГ. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ

ДУПР – добавка за условно – постоянни разходи 

- “ДГ за деца от 2 до 4 години включително”

СФ = 92% х  ЕРС 1х БД 1 + 8%ДУПР, където:

ЕРС 1 – единни разходни стандарти

БД 1 – брой на деца от 2 до 4 години включително

ДУПР- Допълнително условно -постоянни разходи

- Яслена група към ДГ ”

СФ = 92 % х  ЕРС 2 х БД 2+8%ДУПР, където:

ЕРС 2 – единни разходни стандарти

БД 2 – брой на деца в яслена група

ДУПР- Допълнително условно -постоянни разходи

“ Деца в Подготвителна целодневна  група в ДГ и ОДЗ”

СФ = 92 %  х  ЕРС 3 х БД 3+8%ДУПР, където:

ЕРС 3 – единни разходни стандарти

БД 3 – брой на деца в Подготвителна целодневна  група

ДУПР- Допълнително условно -постоянни разходи

 

2.3.      Условия и ред за превеждане на средствата по единните стандарти:

Първостепенният разпоредител с бюджет ще предоставя на второстепенните разпоредители средствата в размер на 1/3 месечно от тримесечното разпределение, регламентирано в чл.54 ал.1 на ЗДБРБ за 2017 година (първо тримесечие-30%; второ тримесечие- 25%; трето тримесечие – 20%; и четвърто тримесечие – 25%), на средствата по единните разходни стандарти, разпределени по утвърдената формула, в срок до 7 работни дни  от получаването им от централния бюджет.

Разпределянето на бюджетните взаимоотношения между бюджета на Общината и бюджетите на ВРБ се изпълнява до размера на общата субсидия за делегираните от държавата дейности и съответното допълнително финансиране от ПРБ, утвърдено с бюджета на Община Симитли за 2017 г.

 1.   Правила за промени в разпределението на средствата между учебните заведения: 

При промяна на натуралните и стойностните показатели

 • · Ако броя на учениците /децата/ е по-малък от утвърденият по ЗДБ, Кмета на Община  Симитли заделя разликата от средствата като резерв до извършване на корекцията.
 • · Ако броя на учениците /децата/ е по-голям от утвърдения по ЗДБ, недостигът от средства по единните стандарти се разпределя пропорционално между звената в съответната дейност до извършване на корекцията.
 • · Ако след корекцията на натуралните показатели действителния брой на учениците /децата/ е по малък от утвърдения, т.е. формира се превишение на полагащите се средства, Кмета на Община Симитли може да използва средствата за: резерв, обезщетения, разкриване на нови групи, увеличаване на средствата, разпределени по формулата.
 • · При промяна на натуралните и стойностните показатели в делегираните от държавата дейности, първостепенния разпоредител с бюджет извършва корекция на средствата на учебните и детски заведения съгласно формулата за съответната дейност.
 • · Промяна на средствата по механизма /формулата/ за разпределение, вследствие на корекция на натуралните или стойностните показатели, се извършва след утвърждаване на списък Обр.1 и Обр.2, като се взимат в предвид и броя на учениците от новата учебна година. Корекцията се извършва, считано от 01.10.2017 г.

4. Резервът се разпределя между учебните заведения по следните правила:

 

 • · През годината резервът се разходва при:

- Бедствия;

- Аварии;

- Оптимизация на училищната мрежа;

- други причини, които не са могли да бъдат предвидени.

При наличие на неотложни разходи, касаещи изброените по-горе случаи директорът докладва на Кмета на Община Симитли за причините, поради които се налага отпускането на средствата, като прилага и подробна план - сметка на разходите. Комисия от  специалисти /в зависимост от случая/ извършва проверка на място и изготвя становище по докладната записка и план - сметката на директора.

 • ·

5.         Права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджет.

5.1. Разработват проекта за бюджет на ръководеното от тях звено, в съответствие с действащата нормативна уредба и одобрените натурални и стойностни показатели, съгласувано с  Директора на дирекция “Финансово счетоводно обслужване и управление на човешките ресурси”. Проекта за бюджет се представя в предвидения срок в Община Симитли за обобщаване.

5.2. Ръководителите на бюджетни звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, се разпореждат със средствата по бюджета си.

5.3. Ръководителите на бюджетни звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, извършват компенсирани промени по плана на приходите и разходите до три дни преди края на всеки месец, като уведомяват първостепенния разпоредител с бюджет за това в срок до края на същия месец.

5.4. Ръководителите на бюджетни звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, определят индивидуалните възнаграждения на персонала, преподавателската натовареност, броя на учениците в групите и паралелките съобразно нормите в подзаконовите нормативни актове.

5.5. Ръководителите на бюджетни звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, самостоятелно определят числеността на персонала, обезпечавайки учебния план и съобразно определените по реда на  чл.289, ал. (1) т.4 средства за финансиране.

5.6. Установеното към края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на бюджетните звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, се включва в бюджета им за следващата година.

5.7. Задължавам ръководителите на бюджетни звена, прилагащи системата на делегирани бюджети, в 7 дневен срок от установяването на просрочени финансови задължения да уведомяват първостепенния разпоредител с бюджет и да предлагат план за намаляване на разходите по реда на чл.13 от Наредба №3/18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета.

5.8. Всички предложения, относно допълнителни средства за финансиране на текущата издръжка, капиталови разходи и участие в проекти по програми се внасят в Община Симитли до Кмета на общината, който при необходимост ги внася в ОбС - Симитли по ред и начин регламентиран със специфичните нормативни актове .

5.9. Решенията на Общински съвет - Симитли са задължителни за изпълнение от всички ръководители на бюджетни звена.

5.10. Ръководителите на бюджетни звена носят персонална отговорност за законосъобразното, ефективното, ефикасното и икономичното изразходване на одобрените бюджети на ръководените от тях звена, както и за срочното представяне на информацията, изисквана от първостепенния разпоредител с бюджет.

5.11. В изпълнение на своите правомощия на второстепенни разпоредители с бюджет , ръководителите на бюджетни звена издават заповеди.

5.12. Ръководителите на бюджетни звена да подготвят и представят на Кмета на Общината конкретни мерки за разширяване на източниците на приходи в ръководените от тях бюджетни звена и дейности.

6. Второстепенните разпоредителите с бюджет са длъжни при изпълнението на бюджета им да спазват приоритети на финансиране на бюджетните разходи.

7.  Нарушенията на бюджетната дисциплина се санкционират с ограничаване или спиране на финансирането, до отстраняване на нарушението.

Препис от настоящата Заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

КМЕТ:

/АПОСТОЛ  АПОСТОЛОВ/