Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Заповед 126 / 24.02.2017 г. на Кмета на Община Симитли

Заповед 126 / 24.02.2017 г. на Кмета на Община Симитли

Заповед 126 / 24.02.2017 г. на Кмета на Община Симитли

Свободни пасища, мери и ливади - общинска собственост за стопанската 2017 - 2018 г

Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Симитли

 (изготвени съгласно чл. 37 о, ал.1 и ал 2 на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи)

Правилата за, ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Симитли са изготвени по изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (чл. 37и, ал.З, т.2), съгласно който тези правила съдържат:

 • перспективен експлоатационен план за паша;
 • правила за определяне начина на разпределение на мерите, пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване;                                                                       ,
 • ветеринарна профилактика;
 • построяване на навеси;
 • охрана;
 • мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите;
 • договори за наем и аренда на мерите, пасищата и ливадите;
 1. I. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША

Перспективният експлоатационен план обхваща:

 1. 1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Симитли, опазване на биологичното разнообразие.
 1. 2. Установяване на контакти между управляващи и земеделски стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите, пасищата и дивадите и достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на средствата, получени чрез финасовите стимули на ЕС, предназначени за развитие на земеделието.
 1. 3. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, които ще допринесат за по-нататъшното социално развити^ и икономически растеж на районите с пасища.                                           
 1. II. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ
 1. 1.
 1. 2.

- списък - образец на всички стопани, отглеждащи пасищни животни на територията

I.                                                                                                                                  

на населеното място, \ като1 списъка съдържа информация за стопаните, броя и вида на отглежданите пасищни животни.

- списъкът се заверява надлежно с подпис и печат от кмета на населеното място и общинския .ветеринарен лекар и се представя в общината до 28.02. на съответната година.

 1. 3.
 1. 4.
 1. 5. Пашата на селскостопански животни да се извършва в светлата част на денонощието.
 1. 6. Земеделски .стопани - животновъди и/или техни сдружения, които кандидатстват за индивидуално, ползване на пасища сключват договор с Кмета на общината, съгласно чл. 37 и от ЗСПЗЗ.
 1. III. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

При ползването на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват и Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, одобрени и определени със ЗАПОВЕД № РД 09-122 от 23.02.2015 година на Министъра на, земеделието и храните

Национален стандарт 1.

Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните ивици:

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;

- с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор;

- с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон;

- с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.

Национален стандарт 2.

Прй използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.).

Национален стандарт 3.

Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък II в подземните води (Приложение към НС 3.).

Национален стандарт 4.

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн.

Национален стандарт 5.

За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага:

- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;

- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез затревяване частично /пълно, или засяване/ засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.

'•

Национален стандарт 6.

Забранява се изгарянето на стърнищата.

Национален стандарт 7.

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство й/или земеделския парцел;

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa);

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).

Националните стандарти са задължителни за изпълнение; от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи; които ще получават подпомагане по различните схеми на Общата селскостопанска политика (ОСП), допълнителните национални плащания и следните мерки от Програмата за развитие на селските райони:

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята не отменят задълженията на собствениците или йолзвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.

 1. V. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА

Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2015 г., съгласно чл.118, ал.1 от ЗВД. При поява на заразна болест директора на Областна дирекция по безопасност на храните издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. Постоянно действащите към областните управи и кметства на общини епизоотични комисии предприемат действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана върху използването им при необходимост. В обявените огнища на заразни болести, се провеждат задължителни /текущи и заключителни/ дезинфекции,, дезцнсекции и дератизации предвидени в съответната наредба. Съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗВД средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове, ежегодно се осигуряват от бюджета на Министерство на земеделието и храните.

ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ

Построяването на навеси в мери, пасища и ливади се извършва съгласно изискванията на НАРЕДБА № 2 от 10.04.1998 г. за застрояване в земеделските земи и 3033.

УП. ОХРАНА

Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели задължението да 1 ги подържат.

добро земеделско и екологично състояние.

VIII. ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И АРЕНДА НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ ПО ЧЛ. 101, АЛ. 1 ОТ ППЗСПЗЗ

 

Сключване на договори за наем или аренда на мерите, пасищата и ливадите по ал. 1 се извършва след подаване на Заявление за ползване по населени места /кметства / по образец. Договорите за наем или за аренда на мерите, пасищата и ливадите по чл. 101, ал. 1 от ППЗСПЗЗ се сключват между кмета на общината и наемателя или арендатора, съгласувани с кмета или кметския наместник на населеното място.

Животновъдите, ползватели на общинските мери, пасища и ливади се задължават:

 • да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика);
 • да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди;
 • да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци; ,
 • да не се пали растителност в мерите, пасищата и ливадите;
 • агротехнически мероприятия, като подеяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси, се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета/кметския наместник на населеното място;
 • мерите, пасищата й ливадите да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и

др.;

 • лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него или да

ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за

тяхна сметка.

IX. ПОДДЪРЖАНЕ НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ

Поддържането на мерите, пасищата и ливадите в добро земеделско и екологично състояние за общо и за индивидуално ползване е съответно за сметка на общината и за сметка на цолзвателите съгласно ЗСПЗЗ.