Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов Кмет на Община Симитли

 


ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли
Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното


Р Е Ш Е Н И Е :    

 

Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва:I. В раздел ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към букваА.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли, се добавя:1. Имот с пл.сн. № 1550 (хиляда петстотин и петдесет), находящ се в кв.36 (тридесет и шести) по съвместния регулационен и кадастрален план на гр.Симитли, одобрен със Заповед № 901/1987г., изменение на регулацията със Заповед №51/2002г. и допълване на кадастралния план със Заповед №750/03.11.2016г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, целият с площ от 128.40 кв.м (сто двадесет и осем квадратни метра и четиридесет квадратни сантиметра), при граници на имота: Североизток – имот с пл.сн. № 767; югоизток – площад; югозапад – имот с пл.сн. № 776; северозапад – площад и имот с пл.сн. № 768 в кв. 36 по плана на гр.Симитли.II. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:20. Урегулиран поземлен имот VII (седми), находящ се в кв.40 (четиридесети), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №142;143/1951г. и изменен  със Заповед №828/28.12.2016г. на Кмета на Община Симитли, отреден за „обществено обслужване”, ЕКАТТЕ 66460, целият имот с площ от 1690.30 кв.м. (хиляда шестстотин и деветдесет квадратни метра и тридесет квадратни сантиметра), ведно с построената в имота Сграда „Хигиенна баня”, 2 (два) етажа, МС, със застроена площ от 365 кв.м. (триста шестдесет и пет квадратни метра), построена през 1968г. (хиляда деветстотин шестдесет и осма година), при граници на имота: Север – улица; изток – УПИ VI; юг – УПИ VIII; запад – улица в кв. 40 по регулационния план на гр.Симитли.III. В раздел VI ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:6.Поземлен имот № 061020 (нула шест едно нула две нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Лаката”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.283 дка. (двеста осемдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот №000373 – местен път на Община Симитли-Т; имот № 061022 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 061021 – др.селскост.т. на Община Симитли.
7.Поземлен имот № 061021 (нула шест едно нула две едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Лаката”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.263 дка. (двеста шестдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 061022 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000373 – местен път на Община Симитли-Т; имот № 061020 – др.селскост.т. на Община Симитли.
IV.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква Л.Землище на с. Тросково, община Симитли, както следва:2.Поземлен имот № 022003 (нула две две нула нула три), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Алимчовица”, землището на с.Тросково, целият имот с площ от 0.295 дка. (двеста деветдесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота:  Имот № 022005 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000394 – зеленч.култура на насл.на Александър Стоицов Бачев.
3.Поземлен имот № 022004 (нула две две нула нула четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Алимчовица”, землището на с.Тросково, целият имот с площ от 0.734 дка. (седемстотин тридесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота: Имот № 022005 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000394 – зеленч.култура на насл.на Александър Стоицов Бачев.
V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 24 025лв.

Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 30 058лв.

VI.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 600 лева.


С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ