Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Наредби НАРЕДБАЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

НАРЕДБАЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

П.к 2730,гр.Симитли, ул.“Хр. Ботев”27,тел.0748/72246,факс:0748/72231


НАРЕДБА
ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ГЛАВА ВТОРА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за принудителното изпълнение на заповеди, издадени на основание чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Симитли.

Чл. 2. Строежите, подлежащи на поправяне, заздравяване или премахване по реда на тази наредба са следните: A) Строежи, които не се поддържат в добро техническо състояние, съобразно нормативните актове и съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ. Б) Строежи, които вследствие на аварии или на други обстоятелства са застрашени от самосрутване или разрушаване. B) Заварени или търпими огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения и насаждения, които са неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали. Г) Строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение. Д) Временни строежи, разрешени по реда на отменената ал. 4 на чл. 120 от Правилника за прилагане на Закона за териториално и селищно устройство и изградени върху земя - държавна или общинска собственост, за която е възникнала инвестиционна инициатива за реализиране на предвижданията на действащ подробен устройствен план. Е) Недвижими културни ценности, за които са възникнали обстоятелства, застрашаващи ги от разрушаване или увреждане, за които необходимите проектни, укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни дейности не са изпълнени от собствениците, концесионерите или ползвателите им съгласно разпоредбите на чл. 72-75 от Закона за културното наследство.

 Чл. 3. Към принудително изпълнение на заповедите по чл. 1 се пристъпва, когато за същите е допуснато предварително изпълнение или те не са изпълнени доброволно от собствениците /адресати на заповедта/ в определения срок.

 Чл. 4. Преди да постъпи към принудително изпълнение на заповедта по чл. 195, ал. 4, ал. 5 или ал. 6 от ЗУТ, Кметът на Общината изпраща покана до адресатите за доброволно изпълнение с определен срок, съгл. чл. 277 АПК, освен в случаите, при които е допуснал предварително изпълнение. Към поканата се прилага издадената заповед.Срокът за доброволно изпълнение не може да бъде по- малък от срока за обжалване на заповедта. 

Чл. 5. Изменен с Решение 1242 по Протокол 76/27.05.2015г. и придобива следната редакция „Тази наредба се прилага и за строежите, които попадат в хипотезите на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ”


ГЛАВА ВТОРА
РЕД ЗА УСТАНОВЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА СТРОЕЖИТЕ ПО ЧЛ. 195 ОТ ЗУТ 
Чл. 6. (1) При постъпване на сигнал или при възлагане на проверка по служебен път се извършва първоначален оглед на място от длъжностни лица по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, които при необходимост поставят сигнални ленти и предупредителни знаци, с цел обезопасяване на строежа/ обекта и района около него. (2)В случай, че строежът, за който се отнася сигнала или е възложена проверка попада в обхвата на чл. 2 от настоящата наредба, Кметът на общината назначава комисия от длъжностни лица със задача да установят вида и състоянието му и необходимостта от ремонтни и възстановителни работи или дейности по премахването му. (3)При необходимост и по преценка на Кмета на общината, в състава на комисията може да бъдат включвани и физически лица, притежаващи съответната техническа правоспособност по смисъла на чл. 229, ал. 1 от ЗУТ. (4) За недвижими културни ценности в комисията задължително се включват представители на регионалния инспекторат за опазване на културното наследство, на регионалния музей, на Регионалната дирекция за национален строителен контрол и на общината. (5) В заповедта по ал. 2 се определя деня, часа и мястото на изслушване на заинтересованите лица. (6) Собствениците / адресатите на заповедта са длъжни да осигурят свободен достъп за извършване на дейностите, определени в заповедта на Кмета на общината. При отказ достъпът се осигурява принудително по реда на АПК, вр. чл. 194 от ЗУТ. (7) Заповедта по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ се съобщава по реда на АПК на лицата, за които се отнася. Чл. 7. (1) Комисията по чл. 6 от настоящата наредба извършва оглед на строежа, събира всички необходими данни за вида, собствеността, състоянието и статута му и изслушва заинтересованите лица. (2) За направените констатации и заключения се изготвя протокол, в който задължително се отразяват резултатите от изслушването на заинтересованите лица или техни пълномощници, упълномощени по съответния ред и се предлага реда и начина, по който да се извършат препоръчаните от нея дейности и обезопасителни мероприятия и/ или мерки за поправяне, заздравяване или премахване на строежа.(3)При неявяване за изслушване, в протокола се вписват номерата на писмата- покани до заинтересованите лица и на известията за доставянето им /обратни разписки/ или други писмени доказателства. (4)Протоколът на комисията се изготвя в едномесечен срок от датата на съобщаване на заповедта на всички заинтересовани лица, с изключение за строежите, които вследствие на аварии или на други обстоятелства са застрашени от самосрутване или разрушаване. (5)Протоколът на комисията по ал. 2 се предлага за одобряване на Кмета на общината. Чл. 8 (1) В зависимост от вида и състоянието на строежа, вземайки предвид констатациите на комисията и препоръчаните от нея дейности, Кметът на общината издава заповед по чл. 195, ал. 4, ал. 5 или ал. 6 от ЗУТ, с която задължава собствениците в определен със заповедта срок да поправят, заздравят или премахнат строежа за тяхна сметка. (2) При заздравяване, поправяне, хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях, когато е необходимо представяне на конструктивно становище или конструктивен проект, проект за укрепване на сградата и др., това изрично се посочва в заповедта по чл. 8, ал. 1 от настоящата наредба. (3)При сгради в режим на етажна собственост или при съсобствени сгради се прилагат разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост или на Закона за собствеността. (4) Когато комисията е констатирала и отразила в протокола наличие на непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, Кметът на общината допуска предварително изпълнение на заповедта. Чл. 9. (1) Когато за предписан основен ремонт, реконструкция или възстановителни дейности за поправяне и заздравяване на строежа е констатирана необходимост от изготвяне на конструктивен проект, конструктивно становище и други подобни и заповедта по чл. 195, ал. 4 е влязла в законна сила, собствениците изготвят и представят за съгласуване инвестиционен проект в обхват, определен със заповедта и извършват строителните работи при спазването им, след издаване на разрешение за строеж от главния архитект. (2) Заповедите за премахване на строежи, които не могат да се поправят и заздравят, издадени по реда на чл. 195, ал. 5 от ЗУТ и за строежи по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ, които са влезли в законна сила, се изпълняват при спазване на съгласуван план за безопасност и здраве, ако е предписан в заповедта. (3) Строителната площадка се почиства от собственика за негова сметка, като получените след изпълнение на заповедта строителни отпадъци се извозват на определените за това места по заповед за насочването им или при спазване на условията на ЗУО. Чл. 10. Строежите, чиито собственици са неизвестни, се премахват от общината за сметка на общинския бюджет по реда и при условията на тази наредба. 
ГЛАВА ТРЕТА
РЕД И НАЧИН ЗА ПОПРАВЯНЕ. ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ
Чл. 11. (1) В тридневен срок след изтичане на срока за доброволно изпълнение, се извършва проверка по изпълнението на заповедта, за резултатите от която се съставя констативен протокол. (2) При констатирано неизпълнение на заповедта на адресатите се налагат санкции и глоби и се пристъпва към принудително изпълнение. (3) В случаите, когато е допуснато предварително изпълнение на заповедта се пристъпва към процедурите за изпълнението й. Чл. 12. (1) В седемдневен срок от изтичане на срока за доброволно изпълнение, членовете на комисията извършват предварително проучване относно начина и срока за извършване на предписаните СМР и необходимите за това строителни книжа и документи, за което се съставя протокол. (2)Въз основа на протокола Кметът на общината възлага изработването на препоръчаните от комисията строителни книжа и документи на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. (3) Остойностяването на необходимите строителни и ремонтни дейности и/ или дейностите по премахване на строежи, които не могат да се поправят или заздравят се възлага на вписана в Регистъра на камарата на строителите фирма. (4) Действията по принудителното изпълнение спират до представяне на конструктивно становище, респ. инвестиционен проект за съгласуване/ одобряване и продължават след издаване на разрешение за строеж от главния архитект на Община Симитли, когато са необходими. (5) В седемдневен срок от изготвянето на книжата по предходните алинеи Кметът на общината възлага принудителното изпълнение на заповедта по чл. 8, ал. 1 от настоящата наредба на вписана в Регистъра на камарата на строителите фирма, избран по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Чл. 13. (1) Кметът на общината определя датата и часа на принудителното изпълнение, за което уведомява всички заинтересовани лица. (2)Собствениците /адресатите/ на строежа, респ. недвижимите имоти са длъжни да осигурят свободен достъп за извършване на дейностите, определени в заповедта на Кмета на общината. При отказ достъпът се осигурява принудително по реда и условията на чл. 271, ал. 4 и чл. 272, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс и със съдействието на органите на полицията. (3) Преди започване на действията по принудителното изпълнение на заповедта на Кмета на общината, с цел обезопасяване на района, строителната площадка на строежа се огражда със сигнални ленти. Чл. 14. На определената дата и час комисията, съвместно с представители на изпълнителя и в присъствието на представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи съставят протокол за състоянието на строежа преди започването на принудителното изпълнение на заповедта на Кмета на общината. Чл. 15. (1) В случаите, когато строежът, респ. недвижимия имот не е освободен доброволно от наличните малотрайни, пожаро- и взривоопасни материали, продукти, химически вещества, съоръжения, обзавеждане, оборудване и друго движимо имущество, се пристъпва към принудително освобождаване на строежа, респ. недвижимия имот. (2) Изнесеното движимо имущество по ал. 1 се предава на собственика/ собствениците му срещу предавателен протокол с опис. При отказ на собствениците да получат движимото имущество същото се оставя на отговорно съхранение в помещение, определено от Кмета на общината, като за наличността му от служителите на общината в присъствие на представители на органите на МВР се съставя опис за вида, количеството и състоянието му при изнасянето. (3) Извършените разходи по ал. 1 са за сметка на адресата/адресатите на заповедта. Чл. 16. (1) Премахването на строежа или съответните работи по изпълнение на заповедта на кмета по чл. 8 от настоящата наредба се ръководи от представител на изпълнителя и се извършва съгласно становище на инженер-конструктор или представен конструктивен проект, в случаите, когато такива са необходими, както и след преустановено захранване с вода, ел.енергия, топлинна енергия, отвеждане на отпадъчните води и др. (2) В процеса на премахване или извършване на съответните работи по изпълнение на заповедта на Кмета по чл. 8, ал. 1 от настоящата наредба изпълнителят е длъжен да спазва нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда, като носи отговорност за причинени материални щети и увреждане на трети лица. Чл. 17. След изпълнението на заповедта на Кмета по чл. 8, ал. 1 се съставя протокол от членовете на комисията и от представители на експлоатационните предприятия и органите на Министерството на вътрешните работи, екземпляр от който се изпраща на Агенцията по кадастъра /в случаите на премахване/.Чл. 18. Окончателното почистване на строителната площадка от строителните отпадъци, получени при премахването на строежа и възстановяването на терена се извършва от фирмата-изпълнител за сметка на адресатите, посочени в заповедта. Чл. 19. За сметка на собствениците е и направата на инвестиционни проекти, конструктивно становище и други строителни книжа, включително и разходите по изготвянето на количествено-стойностната сметка, за провеждане на обществената поръчка за избор на изпълнител и всички останали консумативи.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И РЕД ЗА ВЗЕМАНИЯ ПО НАПРАВЕНИТЕ РАЗХОДИ
Чл. 20.(1) За направените разходи по изпълнение на заповедта на Кмета по чл. 8 от настоящата наредба /включително тези по чл. 20 и чл. 21/, въз основа на протокол за извършените разходи се издава изпълнителен лист в полза на общината за събиране на вземанията по реда на ГПК. (2) Протокола за извършените разходи се съставя от председателя на комисията и от изпълнителя на заповедта. Чл. 21. (1) Собствениците на сгради, респективно недвижими имоти са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в изискващия се вид. (2) Кметът на общината може да задължава собствениците /адресатите/, съответно юридическите лица да извършват в определен срок необходимите ремонти, свързани с изискванията по предходната алинея. 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1 По смисъла на тази наредба: „Премахване на строеж” представлява разрушаването му до кота терен и/или до състояние безопасен за ползване при спазване нормите по противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда. „Поправяне и заздравяване на строеж” представлява възстановяване на първоначалното положение или укрепване, съгласно одобрени за целта строителни книжа в случаите, когато са необходими, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. „Адресат/адресати на заповедта” са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на недвижимия имот /сграда, поземлен имот/, лице с ограничено вещно право или лице с вменени задължения по договор към недвижимия имот или част от него спрямо които се създава задължение по заповедта по чл. 8 от настоящата наредба.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Наредбата се издава на основание чл. 196, ал. 5 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 195, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и чл. 196, ал. 3 от същия закон.

 

 


Владимир Димитров Христов

Председател на ОбС - Симитли                                 

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ е приета с Решение 1209/Протокол 74 от 29.04.2015г.

Изменена с Решение 1242 по Протокол 76/27.05.2015г.