Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 2017 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ 2017 г.

ОБЩИНСКИ  ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

НА ОБЩИНА СИМИТЛИ
2017г.


П Р О Е К Т


I. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА. 
Настоящият План е разработен  съгласно разпоредбите на Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 2010-2020 г. Той има за задача да насърчи пълноценното участие на младите хора в социално-икономическия живот на общината и подпомогне личностното им развитие.Целта е чрез участие  и работа по собствени идеи и проекти, чрез обучения, международен обмен, работа в мрежа и работа в екип, младите хора да натрупат  опит и умения, необходими за бъдещата им личността и професионална реализация.Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим Европейско развитие на България.Този документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, както и финансовите ресурси за реализирането му. С настоящия План се създава възможност Община Симитли да гарантира участието на представители на младите хора при формирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта. Създава се възможност Общината да бъде доставчик на услуги за развитие на младежта, да кандидатства за целево финансиране по програми на Министерството на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, по програми на Европейския съюз и др.

Годишният общински План съдържа:
1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в Община Симитли.2. Приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането й.3. Организация и координация на дейностите за постигане на целите.4. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта.5. Осигуряване на публичност на Плана.6. Дейности в изпълнение на общински годишен План за младежта 2017 г.II. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА СИМИТЛИ.Общинският План за младежта е стратегически документ за разработване на конкретни мерки за работа с младите хора, за тяхното развитие и реализация. Общинския План за младежта се приема от Общински съвет и се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на местно ниво: Общински съвет - Симитли, Кмета на Община Симитли, училищни настоятелства, учебни заведения, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, спорта, екология и туризъм, МКБППМН, Областен съвет по наркотичните вещества и други. Заложени са мерки за по-добра координация в сфери като образование, трудова заетост, социално включване, здравеопазване, етническа толерантност, младежко доброволчество, равнопоставеност на половете, конкурентоспособност.1. Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора.Община Симитли е с население 14 871 жители с постоянен адрес ( по данни на ГРАО към 10.01.2017 г.), от тях мъже - 7505; жени – 7366 Младежите на възраст от 15-29 години общо по настоящ адрес са 2616, от тях мъже- 1388; жени- 1228, а по населени места са разпределени, както следва: Симитли-1289; Брежани-104; Крупник – 374; Градево - 22;Долно Осеново- 336; Железница - 40; Черниче- 200; Полена -141; Полето- 99; Ракитна- 9; Сенокос- 2.          На територията на Община Симитли функционират три училища:
СУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. СимитлиСУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. КрупникОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Долно Осеново, което е и защитено училище. В училищата има профилирани и непрофилирани паралелки. Обучението е от смесен тип и протича в дух на толерантност. Чрез квалификация на педагогическите специалисти се допринася за усъвършенстването на образователните условия.         Действат четири детски градини, като към тях почти във всички населени места съществуват филиали.        Няма висши учебни заведения на територията на общината, но близостта до областния град дава възможност за развитие след завършване на средното си образование.
Община Симитли следи в детските градини и училищата, дали родителите, настойниците и попечителите осигуряват присъствието на децата си в детските градини и учебните заведения за времето, през което те подлежат на задължителна предучилищна подготовка или задължителни учебни занятия. Икономическите причини за напускане на училище най-вече са ниските доходи, нисък жизнен стандарт и битови условия, също и голяма степен неграмотност от страна на родителите, както и понижен родителски контрол.На територията на Общината общия ръст на безработицата към 30.09.2016г. е 17,37%. Регистрираните безработни възлизат на 959. Безработицата сред младите хора - регистрирани до 29 годишна възраст са 160, като процент 16,6 % по данни на Дирекция „Бюро по труд“ гр. Симитли.2. Достъп до информация и качествени услуги
Информацията е важна най-вече за развитието на обществото и отделния човек. Съвременните информационни технологии дават значителни предимства на всички, които ги ползват. Също така важна роля в този процес играят обществените библиотеки, които работят активно за намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до различни онлайн информационни услуги.На територията на Община Симитли работят девет читалища и библиотеки към тях. Те определено популяризират междукултурното разбирателство и взаимното уважение, като основни механизми за превенция на дискриминацията чрез дейността
3. Здравословен начин на живот.
През последните години се наблюдава повишаване на процента  младите хора, които са с наднормено тегло, което ще окаже негативно влияние върху тяхното здраве и активен живот през следващите години.  Провеждат се много беседи за осъзнаване на необходимостта от образование  и здравословен начин на живот при младите хора. Нивото на информираност на младите хора за здравословен начин на живот според проучване на общината може да се определи, като добро. И в трите общински училища се работи относно придобиване на знания, умения и компетентности  за здравословно хранене, спорт и сексуалната култура сред младите.Общината разполага с обновени стадиони на които всеки може да спортува. Разполага с футболени терени, паркове за разходки, велоалеи  и детски площадка с много съоръжения за спорт и игра.        Чрез спортните занимания младите хора развиват ценните физически ипсихически качества, осъществява се превенция на заболявания, както и вид превантивни мерки срещу противообществените прояви и престъпността. На територията на Община Симитли функционира ФСМП- Симитли към ЦСМП Благоевград, действат и оборудвани кабинети с  лични лекари и стоматолози.
4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение.
Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение - младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни зависимости и други групи младежи в риск. Насърчаване на сътрудничеството между социалните работници, младежките работници и младежките лидери за приобщаване на младите хора в риск от социално изключване. Развитие на социални услуги (включително от типа подкрепа, придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 35 години в риск. Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното включване на младежите в риск, повишаване на качеството на социалните услуги за младите хора в неравностойно положение. Подпомагане на социалната адаптация и повишаване на пригодността за заетост на младежите в неравностойно положение.

5. Развитие на младежкото доброволчество.

Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.   Доброволчеството предоставя много възможности на младите хора да проявяват хуманност и да се грижат за другите, както и да се утвърдят общочовешки ценности най-вече сред младото поколение.

6. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони

Подпомагането на млади хора да участват системно в организацията и изпълнението на общински мероприятия, като наблегнат на най-интересните и актуални теми за самите тях, което от своя страна би обогатило социалния им живот и разнообрази социалната им среда. Също така до голяма степен в помощ на младото поколение в общината е подпомагането на читалищата като средища за информация, културно изразяване и градско участие. От изключително важно значение е осигуряването на ефективен достъп до образование  и информация.

7. Ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
През 2016 г. МКБППМН има едно възпитателно дело, образувано по подадено предложение на директора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Симитли относно деца застрашени от отпадане. Зачестяват случаите на противообществени прояви сред млади хора от по-ранна възраст. Най-често девиантното поведение сред младежите се дължи на липса на самоконтрол и лекомислие, понижен родителски контрол, адекватна грижа, битова среда за децата и ниска посещаемост на учебните занятия.МКБППМН през изминалата година осъществи много дейности с цел превенция, обграждайки децата с внимание и грижа.

Ш.ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА.

ПРИОРИТЕТ 1. ИНФОРМАЦИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ в ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОТО, ОБЩЕСТВЕНОТО И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА.Задача 1. Предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от потребности и интереси у младите хора.Задача 2. Читалища - средище на гражданско участие и сцена за културна изява на младите хора в самодейни колективи.Задача 3. Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез отворени младежки програми.
ПРИОРИТЕТ 2. ДЕЙНОСТИ НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖИТЕ ЗА УСПЕШНАТА ИМ ТРУДОВА И ЖИТЕЙСКА РЕАЛИЗАЦИЯ.Задача 1. Услуги в подкрепа в личностното и общественото развитие на младите хора.Задача 2. Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора.
ПРИОРИТЕТ 3. ДЕЙНОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ.Задача 1. Предлагане на дейности за организиране на свободното време на младите хора. 
ПРИОРИТЕТ 4. НАСЪРЧАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ.Задача 1. Популяризиране на неформалното учене.
ПРИОРИТЕТ 5. ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖКОТОДОБРОВОЛЧЕСТВО.Задача 1. Популяризиране на ценностите на доброволчеството в общината.Задача 2. Увеличаване броя на младежи, участващи в доброволчески инициативи.

ПРИОРИТЕТ 6. ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ „МЛАДЕЖКА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ “ - МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ   Задача 1: Обособяване и материално обезпечаване на помещениеЗадача 2: Подпомагане за постоянните годишни инициативи
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.   Общинските съвети и кметовете на общините си сътрудничат с териториалните структури на централни държавни органи и гарантират участието на младите хора, при формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развити на младежта.  Осъществяване  обратна връзка между кметове и кметски наместници у населени места, директорите на училища и читалища на територията на общината

V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

Общинският план за младежта е разработен като отворен документ. Ще се актуализира, допълва или изменя на база анализиране постигнати резултати.
VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА
1. Информационен сайт на Община Симитли;2. Бюлетин на Община Симитли

VII. ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2017 ГОДИНА.Предвидените дейности в Плана са насочени към  подрастващите и младите хора – неорганизирани или организирани в различни структури на възраст от 15 до 29 години без оглед на тяхната расова, етническа, национална, социална  или културна принадлежност.

Дейност Период за изпълнение Организатори1. Информационна кампания за създаване на младежки организации текущ УчилищаЧиталища 2 Ученически фото- конкурс на тема „Симитли през фотообектива.” май Община СимитлиУчилища3. Информационни кампании за популяризиране на програми за младежка заетост. текущ Д”БТ”4. Осигуряване стажуването на студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски” в центровете за социални услуги. текущ Община Симитли5. Кандидатстване по програмата „Старт на  кариерата”, Компонент 1. текущ Община Симитли6. Създаване на нови работни места за заетост на младежи от уязвимите групи. текущ Община Симитли7. Организиране и провеждане на седмица на отворените врати – кампания за популяризиране на местното самоуправление и местната администрация по повод 12 октомври – Ден на българската община. текущ Общински съвет - СимитлиОбщина Симитли Училища8. Провеждане на кръгла маса на тема: «Политики за борба с трафика на хора с фокус трафик на деца и млади хора и реинтеграция на жертвите». юни УП- СимитлиОбщина Симитли9. Консултантска помощ за семейно планиране и развитие на устойчиви семейни модели сред младите хора, включително и за развитие на умения за добро и отговорно родителство. текущ Община Симитли Младежки организации, ЛекариУчилища 10. Организиране на прояви по различни спортове през май месец. 17 май Община Симитли Училища
11. Организиране на футболни турнири /учащи и младежи/. текущ Община Симитли УчилищаСпортни клубове12. Състезание по колоездене и други спортни мероприятия ”Не на наркотиците”. текущ УчилищаМКБППМН13. Младежки инициатива, организирани по повод: - 9 май – Ден на Европа ; - 12 август – Международен ден на младежта. текущ Община Симитли Училища,Младежки организации, клубове14. Инициативи, свързани с 22 април – Световен ден на Земята –почистване и облагородяване на зелени площи. текущ Община Симитли УчилищаМладежки организации, 15. Отбелязване на 1 декември - Ден за съпричастност към засегнатите от ХИВ/СПИН. 1 декември УчилищаМладежки организации, клубове, съвети16. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността. текущ Община Симитли УчилищаМКБППМН17. Обучителни семинари на тема: ”Насилие, агресия и трафик на хора”. текущ Община Симитли УчилищаМКБППМН18. Организиране и почистване на детски площадки и боядисване на съоръженията им от младежи- доброволци. текущ Община Симитли УчилищаМКБППМН19. “Да почистим Симитли заедно” организирано почистване на обществени места в общ. Симитли от младежи. текущ Община Симитли УчилищаМладежки организации20. Кампания “Ние ценим природата!”/засаждане на дръвчета и облагородяване на градинки/. април Община Симитли УчилищаГорско стопанство21. Организиране и провеждане на благотворителни базари за:- 1 март;- Великден;- Коледа. текущ Община Симитли УчилищаЧиталища22. Превантивни кампании за пътна безопасност - 20 ноември – Международен ден на жертвите от пътно- транспортни произшествия. 20 ноември УчилищаПУ-СимитлиМладежки организации23. Подпомагане на възрастни и самотни хора от добнроволци. 5 декември   Община Симитли24. Участие на младите хора във фестивала на кукерските и маскарадни игри януари Община Симитли Читалища