Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231


ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов Кмет на Община Симитли

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли         

Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :    

 Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли”, както следва:I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с.Долно Осеново, община Симитли, се добавя:2.Поземлен имот № 061010 (нула шест едно нула едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Петковица”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.732 дка. (седемстотин тридесет и два квадратни метра), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот №061011– нива на насл. на Камен Трендафилов Чаушев; имот № 000373 – местен път на Община Симитли - Т; имот № 061009 – нива на Юрий Емилов Крънчов; имот № 000277 – водно течение на Държавата-МОСВ.3.Поземлен имот № 074140 (нула седем четири едно четири нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Багрен”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Землищна граница; имот № 074139 - нива на Община Симитли.4.Поземлен имот № 063165 (нула шест три една шест пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 4.406 дка. (четири декара четиристотин и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 063164 – пасище с храсти на Община Симитли; имот №063012 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 063036 – нива на Община Симитли.5.Поземлен имот № 070097 (нула седем нула нула девет седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Токаците”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 070090 - др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 070031 – изостав.тр.нас. на Община Симитли; имот № 000139 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 000140 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.

II.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква В.Землище на с. Полето, община Симитли, се добавя:1.Поземлен имот № 004063 (нула нула четири нула шест три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Смилево бърдо”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 9.601 дка. (девет декара шестстотин и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота:  Имот № 004062 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 004064 – лозе на насл. на Петър Саев Омбашевски; имот № 004065 – нива на насл. на Стефка Александрова Михайлова; имот № 004067 – лозе на насл. на Илинка Николова Пешева; имот № 004068 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000115 – полски път на община Симитли-ПП.2.Поземлен имот № 058024 (нула пет осем нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Чешмата”, землището на с.Полето, целият имот с площ от 6.113 дка. (шест декара и сто и тринадесет квадратни метра), ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота:  Имот № 058046 – нива на насл. на Иванка Николова Попова; имот № 058048 – нива на насл. на Благо Митов Попов; имот № 058049 – нива на насл. на Иванка Николова Попова; имот № 058023 – пасище, мера на насл. на Христо Стоилов Терзийски; имот № 057044 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 058025 – пасище, мера на насл. на Дафко Георгиев Терзийски; имот № 058034 – пасище, мера на насл. на Благо Митов Попов; имот № 058035 – нива на Община Симитли.
III. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква З.Землище на с.Полена, община Симитли, се добавя:1.Поземлен имот № 051038 (нула пет едно нула три осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 3.854 дка. (три декара осемстотин петдесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота:  Имот № 000117 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 051037 – нива на Община Симитли; имот № 000040 – полски път на Община Симитли-ПП;имот №051039-нива на Община Симитли;имот №000038– полски път на Община Симитли-ПП.2.Поземлен имот № 108024 (едно нула осем нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ширината”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 1.893 дка. (един декар и осемстотин деветдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота:  Имот № 000151 – дере  на на Община Симитли-ПП; имот № 108023 – ливада на Община Симитли; имот № 108025 – нива на Спиридон Николов Валеов.3. Поземлен имот № 051037 (нула пет едно нула три седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 2.915 дка. (два декара деветстотин и петнадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 000117 – водно течение на Държавата - МОСВ; имот № 000039 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 000040 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 051038 – нива на Община Симитли.4.Източната част от едноетажна масивна сграда „Младежки клуб”, състояща се от: магазин, коридор, склад с обща площ на описаните помещения от 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), съгласно приложена скица-разпределение, който „Младежки клуб” е построен в УПИ XII (дванадесети), кв. 14 (четиринадесети) по регулационния план на с.Полена, община Симитли, при граници на имота: север и изток-улица; запад – УПИ XI, кв.14 и юг-площадно пространство на с.Полена. 
IV. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква И.Землище на с. Ракитна, община Симитли, се добавя:1. Поземлен имот № 008011 (нула нула осем нула едно едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 4.709 дка. (четири декара и седемстотин и девет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 016005 – нива на насл. на Александър Димитров Илчов; имот № 008010 – нива на Община Симитли; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП. 2. Поземлен имот № 008010 (нула нула осем нула едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 7.936 дка. (седем декара и деветстотин тридесет и шест квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 008009 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 008011 – нива на Община Симитли; имот № 016005 – нива на насл. на Александър Димитров Илчов; имот № 016004 – нива на Община Симитли; имот № 016003 – нива на насл. на Алекси Благов Илчов; имот № 016002 – нива на насл. на Златко Ангелов Яньов; имот № 016001– нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП. 3. Поземлен имот № 008006 (нула нула осем нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 2.025 дка. (два декара и двадесет и пет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008005 – нива на Община Симитли; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 008004 – нива на Община Симитли.  4. Поземлен имот № 008005 (нула нула осем нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 1.708 дка. (един декар и седемстотин и осем квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008009 – нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 008004 – нива на Община Симитли; имот № 008006 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов. 5. Поземлен имот № 008004 (нула нула осем нула нула четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 7.372 дка. (седем декара и седемстотин тридесет и два квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008006– нива на Община Симитли; имот № 008005 – нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 008002 – нива на насл. на Стойне Серафимов Гълъбов; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП. 6. Поземлен имот № 009021 (нула нула девет нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 2.302 дка. (два декара триста и два кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009024 – нива на Община Симитли; имот № 009027 – нива на Георги Кипров Бойничев; имот № 009066 – нива на Община Симитли; имот № 009028 – нива на насл. на  Костадин Иванов Костов; имот № 009020 – нива на Симеон Ангелов Гюров;  имот № 009022 – нива на Община Симитли. 7. Поземлен имот № 009022 (нула нула девет нула две две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 9.763 дка. (девет декара седемстотин шестдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009021 – нива на Община Симитли; имот № 009023 – нива на Община Симитли; имот № 009009 – нива на Симеон Ангелов Гюров; имот № 009011 – дере на Община Симитли - ПП. 8. Поземлен имот № 009023 (нула нула девет нула две три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 5.057 дка. (пет декара и петдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009022 – нива на Община Симитли; имот № 009024 – нива на Община Симитли; имот № 009025 – нива на насл. на Георги Ангелов Илчов; имот № 000009 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 009009 – нива на Симеон Ангелов Гюров.9. Поземлен имот № 009024 (нула нула девет нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 3.155 дка. (три декара и сто петдесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009027 – нива на Георги Кипров Бойчев; имот № 009065 – водоем на Община Симитли - В; имот № 009025 – нива на насл. на Георги Ангелов Илчов; имот № 009023 – нива на Община Симитли; имот № 009021 – нива на Община Симитли.10. Поземлен имот № 008007 (нула нула осем нула нула седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 5.309 дка. (пет декара и триста и девет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008010 – нива на Община Симитли; имот № 008011 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 008006 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов.V.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква Л.Землище на с. Тросково, община Симитли, както следва:1. Поземлен имот № 022002 (нула две две нула нула две), с начин на трайно ползване „Др. селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността „Алимчовица”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 1.705 дка. (един декар седемстотин и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници на имоота Имот № 022001 – пасище с храсти на община Симитли.VI.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, се създава нова буква М.Землище на с. Докатичево, община Симитли, както следва:1.Поземлен имот № 000111 (нула нула нула едно едно едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “До Милаковската къща”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 32.357 дка. (тридесет и два декара триста петдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота:  Имот № 000381 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000110 – изоставена нива на  Миленко Георгиев Цръкварски; имот № 000109 – зеленч. култура на насл. на Александър Георгиев Цръкварски; имот № 000112 – полска култура на насл. на Филип Иванов Топов; имот № 000113 – полска култура на Китан Ангелов Масленков.
VII. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 3 490лв.         

  VIII.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 1 680 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ