Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Правила и реда за осъществяване на общественополезна дейност, набиране и разходване на имуществото на юридическо лице с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”, осъществяващо дейност в обществена полза

Правила и реда за осъществяване на общественополезна дейност, набиране и разходване на имуществото на юридическо лице с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”, осъществяващо дейност в обществена полза

Проект!


Правила и реда за осъществяване на общественополезна дейност, набиране и разходване на имуществото на юридическо лице с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”, осъществяващо дейност в обществена полза

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този Правилник се урежда редът, по който се осъществява общественополезната дейност на Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.

Чл. 2. Сдружението осъществява дейността си на територията на общините Симитли, Кресна и Струмяни и всяко лице, което отговаря на определени критерии може да се ползва от нея.

Чл. 3. Основните дейности на Сдружението, се извършват при спазване на следните принципи:

1.  Равнопоставеност между представителите на местните власти, стопанския и нестопанския сектор;

2.  Равнопоставеност и сътрудничество между представителите на общините, съставляващи сдружението;

3.  Равнопоставеност между представителите на земеделския и неземеделския бизнес;

4.  Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на пол, раса, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на сдружението и право да бъде информиран за дейността му;

5.  Колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решения;

6.  Лична отговорност при изпълнение на взетите решения;

7.  Екипност в работата на ръководните й органи;

8.  Публичност, откритост, информираност на обществеността за дейността на МИГ

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Общественополезната дейност се осъществява за постигане на целите, определени
в Устава на Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИкато се използват предвидените за това средства и се спазват изискванията на финансиращите институции и поетите задължения във връзка с прилагането на Стратегия за местно развитие.

Чл. 5. (1) Всяка година Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ приема основните насоки за развитие и Програма за осъществяване на дейността на Сдружението.

(2) Управителният съвет приема проект на Програма за осъществяване на дейността на Сдружението.

(3) Изпълнителният директор на Сдружението изготвя проекта на Програма за осъществяване на дейността като изхожда от текущата дейност, резултатите от нея и тенденциите за развитието и подобряването й.

(4) Проектът на програма за осъществяване на дейността се предоставя на вниманието на членовете на Сдружението в рамките на срока от публикуване на поканата за свикване на Общо събрание, който не може да бъде по-кратък от един месец.

(5) Всеки член на Сдружението може да прави възражения и предложения по проекта на Програмата.

Чл. 6. (1) Годишната програма за дейността на Сдружението определя конкретно всяка отделна дейност и мероприятие и времеви график за тяхното осъществяване.

(2) Годишната програма предвижда и финансовите средства, необходими за извършването на отделните дейности и мероприятия за съответната календарна година, които се отразяват и в годишния бюджет.

Чл. 7. Управителния съвет изпълнява приетата програма за осъществяване на дейността на юридическото лице с нестопанска цел Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”.

Чл. 8. (1)Управителният съвет в началото на всяка година ИЗГОТВЯ годишен отчет за дейността на Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИза изтеклия предходен период.

(2) Отчетът трябва да съдържа данни за:

 1. Основните дейности на Сдружението;
 1. Изразходваните средства;
 1. Връзката на осъществените дейности с целите и програмите на юридическото лице с нестопанска цел;
 1. Постигнатите резултати;
 1. Размера на полученото безвъзмездно имущество и приходите от други дейности за набиране на средства;
 1. Финансовите резултати;

(3) Докладът се предоставя на разположение на членовете на Сдружението в рамките на едномесечния срок от публикуване на поканата за свикване на Общо събрание.

(4) Общото събрание приема отчета за дейността на сдружението след обсъждане.

(5) До 31 май на всяка година приетият от Общото събрание доклад се представя за вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

Чл. 9. (1) За осъществяване на дейността и за постигане на целите на Сдружението, регламентирани в Устава, могат да се създават помощни звена, комисии, секции, работни групи и други помощни органи за подпомагане дейността на Сдружението.

(2) Специалистите включени в състава на помощните органи съгласно ал. 1 могат да бъдат както членове на Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”, така и външни за сдружението лица.

(3) Сформирането на помощните звена се извършва с решение на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”.

(4) С решението се определя състава, броя на членовете, функциите и срока за осъществяване на дейностите на помощните органи по ал. 1.

(5) Помощните звена, комисии, секции, работни групи и другите помощни органи за подпомагане дейността на Сдружението се отчитат в срок за дейността си пред Управителния съвет.

(6) Управителният съвет, след обсъждане на осъществените дейности и предоставените материали, може да определи допълнителен срок за допълнение или изменение на материалите.

НАБИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 10. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от движими и недвижими имоти, вещи, вещни права, права върху интелектуалната собственост, ноу-хау, парични средства, вземания, ценни книжа и други права, които законът допуска като елементи на имуществото на юридически лица с нестопанска цел.

Чл. 11. СДРУЖЕНИЕТО управлява и разпределя паричните постъпления, включително целеви държавни субсидии и такива от чужбина.

Чл. 12. (1) Общото събрание приема годишен бюджет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”.

(2) Проектът за бюджет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ се изготвя от Управителния съвет не по-късно от едни месец преди началото на годината, за която се отнася.

(3) Предоставя се възможност на членовете на Сдружението да се запознаят със съдържанието му и да направят предложения за допълнения или изменения, които могат да бъдат взети под внимание при приемането на бюджета от Общото събрание.

(4) Приетият бюджет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИсе изпълнява от Управителния съвет.

Чл. 13. (1) Общото събрание приема годишен счетоводен отчет на Сдружението.

(2) Ежегодно до края на м. Февруари Управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността.

(3) Доклада за дейността на Сдружението по ал. 2 трябва да съдържа данни относно:

 1. 1. Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;
 1. 2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 1. 3. Финансовия резултат.


(4) В срок до 31 май на всяка година Управителния съвет представя и заявява за вписване в Централния регистър заверения годишен счетоводен отчет за предходната година след приемането му от Общото събрание.

Чл. 14. (1) Основен източник на придобиване на средства от СДРУЖЕНИЕТО е кандидатстването за финансиране на Стратегия за местно развитие пред МЗХ спрямо правилата на подхода ВОМР и ЛИДЕР и съответните разпоредби на МЗХ, както и кандидатстване за финансиране пред други програми на Европейския съюз.

(2) Бюджетът на Сдружението се формира още от годишен членски внос, спонсорство, дарения, завещания, приходи от осъществяваната стопанска дейност, както и от всички други разрешени от закона способи.

(3) Размерът на членския внос се определя с решение на Общото събрание. Членският внос се заплаща в срок до 31-ви декември. В годината на учредяване се дължи такса пропорционална на оставащите месеци до края на годината.

(4) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят имуществени вноски за постигане на определена цел. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските.

(5) Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” може да придобива по силата на дарения както финансови средства, така и вещни права върху движими и недвижими имоти при спазването на действащото в България законодателство.

(6) Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” набира средства от участие в програми за финансиране и подпомагане дейности, съответстващи на определените в Устава предмет на дейност и цел, организирани от държавата или международни организации при спазване на действащото законодателство и международните актове в сила за Република България.

Чл. 15. Средствата на Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” се използват за постигане на целите, определени в Устава на Сдружението.

Чл. 16. (1) При осъществяване на дейността си Сдружението разходва средствата си възмездно и безвъзмездно.

(2) Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в Устава, при спазване на правилата на българското законодателство.

Чл. 17. (1) Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” може да разходва безвъзмездно средствата си постигане на определените в Устава цели и дейности и по-конкретно за:

1. Управление и администриране на средства по подхода ВОМР, от ПРСР 2014-2020 г., Европейския селскостопански фонд за развитие на селските райони и други европейски програми, основани на участието на местните общности;

2. Финансиране на проекти и местни бенефициенти за осъществяване на СМР на СДРУЖЕНИЕТО в областта на: повишаване на конкурентноспособността, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;

3. Дейности, свързани с приобщаването на СДРУЖЕНИЕТО към националната и европейска мрежи на селските райони и Местни инициативни групи;

4. Разходи за осъществяване на функциите на органите на Сдружението и изпълнението на правомощията им, включващи:

а) разходи за използване и поддръжка на административни помещения, оборудване, движимо имущество;

б) разходи за заплащане на трудови възнаграждения на служители, на възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и други подобни;

в) други разходи по осъществяването на организацията и административното управление на дейността на юридическото лице с нестопанска цел, включително разходи по организацията и провеждането на Общо Събрание на Сдружението, разходи по организацията и провеждането на заседанията на Управителния съвет, разходи за изпълнение на задачите, възложени на работните групи по чл. 9. ал. 1 от Правилника;

г) разходи за осъществяване на допълнителната стопанска дейност на юридическото лице
с нестопанска цел.

5. Други цели, приети от Общото събрание.

Чл. 18. При осъществяването на основната си дейност и безвъзмездното разходване на имуществото си Сдружението може да подпомага имуществено членовете си и външни лица по следните начини:

 1. Чрез дарение и безвъзмездно предоставяне за ползване на специализирана литература;
 1. Безвъзмездно предоставяне на правото на участие в курсове, семинари и симпозиуми, организирани и провеждани от Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”, самостоятелно или съвместно с други лица.;


 1. 3. Предоставяне на парични и други материални награди на членове на сдружението и външни лица за заслуги и постижения.

Чл. 19. Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” подпомага физически или юридически лица само, ако чрез това подпомагане се постигат целите на сдружението, определени в Устава.

Чл. 20. (1) Сдружението не може разходва безвъзмездно имуществото си в полза на физически и юридически лица, посочени в чл. 41, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, освен ако подпомагането е в очевидна полза на Сдружението и сделките са сключени при публично обявени общи условия.

(2) Подпомагането на физически и юридически лица, посочени в ал. 1 се извършва с мотивирано решение на Общото събрание решение.

Чл. 21. (1) В случаите, когато Годишната програма предвижда при извършването на отделните дейности за съответната година, да се изразходват средства за финансово подпомагане на дейността на други лица, Управителният съвет определя начина за подпомагане, размера на средствата, кръга от лица, които имат право да ползват безвъзмездно средствата на Сдружението, както и реда и критериите за подбора им.

(2) УС организира предоставянето на информация на потенциалните кандидати относно условията, изискванията, процедурите за кандидатстване и критериите за подбор.

(3) Всички постъпили предложения в рамките на определения срок се завеждат в специален регистър. Предложения постъпили след обявения краен срок не се разглеждат.

(4) Оценката и подборът на предложенията, които ще бъдат финансиране, се осъществява единствено въз основа на предварително обявените критерии. Всички решения се мотивират и съобщават на лицата.

(5) Когато искането за подпомагане е направено от лице по чл. 41 ал. 3 от ЗЮЛНЦ, решението за подпомагането му се следва да бъде взето от Общото събрание.

Чл. 22. Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” разходва безвъзмездно имуществото си за постигане на целите си и осъществяването на дейностите си в съответствие с приетите от Общото събрание Годишен бюджет и Годишна програма за дейността.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§  1.   Настоящият   Правилник  е приет  на  ………2017 г.   от  Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”.

§ 2. Въпросите, неуредени в настоящия Правилник, се решават съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава на сдружението и законодателството на Република България.