Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Покана - МИГ "СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ" - Общо събрание

Покана - МИГ "СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ" - Общо събрание

„МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

Гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, тел 0882 444844

П О К А Н А

 

 

На основание чл. 26 от Закона за юридически лица с нестопанска цел, чл. 27 (3) от Устава на Сдружението и във връзка с Решение на УС от 03.02.2017г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ” (СНЦ „МИГ – СТРУМА”), свиква Общо събрание на Сдружението на 17.02.2017 от 11.00 часа в сградата на Община Симитли, находяща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27, при следнияДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Правила и реда за осъществяване на общественополезна дейност, набиране и разходване на имуществото на юридическо лице с нестопанска цел „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”, осъществяващо дейност в обществена полза;
2.  Приемане на стратегия за ВОМР на „МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”.

На основание чл. 29 от Устава ако в определения начален час липсва кворум, събранието се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове на сдружението да се явят.