Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Архив на норм. документи Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. на Община Симитли

 

 

ОБЩИНА СИМИТЛИ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост,  за  2017г.

 

І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост   е разработена  на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Симитли  за периода  от 2015г. до 2020 година включително.Програмата  има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при неговото изпълнение и  може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.Основният принцип при управлението и разпореждане с имоти общинска собственост трябва да е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление, а именно “в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”. Придобиването , управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти – собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет –Симитли .  Основният ангажимент на Община Симитли  е да стопанисва и се грижи за имотите общинска собственост, като добър стопанин, в предвид важната им функция за цялото население в Общината. Освен от собствени средства, залегнали в бюджета, нов момент в поддръжката и реконструкцията им е усвояването на средства от европейските  фондове и други програми. Но за да може Община Симитли  да участва в такъв вид програми, както и за изпълнение на капиталовата програма е важно  тя да е финансово стабилна и обезпечена. Тук е важната роля на доброто управлението на  общинска собственост, което носи  приходи в общинския бюджет чрез събиране на наеми, приходи от продажби, право на строеж, такси  и др.


Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА 
А.Поземлени имоти в землището на гр. Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. /Допълнена с Решение №  451 по Протокол № 35 от 01.03.2017г./Имот с пл.сн. № 1550 (хиляда петстотин и петдесет), находящ се в кв.36 (тридесет и шести) по съвместния регулационен и кадастрален план на гр.Симитли, одобрен със Заповед № 901/1987г., изменение на регулацията със Заповед №51/2002г. и допълване на кадастралния план със Заповед №750/03.11.2016г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 66460, целият с площ от 128.40 кв.м (сто двадесет и осем квадратни метра и четиридесет квадратни сантиметра), при граници на имота: Североизток – имот с пл.сн. № 767; югоизток – площад; югозапад – имот с пл.сн. № 776; северозапад – площад и имот с пл.сн. № 768 в кв. 36 по плана на гр.Симитли.


2./Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./Урегулиран поземлен имот L (петдесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 217,90 кв.м. (двеста и седемнадесет кв.м. и деветдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – пешеходна алея;Югоизток – УПИ ХLІХ, пл. сн. № 1437, кв.7;Югозапад – улица;Северозапад – УПИ LІ, пл. сн. № 1437, кв.7.    

3./Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№273 (двеста седемдесет и трети), целият имот с площ от 334.40 кв.м. (триста тридесет и четири квадратни метра и четиридесет квадратни сантиметра) по кадастралния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №779/11.09.2001г. с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Северозапад – НУПИ с пл.сн. №270 ; североизток – НУПИ с пл.сн. №274; югоизток – улица; югозапад – НУПИ с пл.сн. №272 по кадастралния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №779/11.09.2001г.

4./Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./Поземлен имот № 000511 (нула нула нула пет едно едно), с начин на трайно ползване „Стр.материали”, находящ се в землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.048 дка. (един декар и четиридесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000819 – др.селищна тер. на  „КАР ФЛЕШ” ООД; имот № 000311–ЖП транспорт на Държавата-ДП НК „ЖИ”; имот № 000320 – ЖП транспорт на Държавата-ДП НК „ЖИ”.

5./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./ Урегулиран поземлен имот IV (четвърти), находящ се в кв.40 (четиридесети), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г. и изменен  със Заповед №788/10.10.2011г. на ВрИД Кмета на Община Симитли, отреден за „обществено и делово обслужване”, ЕКАТТЕ 66460, целият имот с площ от 262.40 кв.м. (двеста шестдесет и два квадратни метра и четиридесет квадратни сантиметра), при граници на имота: Северoизток – дере; югоизток – край на регулацията; югозапад – УПИ III; северозапад – улица в кв. 40 по регулационния план на гр.Симитли.

6./Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№1553 (хиляда петстотин петдесет и трети), целият имот с площ от 98.67 кв.м. (деветдесет и осем квадратни метра и шестдесет и седем квадратни сантиметра) по кадастралния и регулационен план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди № №142,143/1951г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №265/28.04.2017г. с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – улица; запад – НУПИ с пл.сн. №1468; север - улица; юг – край на регулацията, по кадастралния и регулационен план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди №№142,143/1951г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №265/28.04.2017г.

 7. /Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./Урегулиран поземлен имот VIII (осми), находящ се в кв.91 (деветдесет и първи), целият имот с площ от 330 кв.м. (триста и тридесет квадратни метра) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г., с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Изток – УПИ IX, пл.сн.№1267; запад - УПИ VII; север - край на регулацията; юг – улица в кв.91 по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №901/1987г..

8. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Урегулиран поземлен имот ¬ХІІ (дванадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 259,20 кв.м. (двеста петдесет и девет кв.м, и двадесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ ХІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ ХХ, пл. сн. № 1437, кв. 7, по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”.

 9. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Урегулиран поземлен имот ¬ХХ (двадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 7 (седми), целият имот  с площ от 467,40 кв.м. (четиристотин шестдесет и седем кв.м и четиридесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”, с ЕКАТТЕ 66460, ведно с построената в него: Сграда със застроена площ от 158.85 кв.м. (сто петдесет и осем кв.м. и осемдесет и пет кв.см.), 1 (един) етаж, МС, построена 1970 г., при граници на имота: Североизток – улица; Югоизток – УПИ ХІІ, пл. сн. № 1437, кв. 7; Югозапад – пешеходна алея; Северозапад – УПИ ХХІ, пл. сн. № 1437, кв. 7, по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Жилищно строителство”.

10. /Допълнена с Решение №  631 по Протокол № 54 от 16.10.2017г./  Урегулиран поземлен имот ІІІ (трети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 16 (шестнадесети), целият имот  с площ от 2819 кв.м. (две хиляди осемстотин и деветнадесет квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 553/12.09.2017г. на Кмета на Община отреден за “Многофункционална зона”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – УПИ II с пл.сн. №1437,  кв.18; югоизток – улица; югозапад – УПИ II с пл.сн. №1437,  кв.16; северозапад - улица.

 11. /Допълнена с Решение №  631 по Протокол № 54 от 16.10.2017г./ Урегулиран поземлен имот XIII (тринадесети) с пл.сн.№372 (триста седемдесет и втори), находящ се в кв.72a (седемдесет и втори „а”), целият имот с площ от 555.49 кв.м. (петстотин петдесет и пет квадратни метра и четиридесет и девет квадратни сантиметра), отреден за „Смесено предназначение” по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №142,143/1951г., изменен със Заповед №454/09.05.2014г. на Кмета на Община Симитли, ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – УПИ XII с пл.сн. №1532; югоизток – УПИ X с пл.сн. №372; югозапад – УПИ V с пл.сн. № 393 и УПИ III с пл.сн. №372; северозапад – УПИ VI с пл.сн. №1461 и улица в кв.72a по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №142,143/1951г., изменен със Заповед №454/09.05.2014г. на Кмета на Община Симитли. 

 12. /Допълнена с Решение №  631 по Протокол № 54 от 16.10.2017г./ Урегулиран поземлен имот VIII (осми), пл.сн. № 133 (сто тридесет и трети), находящ се в кв.25 (двадесет и пети) по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед № 142,143/1951г., изменен със Заповед № 119/13.06.2001г. и Заповед № 418/13.07.2017г. на Кмета на Община Симитли, отреден за „обществено обслужване” с ЕКАТТЕ 66460, целият имот с площ 289.60 кв. м. (двеста осемдесет и девет квадратни метра и шестдесет квадратни сантиметра), при граници на имота: Североизток – УПИ IX с пл.сн. №133; югоизток – УПИ X с пл.сн. №133; югозапад – улица; северозапад – улица.

13. /Допълнена с Решение №  631 по Протокол № 54 от 16.10.2017г./  Урегулиран поземлен имот ¬ХХ (двадесети), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 14 (четиринадесети), целият имот  с площ от 4286,80 кв.м. (четири хиляди двеста   осемдесет и шест кв.м. и осемдесет кв.см.) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, отреден за “Многофункционална зона”, с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Североизток – УПИ ХV,ХVІ,ХVІІ,ХVІІІ, пл.сн.№ 1437, кв.14; Югоизток – улица и УПИ ХІХ, пл.сн. №1437, кв.14; Югозапад – УПИ ХХІ, пл.сн.№ 1437, кв.14, пешеходна алея; Северозапад – УПИ ІІІ,ІV,V,VІ,VІІ,VІІІ,ІХ,Х,ХІ,ХІІ,пл.сн.№1437,кв.14.

Б.Поземлени имоти в землището на с.Железница, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. /Допълнена с Решение №  631 по Протокол № 54 от 16.10.2017г./ Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№157 (сто петдесет и седми), находящ се в кв.17 (седемнадесети), целият имот с площ от 791 кв.м. (седемстотин деветдесет и един квадратни метра) по съвместния регулационен и кадастрален план на с.Железница, одобрен със Заповед №50/1990г. и допълнен със Заповед № 404/04.07.2017г. на Кмета на Община Симитли, ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Северозапад – за спортна площадка; североизток – за спортна площадка; югоизток – УПИ II с пл.сн. №125; югозапад – улица по съвместния регулационен и кадастрален план на с.Железница, одобрен със Заповед №50/1990г. и допълнен със Заповед № 404/04.07.2017г. на Кмета на Община Симитли.

 

В.Поземлени имоти в землището на с.Долно Осеново, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване: 

1./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№520 (петстотин и  двадесети), целият имот с площ от 764.00 кв.м. (седемстотин шестдесет и четири квадратни метра) по кадастралния план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/08.05.1990г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №350/06.06.2017г. с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Североизток – улица; северозапад – дере; югоизток - НУПИ с пл.сн. №282 и дере; югозапад – дере, по кадастралния план на с.Долно Осеново.

2./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№512 (петстотин и  дванадесети), целият имот с площ от 24.09 кв.м. (двадесет и четири квадратни метра и девет квадратни сантиметра) по кадастралния план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/08.05.1990г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №268/03.05.2017г. с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Изток – улица; запад – НУПИ с пл.сн. №120; север - НУПИ с пл.сн. №120; юг – улица, по кадастралния план на с.Долно Осеново.

3. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Урегулиран поземлен имот I (първи), находящ се в кв.17 (седемнадесети), целият имот с площ от 446 кв.м. (четиристотин четиридесет и шест квадратни метра) по Кадастралния и Регулационен план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/1990г. и Заповед№69/20.07.1994г., изменен със Заповед №31/28.03.1995г. с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Югоизток – УПИ II; югозапад – улица и край регулацията по регулационния план с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/1990г. и Заповед№69/20.07.1994г., изменен със Заповед №31/28.03.1995г..

4. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./   Урегулиран поземлен имот II (втори), находящ се в кв.17 (седемнадесети), целият имот с площ от 351 кв.м. (триста петдесет и един квадратни метра) по Кадастралния и Регулационен план на с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/1990г. и Заповед№69/20.07.1994г., изменен със Заповед №31/28.03.1995г. с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Югоизток – УПИ III; югозапад – улица; североизток - край регулацията; северозапад - УПИ I по регулационния план с.Долно Осеново, одобрен със Заповед №82/1990г. и Заповед№69/20.07.1994г., изменен със Заповед №31/28.03.1995г.

 

Г.Поземлени имоти в землището на с.Крупник, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:

1. /Допълнена с Решение №  631 по Протокол № 54 от 16.10.2017г./ Урегулиран поземлен имот І (първи), находящ се в кв. 51 (петдесет и първи), целият имот с площ от 663,87 кв.м. (шестстотин шестдесет и три квадратни метра и осемдесет и седем квадратни сантиметра) по регулационния план на с. Крупник, одобрен със Заповед № 513/31.05.1973 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 521/28.08.2017г. на Кмета на Община Симитли, отреден „за обществено обслужване” , с ЕКАТТЕ 40052, ведно с построените в имота:- сграда,  2 (два) етажа, МС със застроена площ от 131 кв.м.(сто тридесет и един кв.м.), построена през 1962г. (хиляда деветстотин шестдесет и втора година);- сграда,  1 (един) етаж, МС със застроена площ от 117 кв.м.(сто и седемнадесет кв.м.), построена през 1951г. (хиляда деветстотин петдесет и първа година);- масивен гараж, 1 (един) етаж, МС със застроена площ от 26 кв.м.(двадесет и шест кв.м.), построена през 1964г. (хиляда деветстотин шестдесет и четвърта година), търпим строеж по § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, съгласно Удостоверение № 46/26.09.2017 г. на главния архитект на община Симитли, при граници на имота: Североизток – УПИ ІІІ; Югоизток – улица; Югзапад – улица; Северозапад – улица, кв.51, по регулационния план на с. Крупник.

 

Д.Поземлени имоти в землището на с.Полена, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Е.Поземлени имоти в землището на с.Мечкул, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Ж.Поземлени имоти в землището на с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
З.Поземлени имоти в землището на с.Ракитна, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
И.Поземлени имоти в землището на с.Брестово, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Й.Поземлени имоти в землището на с.Брежани, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
К.Поземлени имоти в землището на с.Градево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Л.Поземлени имоти в землището на с.Сушица, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
М.Поземлени имоти в землището на с.Тросково, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
Н.Поземлени имоти в землището на с.Докатичево, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване:При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.
ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА  При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.


ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:

1. /Допълнена с Решение №  557 по Протокол № 45 от 26.07.2017г./  

I.Да се прекрати съсобствеността между Община Симитли от една страна и Юлия Стефанова Янчева, с ЕГН - 6001290076, с постоянен адрес в село Черниче, ул.”Христо Ботев”№20,  община Симитли, област Благоевград, притежаващ л.к.№ 643499643 издадена на 05.07.2010 г. от МВР –Благоевград и  Борислав Иванов Янчев, с ЕГН-7911090001, с постоянен адрес в село Черниче, ул.”Христо Ботев”№20,  община Симитли, област Благоевград, притежаващ л.к.№ 646299580,  издадена на 02.03.2016 г. от МВР – Благоевград и Виктория Милкова Янчева с ЕГН 8301281736, с постоянен адрес в село Черниче, ул.”Христо Ботев”№20,  община Симитли, област Благоевград, притежаваща л.к.№ 600030486,  издадена на 28.09.2007г. от МВР – Благоевград, от друга страна, върху следните  недвижими имоти:
- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – Х /десети/, планоснимачен № 34 /тридесет и четири/,  квартал 7 /седми/ по регулационния и изменение на регулационния план на с.Черниче, общ.Симитли, одобрени съответно със Заповед №6593/1954 г. и Заповед №561/2016 г., целия с площ от 617 кв.м /шестстотин и седемнадесет  квадратни метра/ ведно с построената в имота двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 87,55 кв.м. /осемдесет и седем квадратни метра и петдесет и пет квадратни сантиметра/ построена през 1978г. (хиляда деветстотин седемдесет и осма година) и търпим строеж по параграф 127, ал. 1 от ПР на ЗУТ съгласно Удостоверение № 34/10.08.2017 г. на главния архитект на община Симитли, при граници и съседи: УПИ-V /пети/, пл.сн.№32 /тридесет и две/; УПИ-VIII /осми/, пл.сн.№60 /шестдесет/; УПИ-XI /единадесети/, пл.сн.№34 /тридесет и четири/; и  улица; - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ХI /единадесети/, планоснимачен № 34 /тридесет и четири/,  квартал 7 /седми/ по регулационния и изменение на регулационния план на с.Черниче, общ.Симитли, одобрени съответно със Заповед №6593/1954 г. и Заповед №561/2016 г., целия с площ от 373 кв.м /триста седемдесет и три квадратни метра/ ведно с построената в имота жилищна сграда на 1 (един) етаж, МС, състояща се от приземен етаж и жилищен етаж, със застроена площ от 74 кв.м. (седемдесет и четири квадратни метра), построена през 1963г. (хиляда деветстотин шестдесет и трета година) и търпим строеж по параграф 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ съгласно Удостоверение № 31/03.08.2017 г. на главния архитект на община Симитли, при граници и съседи: УПИ-VIII /осми/, пл.сн.№60 /шестдесет/; УПИ-X /десети/, пл.сн.№34 /тридесет и четири/; и от две страни – улица,Които урегулирани поземлени имоти са образувани, след разделянето съгласно ПУП-ПР, одобрен с влязла в сила Заповед №561/17.08.2016 г. на Кмета на община Симитли на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – VII седми/, планоснимачен № 34 /тридесет и четири/,  квартал 7 /седми/ по регулационния на с.Черниче, общ.Симитли, одобрен  със Заповед №6593/1954 г., целия с площ от 990.30 кв.м /деветстотин и деветдесет цяло и тридесет стотни квадратни метра/, при граници и съседи: УПИ-VIII /осми/, пл.сн.№60 /шестдесет/; УПИ-V /пети/, пл.сн.№32 /тридесет и две/; и от две страни – улица;

2. /Допълнена с Решение №  631 по Протокол № 54 от 16.10.2017г./ Прекратяване на съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 18 (осемнадесети), целият имот  с площ от 5966 кв.м. (пет хиляди деветстотин шестдесет и шест квадратни метра) по регулационния план на гр. Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г. и изменение на регулационния план, одобрен с Решение № 304/09.10.2009 г. на ОбС-Симитли, изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 553/12.09.2017г. на Кмета на Община Симитли отреден за “Предимно промишлена зона”, с ЕКАТТЕ 66460, между община Симитли и съсобственика ЕТ”АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ-ЧАПА” ЕИК201185963, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 2204,30/5966 ид.ч. (две хиляди и четири цяло и тридесет върху триста пет хиляди деветстотин шестдесет и шест идеални части) от Урегулиран поземлен имот ІІ (втори), пл. сн. № 1437 (хиляда четиристотин тридесет и седми), находящ се в кв. 18 (осемнадесети) по регулационния план на гр. Симитли.

3. /Допълнена с Решение №  631 по Протокол № 54 от 16.10.2017г./ Прекратяване на съсобствеността върху Урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесети), пл. сн. № 687 (шестстотин осемдесет и седем), находящ се в кв. 57 (петдесет и седем), целият имот с площ от 439,92 кв.м. (четиристотин тридесет и девет квадратни метра и деветдесет и два квадратни сантиметра) по регулационния план на с. Крупник, одобрен със Заповед № 513/31.05.1973 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 505/22.08.2017г. на Кмета на Община Симитли, с ЕКАТТЕ 40052, между община Симитли и съсобственика Васко Георгиев Атанасов с ЕГН 5901140246, чрез продажба на частта на общината, възлизаща на 14,92/439,92 ид.ч. (четиринадесет цяло и деветдесет и две върху четиристотин тридесет и двете цяло и деветдесет и две идеални части) от Урегулиран поземлен имот ХVІ (шестнадесети), пл. сн. № 687 (шестстотин осемдесет и седем), находящ се в кв. 57 (петдесет и седем) по регулационния план на с.Крупник.

 

V. ПРОДАЖБИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения, същите ще бъдат процедирани.


VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ:
А. Землище с. Долно Осеново:

1.Поземлен имот № 042008 (нула четири две нула нула осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.377 дка. (три декара триста седемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 042009 – нива на насл. на Сергей Алексеев Въгленов; имот № 042007– гора в зем.земи на Община Симитли; имот № 000195 – местен път на Община Симитли-Т.

2./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./ Поземлен имот № 061010 (нула шест едно нула едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Петковица”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.732 дка. (седемстотин тридесет и два квадратни метра), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот №061011– нива на насл. на Камен Трендафилов Чаушев; имот № 000373 – местен път на Община Симитли - Т; имот № 061009 – нива на Юрий Емилов Крънчов; имот № 000277 – водно течение на Държавата-МОСВ.

3. /Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./ Поземлен имот № 074140 (нула седем четири едно четири нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Багрен”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Землищна граница; имот № 074139 - нива на Община Симитли.

4. /Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./ Поземлен имот № 063165 (нула шест три една шест пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 4.406 дка. (четири декара четиристотин и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 063164 – пасище с храсти на Община Симитли; имот №063012 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 063036 – нива на Община Симитли.

5. /Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./ Поземлен имот № 070097 (нула седем нула нула девет седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Токаците”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 070090 - др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 070031 – изостав.тр.нас. на Община Симитли; имот № 000139 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 000140 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.

6. /Допълнена с Решение №  451 по Протокол № 35 от 01.03.2017г./Поземлен имот № 061020 (нула шест едно нула две нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Лаката”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.283 дка. (двеста осемдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот №000373 – местен път на Община Симитли-Т; имот № 061022 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 061021 – др.селскост.т. на Община Симитли.

7. /Допълнена с Решение №  451 по Протокол № 35 от 01.03.2017г./Поземлен имот № 061021 (нула шест едно нула две едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Лаката”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.263 дка. (двеста шестдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 061022 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000373 – местен път на Община Симитли-Т; имот № 061020 – др.селскост.т. на Община Симитли.

8./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./ Поземлен имот № 023073 (нула две три нула седем три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Старата къща”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.000 дка. (три декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 023072 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 023071 – пасище с храсти на насл.на Исуф Юсеинов Армутчиев; имот № 023070 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 023038 – изостав.тр.насаждения на Община Симитли.


9./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./ Поземлен имот № 037101 (нула три седем едно нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността „Чуката”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.521 дка. (един декар петстотин двадесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 037102 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000150 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 037073 нива на насл. на Кайтаз Асанов Кайтазов.


10./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./ Поземлен имот № 063173 (нула шест три едно седем три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 11.956 дка. (единадесет декара и деветстотин петдесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 063172 – нива на Община Симитли; имот № 000224 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 063162 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 063154 – нива на насл. на Мустафа Алиев Алиев; имот № 063025 – нива на Община Симитли; имот № 063154 – нива на насл. на Мустафа Алиев Алиев; имот № 063144 – нива на насл. на Ибраим Сулейманов Базаров; имот № 000223 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 063023 – нива на насл. на Муртаза Ибишов Муртазов.


11./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./Поземлен имот № 041049 (нула четири едно нула четири девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Джибулица”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.041 дка. (три декара и четиридесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 041048 – нива на Община Симитли; имот № 000154 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 041050 – нива на Община Симитли; имот № 000092 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС- гр.Симитли”ДП.

12. /Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./Поземлен имот № 044080 (нула четири четири нула осем нула), с начин на трайно ползване „Изостав.тр.нас.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.174 дка. (един декар и сто седемдесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044082 – изостав. тр. нас. на Община Симитли; имот № 000212 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 044042 – нива на насл. на Сергей Алексеев Въгленов; имот № 044044 – пасище с храсти на Община Симитли.

13. /Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./Поземлен имот № 044081 (нула четири четири нула осем едно), с начин на трайно ползване „Изостав.тр.нас.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.834 дка. (осемстотин тридесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044082 – изостав. тр. нас. на Община Симитли; имот № 044044 – пасище с храсти на Община Симитли.

14. /Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./Поземлен имот № 044078 (нула четири четири нула седем осем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 2.182 дка. (два декара и сто осемдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 044077 – др.селскост. тер. на община Симитли; имот № 000058 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 044079 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 044081 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 044082 – изостав. тр. нас. на община Симитли.

15. /Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./Поземлен имот № 029102 (нула две девет едно нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Шиндаков рид”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.777 дка. (три декара и седемстотин седемдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 029103 - нива на Община Симитли; имот № 000090 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.

16. /Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./Поземлен имот № 043043 (нула четири три нула четири три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Старо Осеново”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.437 дка. (три декара и четиристотин тридесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 043002 – нива на Малин Орлинов Чавдаров и др.; имот № 000208 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000195 – местен път на Община Симитли-Т.

17./Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./Поземлен имот № 080021 (нула осем нула нула две едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Шалевец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.738 дка. (седемстотин тридесет и осем кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 080022 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000279 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №000282 – полски път на Община Симитли-ПП;имот №000200 – жил.територия на Община Симитли-Застроено.

18./Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./Поземлен имот № 080023 (нула осем нула нула две три), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Шалевец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 2.891 дка. (два декара осемстотин деветдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 080022 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000279 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.

19./Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./Поземлен имот № 074056 (нула седем четири нула пет шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Багрен”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 30.511 дка. (тридесет декара петстотин и единадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 074055 – пасище с храсти на община Симитли; землищна граница.

20./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./Поземлен имот № 023047 (нула две три нула четири седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Червената слива”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 9.007 дка. (девет декара и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 023057 – нива на Иван Николов Велинов; имот № 023056 – изостав.тр.нас. на община Симитли; имот № 000068 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000065 – полски път на община Симитли-ПП.

 21./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./Поземлен имот № 074042 (нула седем четири нула четири две), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Багрен”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 16.496 дка. (шестнадесет декара четиристотин деветдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот № 074051 – нива на община Симитли; имот № 074116 – нива на Сълзица Росенова Баталова и др.; имот № 074115 – нива на Сълзица Росенова Баталова и др.; имот № 074114 – нива на Силвия Росенова Улянова и др.; имот № 074032 – изостав. тр. нас. на община Симитли; имот № 074040 – нива на община Симитли; имот № 000184 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; землищна граница; имот № 074043 – нива на община Симитли.

26. /Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./Поземлен имот № 070101 (нула седем нула едно нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.106 дка. (сто и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли; №070100 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №070099 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.27. /Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./Поземлен имот № 070100 (нула седем нула едно нула нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.145 дка. (сто четиридесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли; №070101 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №070099 – др.селскост.т. на Община Симитли.28./ Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./Поземлен имот № 070099 (нула седем нула нула девет девет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.221 дка. (двеста двадесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли; №070100 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №070101 – др.селскост.т. на Община Симитли; имат № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.

29. /Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./Поземлен имот № 070098 (нула седем нула нула девет осем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Превалец”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.259 дка. (двеста петдесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 000135 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №070102 – др.селскост.т. на Община Симитли.

30. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 083066 (нула осем три нула шест шест), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.457 дка. (четиристотин петдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083069 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083070 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083068 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083065 – др.селскост.т. на Община Симитли. 

31. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./   Поземлен имот № 087124 (нула осем седем едно две четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Горбаница”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 2.972 дка. (два декара и деветстотин седемдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 087123– др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000285 – полски път на Община Симитли-ПП; Имот № 087125– др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000238 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП. 

32. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 083063 (нула осем три нула шест три), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.530 дка. (петстотин и тридесет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083072 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083061 – др.селскост.т. на Община Симитли.

33. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./   Поземлен имот № 083070 (нула осем три нула седем нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 4.446 дка. (четири декара четиристотин четиридесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083071 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000285 – полски път на Община Симитли-ПП; имот №083046 – пасище с храсти на Община Симитли; имот №083067 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083065 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083068 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083066 – др.селскост.т. на Община Симитли.

34. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 083078 (нула осем три нула седем осем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Осенски мост”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 3.283 дка. (три декара и двеста осемдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №083077 – др.селскост.т. на Община Симитли; №083070 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000285 – полски път на Община Симитли-ПП; имот №083079 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000282 – полски път на Община Симитли-ПП; имот №083004 – др.селскост.т. на насл. на Мехмед Амедов Тахчийски; имот №083003 – нива на Емилия Яворова Тахчийска и др.; имот №083075 – др.селкост.т. на Община Симитли; имот №083076 – др.селкост.т. на Община Симитли.

35. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 083065 (нула осем три нула шест пет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.825 дка. (един декар осемстотин двадесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083070 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083067 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083046 – пасище с храсти на Община Симитли; имот №083053 – нива на Община Симитли; имот №083072 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083061 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083069 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083066 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083068 – др.селскост.т. на Община Симитли. 

36. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 083080 (нула осем три нула осем нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.599 дка. (петстотин деветдесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №083081– др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083065 – др. селскост.т. на Община Симитли; имот №083046 – др. селскост.т. на Община Симитли. 3. Поземлен имот № 083076 (нула осем три нула седем шест), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Осенски мост”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.235 дка. (двеста тридесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №083078 – др.селскост.т. на Община Симитли; №083077 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083065 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 083053 – др. селскост. т. на Община Симитли; имот № 083075 – др. селскост. т. на Община Симитли.

37. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 083060 (нула осем три нула шест нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.470 дка. (четиристотин и седемдесет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083072 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083064 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083074 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083048 – нива на Младен Чавдаров Бекяров и др.; имот №083047 – нива на Стефан Бисеров Джанов.

38. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 083064 (нула осем три нула шест четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.401 дка. (четиристотин и един кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083060 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083074 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083058 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083072 – др.селскост.т. на Община Симитли.

39. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 083058 (нула осем три нула пет осем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.689 дка. (шестстотин осемдесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083064 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083074 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000238 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП;имот №000285 – полски път на Община Симитли-ПП. 

40. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 083059 (нула осем три нула пет девет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 1.740 дка. (един декар и седемстотин и четиридесет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083072 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083061 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083062 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083073 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000285 – полски път на Община Симитли-ПП. 

41. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 083062 (нула осем три нула шест две), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.896 дка. (осемстотин деветдесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083059 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083073 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083071 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083069 – др.селскост.т. на Община Симитли;  имот №083061 – др.селскост.т. на Община Симитли.

42. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 083071 (нула осем три нула седем едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.813 дка. (осемстотин и тринадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083073 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083062 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083069 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083070 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000285 – полски път на Община Симитли-ПП.

43. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 063174 (нула шест три едно седем четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Гюнта”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.998 дка. (деветстотин деветдесет и осем кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота:  Имот №063175 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000200 – жил.територия на Община Симитли – Застроено.

44. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 083082 (нула осем три нула осем две), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.490 дка. (четиристотин и деветдесет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083081– др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000283 – др.селищна тер. на Община Симитли-Застроено; имот №083052 – нива на насл. на Исуф Юсеинов Армутчиев.

45. /Допълнена с Решение №  594 по Протокол № 48 от 28.08.2017г./  Поземлен имот № 083067 (нула осем три нула шест седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Чардака”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.132 дка. (сто тридесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 083070 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083065 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083046 – пасище с храсти на Община Симитли.

46. /Допълнена с Решение №  594 по Протокол № 48 от 28.08.2017г./   Поземлен имот № 083077 (нула осем три нула седем седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Осенски мост”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.202 дка. (двеста и два кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот №083078 – др.селскост.т. на Община Симитли; №083067 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №083076 – др.селскост.т. на Община Симитли.

47. /Допълнена с Решение №  631 по Протокол № 54 от 16.10.2017г./ Поземлен имот № 034008 (нула три четири нула нула осем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Кюсева м-ла”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 49.003 дка. (четиридесет и девет декара и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 034001 – изостав.тр.нас. на Община Симитли; имот № 000115 – дървопроизв.пл. на „ИА-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №034012 – ливада на насл.на Георги Христов Мицов; имот № 034010 ливада на насл.на Костадин Христов Мицов; имот № 034009 ливада на насл.на Костадин Христов Мицов; имот № 034010 ливада на насл.на Костадин Христов Мицов; имот №034012 – ливада на насл.на Георги Христов Мицов;  имот № 034024 – изоставена нива на Община Симитли; имот №034011 – ливада на насл.на Георги Христов Мицов; имот № 034024 – изоставена нива на Община Симитли; имот №034007 – пасище,мера на насл.на Георги Христов Мицов; имот № 034006 – пасище,мера на Община Симитли; имот № 000105 – дървопроизв.пл. на „ИА-ДГС-гр.Симитли”ДП.

48. /Допълнена с Решение №  631 по Протокол № 54 от 16.10.2017г./  Поземлен имот № 061027 (нула шест едно нула две седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Лаката”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.265 дка. (двеста шестдесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 061026 – др.селскост.тер. на община Симитли; имот № 061022 – др.селскост.тер. на община Симитли; имот № 000277 – водно течение на Държавата-МОСВ.

49. /Допълнена с Решение №  631 по Протокол № 54 от 16.10.2017г./ Поземлен имот № 061024 (нула шест едно нула две четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Лаката”, землището на с.Долно Осеново, целият имот с площ от 0.453 дка. (четиристотин петдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 061023 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №061002 – изостав.тр.нас. на Община Симитли; имот № 061025 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот № 061020 – др.селскост.т. на Община Симитли.

 

Б. Землище с. Градево:

1./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./Поземлен имот № 000779 (нула нула нула седем седем девет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Калището”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.925 дка. (един декар деветстотин двадесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота:  Имот № 000774 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 000047 – дървопроизв. пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли”; имот № 000633 – нива на Занко Йосифов Крънчов; имот № 000047 – дървопроизв. пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли”.

2./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./Поземлен имот № 029036 (нула две девет нула три шест), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Масларци-златк.нива”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 2.123 дка. (два декара сто двадесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота:  Имот № 000184 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 029037– пасище, мера на Община Симитли.

3./Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./Поземлен имот № 048013 (нула четири осем нула едно три), с начин на трайно ползване „Друга селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността “Свини дол”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 5.130 дка. (пет декара сто и тридесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота:  Имот № 048010 – ливада на насл. на Христо Георгиев Петлички; имот № 048034 – пасище, мера на насл. на Максим Василев Митков; имот № 048011 – гора в зем. земи на община Симитли; имот № 048012 – ливада на Петър Георгиев Цветин; имот № 000286 – вътрешна река на Държавата-МОСВ; имот № 000220 – път ІІ кл. на Държавата-Т; имот № 048014 – ливада на община Симитли; имот № 048015 – ливада на насл. на Йордан Атанасов Коцев; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 048016 – др. сел. ст. тер. на община Симитли-параграф 4; имот № 048017 – ливада на насл. на Петър Ангелов Попчев; имот № 000110 – дървопроизв. пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли”.

4. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 047001 (нула четири седем нула нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Свини дол”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 3.013 дка. (три  декара и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 000220 – път II клас на Държавата - Т; имот № 000256 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 047002 – др.тер.нестоп. на „5” ЕООД; землищна граница.

 5. /Допълнена с Решение №  652 по Протокол № 56 от 31.10.2017г./Поземлен имот № 097001 (нула девет седем нула нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Валога”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.090 дка. (един декар и деветдесет кв.м.), ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 097002 – населено място на мах. „Марево”; имот № 097014 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 000212 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000723 – дървопроизв.пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли”.

6. /Допълнена с Решение №  652 по Протокол № 56 от 31.10.2017г./ Поземлен имот № 097014 (нула девет седем нула едно четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността „Валога”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.605 дка. (два декара шестстотин и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 097004 – изоставена нива на насл. на Фильо Иванов Калпачки; имот № 097012 – др.селскост.тер. на община Симитли; имот № 097015 – др.селскост.тер. на община Симитли;  имот № 000723 – дървопроизв. пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли; имот № 097002 – населено място на мах. Марево; имот № 097001 – ливада на община Симитли;имот № 000212 – полски път на община Симитли-ПП

7./Допълнена с Решение №  693 по Протокол № 61 от 20.12.2017г./  Поземлен имот № 048045 (нула четири осем нула четири пет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, целият имот с площ от 2.143 дка. (два декара сто четиридесет и три кв.м.), категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Свини дол”, землището на с.Градево, с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 048048 – нива на община Симитли; имот № 048044 –  нива на насл.на Стоица Дамянов Скендерски; имот № 048043 – жил.територия на с.Градево-застр.терит.извън стр.гр.; имот № 000110 – дървопроизв.пл. на ЮЗДП ДП ТП”ДГС-СИМИТЛИ”; имот № 048046 –  изоставена  нива община Симитли; имот № 048047 –    нива на насл.на Георги Серафимов Сланчилски

8./Допълнена с Решение №  693 по Протокол № 61 от 20.12.2017г./  Поземлен имот № 048058 (нула четири осем нула пет осем), с начин на трайно ползване „Нива”, целият имот с площ от 1.307 дка. (един декар триста и седем кв.м.), категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Свини дол”, землището на с.Градево, с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 048057 – нива на община Симитли; имот № 048050 –  гора в зем.земи на община Симитли; имот № 048045 – изоставена  нива община Симитли; имот № 048047 –    нива на насл.на Георги Серафимов Сланчилски; имот № 048049 –    нива община Симитли.

В. Землище с. Полето:

1./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Поземлен имот № 004063 (нула нула четири нула шест три), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия VІІІ (осма), находящ се в местността “Смилево бърдо”, землището на с. Полето, целият имот с площ от 9.601 дка. (девет декара шестстотин и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота:  Имот № 004062 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 004064 – лозе на насл. на Петър Саев Омбашевски; имот № 004065 – нива на насл. на Стефка Александрова Михайлова; имот № 004067 – лозе на насл. на Илинка Николова Пешева; имот № 004068 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000115 – полски път на община Симитли-ПП.

2. /Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Поземлен имот № 058024 (нула пет осем нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Чешмата”, землището на с.Полето, целият имот с площ от 6.113 дка. (шест декара и сто и тринадесет квадратни метра), ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота:  Имот № 058046 – нива на насл. на Иванка Николова Попова; имот № 058048 – нива на насл. на Благо Митов Попов; имот № 058049 – нива на насл. на Иванка Николова Попова; имот № 058023 – пасище, мера на насл. на Христо Стоилов Терзийски; имот № 057044 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 058025 – пасище, мера на насл. на Дафко Георгиев Терзийски; имот № 058034 – пасище, мера на насл. на Благо Митов Попов; имот № 058035 – нива на Община Симитли.

 


Г. Землище гр. Симитли:

1. Поземлен имот № 179007 (едно седем девет нула нула седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Трътково парче”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.636 дка. (четири декара шестстотин тридесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 179006 – нива на Община Симитли; имот № 179016 – овощна градина на Община Симитли; имот № 179012 – нива на насл. на Вельо Георгиев Манов; имот № 179008 – нива на Община Симитли. 

2. Поземлен имот № 179008 (едно седем девет нула нула осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Трътково парче”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.310 дка. (един декар и триста и десет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 179012 – нива на насл. на Вельо Георгиев Манов; имот № 179007 –  нива на Община Симитли; имот № 179006 – нива на Община Симитли; имот № 179009 – нива на Асен Ангелов Духарски. 

3. Поземлен имот № 179010 (едно седем девет нула едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Трътково парче”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.234 дка. (един декар и двеста тридесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 179012 – нива на насл. на Вельо Георгиев Манов; имот № 179009 –  нива на Асен Ангелов Духарски; имот № 000255 – жил.територия на мах. „Духарска”; имот № 179011 – нива на Асен Ангелов Духарски.

4. Поземлен имот № 339005 (три три девет нула нула пет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Валого”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 3.889 дка. (три декара и осемстотин осемдесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 339006 – нива на Фикия Стойчева Кукова; имот № 339004 –  изоставена нива на насл. на Иван Стойчев Велянов; имот № 000978 – полски път на Община Симитли – ПП. 

5. Поземлен имот № 346014 (три четири шест нула едно четири), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Валого”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 5.530 дка. (пет декара и петстотин и тридесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 346012 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 346013 –  изоставена нива на Община Симитли; имот № 352002 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 346016 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 346015 – изоставена нива на Светослав Томанов Духарски. 

6. Поземлен имот № 346016 (три четири шест нула едно шест), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Валого”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 6.182 дка. (шест декара и сто осемдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 352002 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 346014 –  изоставена нива на Община Симитли; имот № 346015 – изоставена нива на Светослав Томанов Духарски; имот № 352007 – гор. стоп. тер. на насл. на Томан Алексов Духарски.

 7. Поземлен имот № 311002 (три едно едно нула нула две), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Гърбавец”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 3.557 дка. (три декара и петстотин петдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000437 – горско тр. нас. „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 311003 –  овощна градина на насл. на Георги Ангелов Косячки; имот № 311015 – овощна градина на Община Симитли; имот № 311026 – нива на Атанас Иванов Бухов; имот № 311001 – овощна градина на Павлина Александрова Бухова. 

8. Поземлен имот № 311004 (три едно едно нула нула четири), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Гърбавец”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 2.615 дка. (два декара и шестстотин и петнадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000437 – горско тр. нас. „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 311005 –  овощна градина на Васил Янев Стойнев; имот № 311015 – овощна градина на Община Симитли; имот № 311003 – овощна градина на насл. на Георги Ангелов Косячки.

9. Поземлен имот № 311006 (три едно едно нула нула шест), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Гърбавец”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.225 дка. (един декар и двеста двадесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000645 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 311007 – овощна градина на насл. на Мите Христов Драганчев; имот № 311016 – овощна градина на Атанас Иванов Бухов; имот № 311014 – овощна градина на Община Симитли.

10. Поземлен имот № 311008 (три едно едно нула нула осем), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Гърбавец”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 2.936 дка. (два декара и деветстотин тридесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000645 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 311009 – овощна градина на насл. на Стойне Николов Георгиев; имот № 311019 – овощна градина на насл. на Крум Петров Айков; имот № 311007 – овощна градина на насл. на Мите Христов Драганчев. 

11. Поземлен имот № 311014 (три едно едно нула едно четири), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Гърбавец”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.905 дка. (деветстотин и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000645 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 311006 – овощна градина на Община Симитли; имот № 311015 – овощна градина на Община Симитли; имот № 311005 – овощна градина на насл. на Васил Янев Стойнев.

12. Поземлен имот № 311015 (три едно едно нула едно пет), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Гърбавец”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 2.532 дка. (два декара и петстотин тридесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 311018 – овощна градина на Борис Иванов Бухов и др.; имот № 311026 –  нива на Атанас Иванов Бухов; имот № 311002 – овощна градина на Община Симитли; имот № 311003 – овощна градина на насл. на Георги Ангелов Косячки; имот № 311004 – овощна градина на Община Симитли; имот № 311014 – овощна градина на Община Симитли;имот № 311016 – овощна градина на Атанас Иванов Бухов; имот № 311017 – овощна градина на насл. на Петър Иванов Бухов и др.

13. Поземлен имот № 306024 (три нула шест нула две четири), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Гърбавец”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.161 дка. (един декар сто шестдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 306018 – овощна градина на насл. на Аврам Христов Драганчев; имот № 306019 – овощна градина на насл. на Стойне Николов Георгиев; имот № 306020 – овощна градина на насл. на Георги Ангелов Косячки; имот № 000281 – полски път на Община Симитли; имот № 000645 – полски път на Община Симитли-ПП.

 14. Поземлен имот № 321006 (три две едно нула нула шест), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Гърбавец”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.786 дка. (седемстотин осемдесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 321007 – овощна градина на Община Симитли; имот № 000645 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 321005 – овощна градина на насл. на Васил Янев Стойнев.

 15. Поземлен имот № 346012 (три четири шест нула едно две), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Валого”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 6.883 дка. (шест декара и осемстотин осемдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 346015 – изоставена нива на Светослав Томанов Духарски; имот № 346017– пасище, мера на Община Симитли; имот № 346010 – изоставена нива на Борис Христов Духарски; имот № 346009 – изоставена нива на Атанас Христов Начов; имот № 000978 – полски път на Община Симитли – ПП; имот № 346013 – изоставена нива на Община Симитли; имот № 346014 – изоставена нива на Община Симитли.

16. Поземлен имот № 321007 (три две едно нула нула седем), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Гърбавец”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 7.427 дка. (седем декара и четиристотин двадесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000447 – дърв. и храсти на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 321003 – овощна градина на Спас Петков Маламов; имот № 321004 – овощна градина на Община Симитли; имот № 321005 – овощна градина на насл. на Васил Янев Стойнев; имот № 321006 – овощна градина на Община Симитли; имот № 000645 – полски път на Община Симитли-ПП. 

17. Поземлен имот № 179006 (едно седем девет нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, целият имот с площ от 18.069 дка. (осемнадесет декара и шестдесет и девет кв.м.), категория на земята при неполивни условия V (пета) – 10.842 дка (десет декара осемстотин четиридесет и два кв.м.) и IX (девета) – 7.227 дка (седем декара двеста двадесет и седем кв.м.), находящ се в местността „Трътково парче”, землището на гр.Симитли с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 178005 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 179017 –  пасище с храсти на Община Симитли; имот № 179016 – овощна градина на Община Симитли; имот № 179007 – нива на Община Симитли; имот № 179008 – нива на Община Симитли; имот № 179009 – нива на Асен Ангелов Духарски; имот № 000255 – жил. територия на мах. „Духарска”; имот № 179004 – нива на насл. на Георги Ангелов Кашайков; имот № 179005 – нива на Община Симитли.

18. Поземлен имот № 312002 (три едно две нула нула две), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, целият имот с площ от 1.395 дка. (един декар триста деветдесет и пет кв.м.), категория на земята при неполивни условия VII (седма) – 0.976 дка (деветстотин седемдесет и шест кв.м.) и VIII (осма) – 0.419 дка (четиристотин и деветнадесет кв.м.), находящ се в местността „Гърбавец”, землището на гр.Симитли с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 312001 – овощна градина на Васил Янев Стойнев; имот № 312007 –  овощна градина на Спас Петков Маламов; имот № 312005 – овощна градина на насл. на Ангел Митев Духарски; имот № 312003 – ливада на насл. на Георги Ангелов Косячки.

19.Поземлен имот № 437001 (четири три седем нула нула едно), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Нечуен петел”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 3.435 дка. (три декара четиристотин тридесет и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000706 – залесена терит. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 437002 – лозе на насл. на Стоян Ангелов Делиов.

20. /Допълнена с Решение №  451 по Протокол № 35 от 01.03.2017г./Урегулиран поземлен имот VII (седми), находящ се в кв.40 (четиридесети), по регулационния план на гр.Симитли, одобрен със Заповед №142;143/1951г. и изменен  със Заповед №828/28.12.2016г. на Кмета на Община Симитли, отреден за „обществено обслужване”, ЕКАТТЕ 66460, целият имот с площ от 1690.30 кв.м. (хиляда шестстотин и деветдесет квадратни метра и тридесет квадратни сантиметра), ведно с построената в имота Сграда „Хигиенна баня”, 2 (два) етажа, МС, със застроена площ от 365 кв.м. (триста шестдесет и пет квадратни метра), построена през 1968г. (хиляда деветстотин шестдесет и осма година), при граници на имота: Север – улица; изток – УПИ VI; юг – УПИ VIII; запад – улица в кв. 40 по регулационния план на гр.Симитли.

21./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./ Поземлен имот № 317004 (три едно седем нула нула четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Тумбата”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.412 дка. (един декар и четиристотин и дванадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота:  Имот № 000281 – полски път на Община Симитли; имот № 317002 – лозе на Методи Сандин Благоев и др.; имот № 000454 – пасище с храсти на Община Симитли.

22./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./ Поземлен имот № 390004 (три девет нула нула нула четири), с начин на трайно ползване „Лозе”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Тумбата”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.661 дка. (шестстотин шестдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000454 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 390005 – лозе на насл. на Стойне Китанов Балиов; имот № 000583 – напоител. Канал на МЗХ-ХМС; имот № 390003 – лозе на Борис Ангелов Ревалски.

23./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./ Поземлен имот № 338004 (три три осем нула нула четири), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Рълеви къщи”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.018 дка. (четири декара и осемнадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000458 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000474 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 338003 – изоставена нива на Карамфила Георгиева Ревалска. 

24./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./Поземлен имот № 349007 (три четири девет нула нула седем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Какаленци”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.279 дка. (един декар и двеста седемдесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 349006 – изоставена нива на насл. на Илия Тодоров Пугьов; имот № 349008 – нива на „Агро-Бел 2001”ООД; имот № 000473 – храсти на Държавата; имот № 000267 – път I клас на Държавата – Т. 

25./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./ Поземлен имот № 300003 (три нула нула нула нула три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VII (седма), находящ се в местността „Преслапо”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.158 дка. (един декар и сто петдесет и осем кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 301014 – нива на Иван Христов Куков; имот № 000281 – полски път на Община Симитли; имот № 300004 – пасище с храсти на Община Симитли; имот № 300002 - нива на Иван Христов Куков. 

26./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./Поземлен имот № 317001 (три едно седем нула нула едно), с начин на трайно ползване „Лозе”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Тумбата”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 2.199 дка. (два декара и сто деветдесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 317002 – лозе на Методи Сандин Благоев и др.; имот № 000642 – напоител.канал на МЗГ-ХМС; имот № 000281 – полски път на Община Симитли.

27./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./Поземлен имот № 206019 (две нула шест нула едно девет), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Стара поща”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 2.967 дка. (два декара деветстотин шестдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота:  Имот № 206018 – овощна градина на община Симитли; имот № 000299 – гор. стоп. тер. на “ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 206014 – полски път на община Симитли.

28./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./Поземлен имот № 253012 (две пет три нула едно две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Арнаутски лозя”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.718 дка. (един декар и седемстотин и осемнадесет квадратни метра), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота:  Имот №000382 – предпазна дига на МЗХ-ХМС; имот № 253013 – нива на Община Симитли; имот № 000484 – напоител.канал на МЗХ-ХМС; имот № 253011 – нива на насл.на Митко Владимиров Стаменов.

29./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./Поземлен имот № 253013 (две пет три нула едно три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Арнаутски лозя”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 2.018 дка. (два декара и осемнадесет квадратни метра), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот №000382 – предпазна дига на МЗХ-ХМС; имот № 253014 – нива на насл. на Илия Тодоров Пугьов; имот № 000484 – напоител.канал на МЗХ-ХМС; имот № 253012 – нива на Община Симитли.

30./Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./ Поземлен имот № 206021 (две нула шест нула две едно), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Стара поща”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.967 дка. (един декар деветстотин шестдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота:  Имот № 206020 – овощна градина на Община Симитли; имот №000299 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №206014 – полски път на Община Симитли.

31./Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./Поземлен имот № 206020 (две нула шест нула две нула), с начин на трайно ползване „Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Стара поща”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.000 дка. (един декар), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота:  Имот № 206021 – овощна градина на Община Симитли; имот №206014 – полски път на Община Симитли; имот №206018 – овощна градина на Васил Иванов Петлички; имот №000299 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.

32. /Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./Поземлен имот № 100003 (едно нула нула нула нула три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.118 дка. (един декар сто и осемнадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100002 – изоставена нива на насл.на Васил Спасов Докузов; имот № 100004 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100005 – изоставена нива на насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 000121 – полски път на община Симитли-ПП.

 33./Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./ Поземлен имот № 100004 (едно нула нула нула нула четири), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 1.140 дка. (един декар сто и четиридесет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100003 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100002 – изоставена нива на насл.на Васил Спасов Докузов; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100006 – изоставена нива на община Симитли.

34. /Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./Поземлен имот № 100006 (едно нула нула нула нула шест), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 2.484 дка. (два декара четиристотин осемдесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 100007 – изоставена нива на насл.на Стойне Алексов Милчев; имот № 100005 – изоставена нива на насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 100004 – изоставена нива на община Симитли.

 35. /Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./Поземлен имот № 100008 (едно нула нула нула нула осем), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.666 дка. (четири декара шестстотин шестдесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 100006 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100004 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100009 – изоставена нива на община Симитли. 

36. /Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./Поземлен имот № 100009 (едно нула нула нула нула девет), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.997 дка. (деветстотин деветдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100010 – изоставена нива на насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 100011 – изоставена нива на насл.на Атанас Фильов Докузов. 

37. /Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./Поземлен имот № 100012 (едно нула нула нула едно две), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 7.371 дка. (седем декара триста седемдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100013 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100011 – изоставена нива на насл.на Атанас Фильов Докузов; имот № 100009 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100008 – изоставена нива на община Симитли; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП. 

38. /Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./Поземлен имот № 100013 (едно нула нула нула едно три), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия X (десета), находящ се в местността „Дългите ниви”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 7.729 дка. (седем декара седемстотин двадесет и девет кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 100014 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100015 – изоставена нива на насл.на Илинка Вангелова Докузова; имот № 000126 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 100012 – изоставена нива на община Симитли; имот № 100011 – изоставена нива на насл.на Атанас Фильов Докузов; имот № 100010 – изоставена нива насл.на Евтим Христов Докузов; имот № 000130 – гора в зем.земи на община Симитли; имот № 100016 – изоставена нива на община Симитли.

39. /Допълнена с Решение №  542 по Протокол № 44 от 14.07.2017г./Поземлен имот № 141001 (едно четири едно нула нула едно), с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Горен равнак”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 4.171 дка. (четири декара сто седемдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 141002 – изоставена нива на насл.на Йордан Лазаров Гоцев; имот № 142030 – дере, овраг, яма на община Симитли; имот № 000183 – полски път на община Симитли-ПП.

40. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 245002 (две четири пет нула нула две), с начин на трайно ползване “Гора в зем. земи”, категория на земята при неполивни условия ІV (четвърта), находящ се в местността “Манастирище”, землището на гр. Симитли, целият имот с площ от 12.120 дка. (дванадесет декара сто и двадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000385 – гор. стоп. тер на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; землищна граница; имот № 000267 – път І клас на Държавата-Т; имот № 000379 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 245001 – нива на насл. на Ангел Тодоров Алексов; имот № 000379 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 245003 – нива на насл. на Владимир Спасов Драганчев; имот № 245004 – нива на насл. на Стояна Манчова Драганчева; имот № 245005 – нива на насл. на Георги Ангелов Драганчев; имот № 245007 – нива на община Симитли; имот № 000386 – гор. стоп. тер. на „ИАГ-ДГС- гр. Симитли” ДП; имот № 255001 – нива на Васил Георгиев Таулов.

 41. /Допълнена с Решение №  652 по Протокол № 56 от 31.10.2017г./Поземлен имот № 427010 (четири две седем нула едно нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ливадище”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.946 дка. (деветстотин четиридесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000712 – залесена терит. на ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №000713 – пасище, мера на Община Симитли; имот №000683 – др. селскост. тер. на Община Симитли; имот №427011 – др. селскост. тер. на Община Симитли.

42. /Допълнена с Решение №  652 по Протокол № 56 от 31.10.2017г./ Поземлен имот № 511001 (пет едно едно нула нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селксост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ливадище”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.152 дка. (сто петдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот №000713 – пасище, мера на Община Симитли; №427007 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №511002 – др.селкост.тер. на Община Симитли.

43. /Допълнена с Решение №  652 по Протокол № 56 от 31.10.2017г./ Поземлен имот № 511003 (пет едно едно нула нула три) с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Ливадище”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.701 дка. (седемстотин и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 511004 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000683 – др. селскост.тер. на Община Симитли; имот № 427007 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 000712 – залесена тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.

 

Д. Землище с. Брежани:При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.


Е. Землище с. Крупник:

1./Допълнена с Решение №  461 по Протокол № 36 от 31.03.2017г./Поземлен имот № 000526 (нула нула нула пет две шест), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Калуша”, землището на с.Крупник, целият имот с площ от 2.564 дка. (два декара и петстотин шестдесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота:  Имот № 000262 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП.

2./Допълнена с Решение №  477 по Протокол № 37 от 19.04.2017г./Лекарски кабинет № 2 с площ от 13,45 кв.м., находящ се на първия етаж в СЗУ – с.Крупник, община Симитли, при граници: съгласно приложена схема;  Лекарски кабинет № 3 с площ от 11,45 кв.м., находящ се на първия етаж в СЗУ – с.Крупник, община Симитли, при граници: съгласно приложена схема;  Манипулационна № 4 с площ от 8.90 кв.м., находящ се на първия етаж в СЗУ – с.Крупник, община Симитли, при граници: съгласно приложена схема; ½ (eдна втора) идеална част от: чакалня с площ от 17,47 кв.м., тоалетна с площ от 7,63 кв.м. и антре с площ от 3,16 кв.м., при граници на описаните помещения: съгласно схема разпределение.

 

З.Землище с.Полена: 

1./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Поземлен имот № 051038 (нула пет едно нула три осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 3.854 дка. (три декара осемстотин петдесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота:  Имот № 000117 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 051037 – нива на Община Симитли; имот № 000040 – полски път на Община Симитли-ПП;имот №051039-нива на Община Симитли;имот №000038– полски път на Община Симитли-ПП.

2./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./   Поземлен имот № 108024 (едно нула осем нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ширината”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 1.893 дка. (един декар и осемстотин деветдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота:  Имот № 000151 – дере  на на Община Симитли-ПП; имот № 108023 – ливада на Община Симитли; имот № 108025 – нива на Спиридон Николов Валеов.

3./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./   Поземлен имот № 051037 (нула пет едно нула три седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VI (шеста), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 2.915 дка. (два декара деветстотин и петнадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 000117 – водно течение на Държавата - МОСВ; имот № 000039 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 000040 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 051038 – нива на Община Симитли.

4./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Източната част от едноетажна масивна сграда „Младежки клуб”, състояща се от: магазин, коридор, склад с обща площ на описаните помещения от 25 кв.м. (двадесет и пет квадратни метра), съгласно приложена скица-разпределение, който „Младежки клуб” е построен в УПИ XII (дванадесети), кв. 14 (четиринадесети) по регулационния план на с.Полена, община Симитли, при граници на имота: север и изток-улица; запад – УПИ XI, кв.14 и юг-площадно пространство на с.Полена.

5./Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./ Поземлен имот № 125002 (едно две пет нула нула две), с начин на трайно ползване “Овощна градина”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета за 2.806 дка.) и VІІІ (осма за 1.872 дка.), находящ се в местността “Мездрата-1”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 4.678 дка. (четири декара шестстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота:  Имот № 000048 – път ІV кл. на община Симитли-Т; имот № 000064 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 125086 – пасище, мера на община Симитли; имот № 125005 – пасище, мера на насл. на Смилен Траянов Ханджийски; имот № 126005 – ливада на община Симитли; имот № 125004 – пасище, мера на насл. на Траян Стоименов Ханджийски; имот № 125003 – пасище, мера на насл. на Траян  Стоименов Ханджийски; имот № 125001 – пасище, мера на община Симитли.

6./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./Поземлен имот № 111032 (едно едно едно нула три две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ширината”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 1.281 дка. (един декар и двеста осемдесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 111031 – нива Борис Георгиев Ангелов; имот № 111027 – ливада на насл.на Герасим Атанасов Благоев; имот № 111033 – ливада на насл.на Деспод Ангелов Терзийски; имот № 000195 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; № 000250 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.

7./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./Поземлен имот № 051023 (нула пет едно нула две три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 11.941 дка. (единадесет декара деветстотин четиридесет и един кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 000040 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000096 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 051019 – ливада на община Симитли; имот № 148037 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 000004 – жил.територия на мах. „Сухата река”; имот № 051018 – нива на Иван Евтимов Янев;  имот № 051020 – нива на Спас Евтимов Янев; имот № 000039 – полски път на община Симитли-ПП;

 8./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./Поземлен имот № 051024 (нула пет едно нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Сухата река”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 5.492 дка. (пет декара четиристотин деветдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 148019 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 000096 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 000040 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 051029 – нива на Стоян Вангелов Шопов; имот № 051031 – нива на Мариян Вангелов Шопов; имот № 051030 – пасище, мера на община Симитли. 

9./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./Поземлен имот № 070002 (нула седем нула нула нула две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Червен брег”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 9.736 дка. (девет декара седемстотин тридесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 000099 – дървопроизв.пл. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 000191 – нива на насл.на Мариян Михайлов Чифлигаров; имот № 070004 – нива на насл.на Стойчо Стоицов Чифлигаров; имот № 000124 – водно течение на Държавата – МОСВ; имот № 000043 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 070005 – ливада на насл.на Ангел Стоицов Чифлигаров. 

10./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./Поземлен имот № 132014 (едно три две нула едно четири), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “Добрин”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 4.729 дка. (четири декара седемстотин двадесет и девет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 132013 – нива на Иван Николов Шопов; имот № 000074 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 132015 – нива на насл. на Стойна Николова Газерска; имот № 132012 – нива на Лиляна Станимирова Чаракчийска.

 11./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./Поземлен имот № 131007 (едно три едно нула нула седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Добрин”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 3.017 дка. (три декара и седемнадесет кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 131006 – нива на насл.на Димитър Николов Кeрмитчиев; имот № 131005 – нива на насл.на Стоица Димитров Цветков; имот № 000014 – жил.територия на мах. „Добрин”; имот № 000074 – полски път на община Симитли-ПП. 

12./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./Поземлен имот № 131003 (едно три едно нула нула три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Добрин”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 3.396 дка. (три декара триста деветдесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 131002 – пасище, мера на насл.на Филип Николов Шопов; имот № 131001 – пасище, мера на община Симитли; имот № 000126 – водоем на община Симитли-В; имот № 000056 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 131004 – нива на насл.на Петър Мирчов Шопов; № 131005 – нива на насл.на Стоица Димитров Цветков.

13. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./  Поземлен имот № 125006 (едно две пет нула нула шест), с начин на трайно ползване „Др. селскост. тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Мездрата-1”, землището на с. Полена, целият имот с площ от 1.413 дка. (един декар и четиристотин и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 125008 – нива на насл. на Данаил Гаврилов Данджурски; имот № 000064 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 000132 – водно течение на Държавата-МОСВ. 

14. /Допълнена с Решение №  568 по Протокол № 46 от 09.08.2017г./   Поземлен имот № 125007 (едно две пет нула нула седем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Мездрата-1”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 1.123 дка. (един декар сто двадесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Имот № 125011 – ливада на община Симитли; имот № 000132 – водно течение на Държавата-МОСВ; имот № 125008 – нива на насл.на Данаил Гаврилов Данджурски; имот № 125010 – нива на насл.на Иван Атанасов Зулямски.

15. /Допълнена с Решение №  594 по Протокол № 48 от 28.08.2017г./  Поземлен имот № 100001 (едно нула нула нула нула едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IV (четвърта), находящ се в местността „Мездрата-2”, землището на с.Полена, целият имот с площ от 0.572 дка. (петстотин седемдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 57162, при граници на имота: Землищна граница; имот № 100005 – нива на Емил Симеонов Илиев; имот № 100004 – нива на насл. на Илия Петров Младенов; имот № 100003 – нива на Община Симитли; имот № 100002 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 099004 – нива на Спас Василев Димов; имот № 099003 – нива на насл. на Стоян Михайлов Стоилов.

 

И. Землище с. Ракитна:

1./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Поземлен имот № 008011 (нула нула осем нула едно едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 4.709 дка. (четири декара и седемстотин и девет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 016005 – нива на насл. на Александър Димитров Илчов; имот № 008010 – нива на Община Симитли; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП. 

2./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Поземлен имот № 008010 (нула нула осем нула едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 7.936 дка. (седем декара и деветстотин тридесет и шест квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 008009 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 008011 – нива на Община Симитли; имот № 016005 – нива на насл. на Александър Димитров Илчов; имот № 016004 – нива на Община Симитли; имот № 016003 – нива на насл. на Алекси Благов Илчов; имот № 016002 – нива на насл. на Златко Ангелов Яньов; имот № 016001– нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП. 

3./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Поземлен имот № 008006 (нула нула осем нула нула шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 2.025 дка. (два декара и двадесет и пет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008005 – нива на Община Симитли; имот № 008007 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 008004 – нива на Община Симитли.  

4./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Поземлен имот № 008005 (нула нула осем нула нула пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 1.708 дка. (един декар и седемстотин и осем квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008009 – нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 008004 – нива на Община Симитли; имот № 008006 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов.

 5./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Поземлен имот № 008004 (нула нула осем нула нула четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 7.372 дка. (седем декара и седемстотин тридесет и два квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008006– нива на Община Симитли; имот № 008005 – нива на Община Симитли; имот № 000038 – гор.стоп. тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот № 008002 – нива на насл. на Стойне Серафимов Гълъбов; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП.

 6./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Поземлен имот № 009021 (нула нула девет нула две едно), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 2.302 дка. (два декара триста и два кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009024 – нива на Община Симитли; имот № 009027 – нива на Георги Кипров Бойничев; имот № 009066 – нива на Община Симитли; имот № 009028 – нива на насл. на  Костадин Иванов Костов; имот № 009020 – нива на Симеон Ангелов Гюров;  имот № 009022 – нива на Община Симитли. 

7./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Поземлен имот № 009022 (нула нула девет нула две две), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 9.763 дка. (девет декара седемстотин шестдесет и три кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009021 – нива на Община Симитли; имот № 009023 – нива на Община Симитли; имот № 009009 – нива на Симеон Ангелов Гюров; имот № 009011 – дере на Община Симитли - ПП. 

8./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Поземлен имот № 009023 (нула нула девет нула две три), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 5.057 дка. (пет декара и петдесет и седем кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009022 – нива на Община Симитли; имот № 009024 – нива на Община Симитли; имот № 009025 – нива на насл. на Георги Ангелов Илчов; имот № 000009 – полски път на Община Симитли - ПП; имот № 009009 – нива на Симеон Ангелов Гюров.

9./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Поземлен имот № 009024 (нула нула девет нула две четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Боро”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 3.155 дка. (три декара и сто петдесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот № 009027 – нива на Георги Кипров Бойчев; имот № 009065 – водоем на Община Симитли - В; имот № 009025 – нива на насл. на Георги Ангелов Илчов; имот № 009023 – нива на Община Симитли; имот № 009021 – нива на Община Симитли.

10./Допълнена с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  Поземлен имот № 008007 (нула нула осем нула нула седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия VIII (осма), находящ се в местността „Браткото”, землището на с.Ракитна, целият имот с площ от 5.309 дка. (пет декара и триста и девет квадратни метра), ЕКАТТЕ 61978, при граници на имота: Имот №008010 – нива на Община Симитли; имот № 008011 – нива на Община Симитли; имот № 000037 – полски път на Община Симитли-ПП; имот № 008006 – нива на Община Симитли; имот № 008008 – нива на насл. на Божин Георгиев Чикалов.


Й. Землище с. Мечкул:
При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
K. Землище с. Железница:
1.Поземлен имот № 003004 (нула нула три нула нула четири), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Равна”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 5.453 дка. (пет декара четиристотин петдесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Имот № 003003 – нива на насл. на Аврам Стойчев Поповски; имот № 000536 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000544 – нива на насл. на Аврам Стойчев Поповски.

2./Допълнена с Решение №  498 по Протокол № 41 от 26.05.2017г./ Поземлен имот № 003137 (нула нула три едно три седем), с начин на трайно ползване „Друга селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Дреновици”, землището на с.Железница, целият имот с площ от 13.187 дка. (тринадесет декара сто осемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота:  Имот № 003138 – пасище с храсти на община Симитли; имот № 002863 – полски път на община Симитли – ПП.

 

 

     Л.Землище на с. Тросково /Създава се нова буква Л с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./  

      1. Поземлен имот № 022002 (нула две две нула нула две), с начин на трайно ползване „Др. селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността „Алимчовица”, землището на с. Тросково, целият имот с площ от 1.705 дка. (един декар седемстотин и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 73184, при граници на имоота Имот № 022001 – пасище с храсти на община Симитли.

2. /Допълнена с Решение №  451 по Протокол № 35 от 01.03.2017г./Поземлен имот № 022003 (нула две две нула нула три), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Алимчовица”, землището на с.Тросково, целият имот с площ от 0.295 дка. (двеста деветдесет и пет кв.м.), ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота:  Имот № 022005 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000394 – зеленч.култура на насл.на Александър Стоицов Бачев.


3. /Допълнена с Решение №  451 по Протокол № 35 от 01.03.2017г./Поземлен имот № 022004 (нула две две нула нула четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Алимчовица”, землището на с.Тросково, целият имот с площ от 0.734 дка. (седемстотин тридесет и четири кв.м.), ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота: Имот № 022005 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №000394 – зеленч.култура на насл.на Александър Стоицов Бачев.

4./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./Поземлен имот № 022006  (нула две две нула нула шест), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Алимчовица”, землището на с.Тросково, целият имот с площ от 1.300 дка. (един декар и триста кв.м.), ЕКАТТЕ 73184, при граници на имота:  Имот №022007 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №025002 – др. селскост. тер. на Васил Китанов Бачев; имот №025003 – др. селскост. тер. на Община Симитли.

 

    М.Землище на с. Докатичево /Създава се нова буква М с Решение №  430 по Протокол № 34 от 17.02.2017г./

    1.Поземлен имот № 000111 (нула нула нула едно едно едно), с начин на трайно ползване “Изоставена нива”, категория на земята при неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността “До Милаковската къща”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 32.357 дка. (тридесет и два декара триста петдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота:  Имот № 000381 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000110 – изоставена нива на  Миленко Георгиев Цръкварски; имот № 000109 – зеленч. култура на насл. на Александър Георгиев Цръкварски; имот № 000112 – полска култура на насл. на Филип Иванов Топов; имот № 000113 – полска култура на Китан Ангелов Масленков.

2./Допълнена с Решение №  526 по Протокол № 43 от 29.06.2017г./Поземлен имот № 000570 (нула нула нула пет седем нула), с начин на трайно ползване “Др. селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Бранище”, землището на с. Докатичево, целият имот с площ от 4.266 дка. (четири декара двеста шестдесет и шест кв.м.), с ЕКАТТЕ 21837, при граници на имота:  Имот 000478 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 000573 – полска култура на Крум Йорданов Сейменски; имот № 000572 – пасище с храсти на Крум Йорданов Сейменски.

 

VIІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.При възникване на конкретни предложения, същите ще бъдат процедирани.
VІIІ.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ОТДАВАНЕ НА КОНЦЕСИЯ.При постъпване на конкретни предложения до кмета на общината, същите ще бъдат процедирани.
IX. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА § 27 от Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)

1./Допълнена с Решение №  518 по Протокол № 42 от 12.06.2017г./ Поземлен имот № 000378 (нула нула нула три седем осем), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Калуцик”, землището на с. Крупник, целият имот с площ от 0.751 дка. (седемстотин петдесет и един квадратни метра), с ЕКАТТЕ 40052, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО1684/10.06.2016 г.,  който имот е образуван от ПИ № 000033, целият имот с площ от 15.987 дка. (петнадесет декара деветстотин осемдесет и седем кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 1161/25.07.2013 г.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1X.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

по

ред Вид дейност Прогнозен резултат в лв.

                                                                                             ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ


 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 1. Отдаване под наем на имоти 52 795

2.Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти 35 000

 Всичко от управление на имоти-общинска собственост                                                                                                  87 795


 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 1. Продажба на имоти-общинска собственост                                                                                                               160 798

2. Учредени вещни права 10 000

 Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 17 0798

ВСИЧКО ПРИХОДИ 258 593

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

1. За технически дейности ( геодезически заснемания, кадастрални карти, изготвяне и процедиране на ПУП и др.) 16 000

2. За оценки 16 200

3. За обявления 19 920

4. За придобиване на имоти, чрез отчуждаване  10 000

5. ВСИЧКО РАЗХОДИ 62 120


 5. /Допълнена с Решение №  652 по Протокол № 56 от 31.10.2017г./Поземлен имот № 097001 (нула девет седем нула нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Валога”, землището на с.Градево, целият имот с площ от 1.090 дка. (един декар и деветдесет кв.м.), ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 097002 – населено място на мах. „Марево”; имот № 097014 – др.селскост.т. на община Симитли; имот № 000212 – полски път на община Симитли-ПП; имот № 000723 – дървопроизв.пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли”.
6. /Допълнена с Решение №  652 по Протокол № 56 от 31.10.2017г./ Поземлен имот № 097014 (нула девет седем нула едно четири), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при 
неполивни условия ІХ (девета), находящ се в местността „Валога”, землището на с. Градево, целият имот с площ от 2.605 дка. (два декара 
шестстотин и пет кв.м.), с ЕКАТТЕ 17405, при граници на имота: Имот № 097004 – изоставена нива на насл. на Фильо Иванов Калпачки; имот № 097012 – др.селскост.тер. на община Симитли; имот № 097015 – др.селскост.тер. на община Симитли;  имот № 000723 – дървопроизв. пл. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли; имот № 097002 – населено място на мах. Марево; имот № 097001 – ливада на община Симитли;имот № 000212 – полски път на община Симитли-ПП
II.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към  буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:
41. /Допълнена с Решение №  652 по Протокол № 56 от 31.10.2017г./Поземлен имот № 427010 (четири две седем нула едно нула), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ливадище”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.946 дка. (деветстотин четиридесет и шест кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 000712 – залесена терит. на ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП; имот №000713 – пасище, мера на Община Симитли; имот №000683 – др. селскост. тер. на Община Симитли; имот №427011 – др. селскост. тер. на Община Симитли.
42. /Допълнена с Решение №  652 по Протокол № 56 от 31.10.2017г./ Поземлен имот № 511001 (пет едно едно нула нула едно), с начин на трайно ползване „Др.селксост.тер.”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ливадище”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.152 дка. (сто петдесет и два кв.м.), ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот №000713 – пасище, мера на Община Симитли; №427007 – др.селскост.т. на Община Симитли; имот №511002 – др.селкост.тер. на Община Симитли.
43. /Допълнена с Решение №  652 по Протокол № 56 от 31.10.2017г./ Поземлен имот № 511003 (пет едно едно нула нула три) с начин на трайно ползване „Др.селскост.т.”, категория на земята при неполивни условия IХ (девета), находящ се в местността „Ливадище”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.701 дка. (седемстотин и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 511004 – пасище, мера на Община Симитли; имот № 000683 – др. селскост.тер. на Община Симитли; имот № 427007 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 000712 – залесена тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли”ДП.