Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

от Апостол Стефанов Апостолов

Кмет на Община Симитли

 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли          Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :  

 

  Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Г.Землище на град Симитли, се добавя:17. Поземлен имот № 170007 (едно седем нула нула нула седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Талембатица”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.428 дка. (четиристотин двадесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 170006 – нива на насл. на Йордан Митов Тодорин; имот № 000253 – местен път на Община Симитли-МП; имот № 170012 – др.селищна тер. на мах. „Тодоринска”; имот № 170009 – нива на Община Симитли; имот № 170008 – нива на Васил Петров Тодорин. 18. Поземлен имот № 170009 (едно седем нула нула нула девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Талембатица”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.034 дка. (тридесет и четири кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 170007 – нива на Община Симитли; имот № 170008 – нива на Васил Петров Тодорин; имот № 170010 – нива на Община Симитли; имот № 170011 – нива на насл. на Иван Петров Тодорин. 19. Поземлен имот № 170010 (едно седем нула нула едно нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия V (пета), находящ се в местността „Талембатица”, землището на гр.Симитли, целият имот с площ от 0.578 дка. (петстотин седемдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 66460, при граници на имота: Имот № 170006 – нива на насл. на Йордан Митов Тодорин; имот № 170008 – нива на Васил Петров Тодорин; имот № 170009 – нива на Община Симитли; имот № 170011 – нива на насл. на Иван Петров Тодорин.II. В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква Д.Землище на с. Брежани, община Симитли, се добавя:8.Поземлен имот № 025016 (нула две пет нула едно шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ановете-реката”, землището на с.Брежани, целият имот с площ от 2.113 дка. (два декара сто и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000220 – вътрешна река на Държавата - МОСВ; имот № 025017 – нива на Община Симитли; имот № 000283 – залесена тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 000607 – гор.стоп.тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП;  имот № 025015 – ливада на Община Симитли; имот № 025014 – ливада на насл. на Димитър Николов Иванов; имот № 025011 – ливада на насл. на Стоймир Спасов Газянски; имот № 000155 – полски път на Община Симитли.9. Поземлен имот № 025017 (нула две пет нула едно седем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ановете-реката”, землището на с.Брежани, целият имот с площ от 2.214 дка. (два декара двеста и четиринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000220 – вътрешна река на Държавата - МОСВ; имот № 025016 – нива на Община Симитли; имот № 000283 – залесена тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 025019 – нива на Община Симитли; имот № 025018 – нива на Община Симитли. 10. Поземлен имот № 025018 (нула две пет нула едно осем), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ановете-реката”, землището на с.Брежани, целият имот с площ от 1.213 дка. (един декар двеста и тринадесет кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 025019 – нива на Община Симитли; имот № 025017 – нива на Община Симитли; имот № 000220 – вътрешна река на Държавата – МОСВ. 11. Поземлен имот № 025019 (нула две пет нула едно девет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ановете-реката”, землището на с.Брежани, целият имот с площ от 0.898 дка. (осемстотин деветдесет и осем кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 025017 – нива на Община Симитли; имот № 025020 – нива на Община Симитли; имот № 000220 – вътрешна река на Държавата – МОСВ; имот № 025018 – нива на Община Симитли. 12. Поземлен имот № 025020 (нула две пет нула две нула), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ановете-реката”, землището на с.Брежани, целият имот с площ от 1.871 дка. (един декар осемстотин седемдесет и един кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000283 – залесена тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 025019 – нива на Община Симитли; имот № 025021 – нива на Община Симитли. 13. Поземлен имот № 025025 (нула две пет нула две пет), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ановете-реката”, землището на с.Брежани, целият имот с площ от 1.332 дка. (един декар триста тридесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 025023 – нива на „Речица” ООД; имот № 025024 – нива на „Речица” ООД; имот № 025026 – нива на Община Симитли; имот № 097001 – залесена тер. на насл. на Костадин Кръстев Чалъков. 14. Поземлен имот № 025026 (нула две пет нула две шест), с начин на трайно ползване „Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността „Ановете-реката”, землището на с.Брежани, целият имот с площ от 0.933 дка. (деветстотин тридесет и три кв.м.), с ЕКАТТЕ 06238, при граници на имота: Имот № 000265 - залесена тер. на „ИАГ-ДГС-гр.Симитли” ДП; имот № 097001 – залесена тер. на насл. на Костадин Кръстев Чалъков; имот № 025025 – нива на Община Симитли; имот № 025027 – ливада на „Речица” ООД .


III. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:     

 А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 260лв.         

 IV.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 240 лева.

 

 

С уважение,

Апостол Апостолов

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ