Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви П Р О Т О К О Л от обществено обсъждане

П Р О Т О К О Л от обществено обсъждане

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

                 П Р О Т О К О Л                     

от обществено обсъждане на:


- Отчет за изпълнение на бюджета в община Симитли към 31.10.2016г., Отчет за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове към 31.10.2016г., Отчет за капиталови разходи на община Симитли към 31.10.2016г. и Отчет за чуждите средства на община Симитли към 31.10.2016г. - Обсъждане на проекта на бюджет на община Симитли за 2017г.        

Днес, 25.11.2016г. от 14:00 часа в залата на Общинска администрация – Симитли се проведе обществено обсъждане.     

На него присъстваха:     

1.Юлиан Мишев – Зам. кмет на община Симитли   

  2.Владимир Христов – Председател ОбС - Симитли     

3.Виолета Мирчева – Д-р Д-я “ФСОУЧР”      

4.Евгения Георгиева – Зам. кмет      

5.Ваня Узунова – Специалист “Образование”   

 6.Татяна Скендерска – Н-к отдел „Екология, озеленяване и чистота” при ОбА – Симитли

7.Йордан Петров – общински съветник      8.Лилия Петрова –  общински съветник     

9.Кметове на населени места   

 10.Директорки на детски заведения  

11.Представители на читалище “Св. Климент Охридски” гр.Симитли
Г-н Апостол Апостолов отсъства по уважителни причини.      Граждани от община Симитли не присъстваха на общественото обсъждане.      Общественото обсъждане бе открито от г-н Юлиан Мишев – зам. кмет на община Симитли, който приветства присъстващите.Обсъждането премина при спазване на следния дневен ред:1. Разглеждане на Отчет за изпълнение на бюджета в община Симитли към 31.10.2016г.2. Разглеждане на Отчет за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове към 31.10.2016г.3. Разглеждане на Отчет за капиталови разходи на община Симитли към 31.10.2016г. 4. Разглеждане на Отчет за чуждите средства на община Симитли към 31.10.2016г. 5. Обсъждане на проекта на бюджет на община Симитли за 2017г.        

 Г-жа Виолета Мирчева – директор дирекция “ФСОУЧР” към ОбА – Симитли взе отношение, като представи следните отчети за 2016г.:    

1.Разглеждане на Отчет за изпълнение на бюджета в община Симитли към 31.10.2016г., в приходната и в разходната му част в размер на 6 584 022 лв., в това число:     

  - държавни дейности 3 698 643 лв.       

- местни дейности 2 885 379 лв.
2.Разглеждане на Отчет за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове към 31.10.2016г.

Държавен фонд Земелие – 718 744 лв., в разходната му част 718 523 лв. и налично 221 лв.     

  Средства от ЕС и структурни кохизионни фондове:     

   - приходи 212 055 лв.       

 -  разходи 210 748 лв.   

     - наличност в края на периода 1626 лв.


3.Разглеждане на Отчета за капиталови разходи на община Симитли към 31.10.2016г. - капиталови разходи финансирани с целеви средства от Републиканския бюджет са 335 473 лв., със средства от Европейския съюз са 847 747 лв. или всичко капиталови разходи 1 183 220 лв.
4.Разглеждане на Отчета за чуждите средства на община Симитли към 31.10.2016г.        

 - наличност в началото на периода 358 лв.   

  - временни безлихвени заеми  82 004 лв.       

 - наличност в края на периода 12 002 лв.
Нямаше разисквания и питания по така представените отчети.
2.Обсъждане на проекта на бюджет на община Симитли за 2017г.                          

   Г-жа Виолета Мирчева – директор дирекция “ФСОУЧР” към ОбА – Симитли, представи проекта на бюджет на община Симитли за 2017г. и разясни, че относно бюджет 2017 са увеличени стандартите за делегираните от държавата дейности за функция образование и функция социални дейности.Останалите функции за държавни дейности се запазват както през 2016г.        В хода на обсъждането бе направено предложение за асфалтиране на ул.”Партизанска” и пресечките към нея в кв.Оранова, гр.Симитли и за увеличаване на местните приходи за да има достатъчно средства за основен ремонт на пътища в общината.     

Поради изчерпване на дн.ред, заседанието беше закрито от г-н Юлиан Мишев – зам. кмет на община Симитли, който благодари на всички за взетото участие.

 


ПРОТОКОЛЧИК: ......................................                                                                                       

/Виолета Гиздова/