Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Покана за провеждане на информационна кампания - Симитли - МИГ Симитли, Кресна, Струмяни

Покана за провеждане на информационна кампания - Симитли - МИГ Симитли, Кресна, Струмяни

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

ОТ ОБЩИНА СИМИТЛИ 

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ОТНОСНО

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТТА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ”

ПОДДЕЙНОСТ 1.1 ОТ ПРОЕКТА

21 ДЕКЕМВРИ 2016 Г., 10:00 ЧАСА

ГР. СИМИТЛИ

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ, ГР. СИМИТЛИ, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 27

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През август 2016 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-105/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Партньори на община Симитли при реализацията на проекта са общините Кресна и Струмяни.

Целта на проекта е да се създаде нова местна инициативна група „Струма – Симитли, Кресна и Струмяни” и да се разработи Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие на територията на трите общини, която да подаде за одобрение в Министерство на земеделието и храните и да реализира в последствие разработената Стратегия за местно развитие.

На предстоящата информационна кампания заинтересованите страни и местната общност от трите общини ще бъдат запознати с подхода Водено от общностите местно развитие и с процеса на разработване на Стратегия за местно развитие на МИГ „Струма”.

С настоящото отправям покана към Вас, представители на заинтересованите страни от община Хаджидимово, да вземете участие в информационната кампания за популяризиране процеса на разработка на Стратегията, на която ще ви бъде представена информация за:

  • Какво представлява местното развитие, водено от общността и защо трябва да бъде използвано (ВОМР)?
  • Какви са основните елементи на Стратегия за водено от общностите местно развитие?
  • МИГ “Струма”.
  • Стратегията за ВОМР като инструмент за финансиране на проекти на бенефициенти от територията на МИГ “Струма”.

Срещата ще се проведе на 21 декември 2016 г., сряда от 10:00 ч. в заседателната зала на община Симитли, намираща се на адрес: гр. Симитли, ул. „Христо Ботев” № 27.

Очакваме Вашето присъствие и активно участие в дискусията!

За допълнителна информация може да се обръщате към координатора на проекта – Александър Цветков на електронен адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и тел. +359 882444844

С уважение,

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

Кмет на община Симитли