Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Наредби Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симитли

Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симитли

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

П.к 2730,гр.Симитли, ул.“Хр. Ботев”27,тел.0748/72246,факс:0748/72231

 

НАРЕДБАЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА

СИМИТЛИ

 


I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1.(1). С тази Наредба се определят условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симитли.(2).Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществява при условията и по реда на тази Наредба.

Чл.2.(1). Детска градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.(2). При условията и по реда на чл.57, ал.2 от ЗПУО в детската градина може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст към началото на учебната година на постъпването,   (3). В детската градина може да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.(4). При необходимост от откриване на нова яслена група в детските градини в селата на общината, такава може да се разкрие в сградите, където е официалния адрес на детската градина.(5). Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

Чл.3. Постъпването на деца до 4-годишна възраст в общинските детски градини се извършва по желание на родителите (настойници).

Чл.4. (1). Съгласно чл. 8, ал.1 от ЗПУО, предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5- годишна възраст на детето.(3). Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група в детските градини, а при недостатъчен брой децаза сформиране на отделни групи се прилага чл. 9., ал.2 от Наредба № 5 от 03.06.2016г. на МОН.

Чл.5. Постъпването на децата в детската градина се осъществява целогодишно.

 

 I.ЗАПИСВАНЕ


Чл.6. (1). Записването на дете в общинска детска градина става въз основа на писмено заявление по образец /Приложение №1/, подадено от един от родителите/настойниците на детето в най-близката детска градина по адресна регистрация и при наличието на свободни места.(2). Броят на групите и броят на децата в група в общинските детски градини се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.(3). Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по ал. 2, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

Чл.7. Записването на деца в яслена (10 месеца - 3 години), първа (3-4 години) и втора (4-5 години) възрастова група се осъществява целогодишно и по желание на родителите/настойниците. В случаите на чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование, възрастовата група е (2 - 4 години).

Чл.8.(1). Записването на деца, непосещаващи до този момент детска градина, за подготвителна трета (5-6 години) възрастова група е задължително и се осъществява най-късно до 10-ти септември в годината, в която детето навършва 5 години в най-близката детска градина по адресна регистрация и при наличието на свободни места.(2).Родители, незаписани 5-годишните си деца за задължителна предучилищна подготовка в определения срок по ал, 1, могат да го направят в рамките на учебното време на учебната година, започнала в годината на навършване на 5 годишнината на детето.Чл.9. Заявление по чл. 6 се подава до директора на избраната детска градина. Всяко заявление се вписва в дневника за заявления и се издава входящ номер.

Чл.10.(1). Към заявлението задължително се прилагат следните документи, включително и тези, съгласно Наредба № 3 от 5 февруари 2007г. на M3 за здравните изисквания към детските градини:1.копие от удостоверение за раждане на детето; 2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;5. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 12 май 2005 г.на M3 за имунизациите в Република България;Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта могат да се приемат в детската градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба №15 за имунизациите в РБ, удостоверено с документ от личния лекар.(6). изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия родител, извършено в 6- месечен срок преди постъпване на детето в яслена група;(7). медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина;(8). документи, доказващи преференции при заплащане на такси, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли;(9). документ, удостоверяващ специални образователни потребности на детето.(2). При подаване на заявление по чл.6, родителят/настойникът задължително показва лична карта или друг документ за справка, с цел удостоверяване на заявените данни.

Чл.11. Деца, чийто родители/настойници са временно пребиваващи на територията на Община Симитли, се приемат в общинска детска градина при наличие на свободни места и съгласно условията и реда на настоящата Наредба.

Чл.12. При записване на деца в общинска детска градина се спазва реда на входящия номер на подаденото заявление и датата за прием посочен в него.

Чл.13. При записване на дете в общинска детска градина родителят/настойникът декларира, че са запознати с Правилника за дейността на съответната детска градина.

Чл.14. При записване на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование, директорът на детската градина задължително изпраща информация до Кмета на Община Симитли в срок от 10 дни след утвърждаване на Списък-образец №2, както и след всяка промяна в списъка.

II. ПРЕМЕСТВАНЕ


Чл.15. Децата могат да бъдат премествани целогодишно от една детска градина в друга след подаване на заявление за отписване от родителите/настойниците до директора на напускащата и съответно заявление за записване до директора на приемащата детска градина.

Чл.16. Преместване на дете от една детска градина в друга може да се осъществи при наличие на свободни места в приемащата детска градина.

Чл.17. При преместване на дете от една детска градина в друга, при записване в приемащата детска градина се представят:(1).Заявление за записване по образец /Приложение №1/;(2).Здравен картон, надлежно попълнен от предходната детска градина;(3). Медицинска бележка за контактност, ако са прекъснали посещение за повече от десет дни;(4). Изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали повече от два месеца детска градина;(5). Документ за платена последна такса от предишната детска градина.

Чл.18. (1). Преместването на дете от задължителна подготвителна група се извършва с Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование, след представяне на служебна бележка за записване в друга детска градина или училище.(2).За извършеното преместване по ал.1, в срок от 10 дни писмено се уведомява Кмета на Община Симитли.

III. ОТПИСВАНЕ

Чл.19. Децата в незадължителна предучилищна възрастова група се отписват от общинска детска градина по желание на родителите/настойниците след подаване на Заявление за отписване по образец /Приложение №2/.Чл.20.(1). Децата се отписват от общинска детска градина задължително при постъпване в първи клас и започване на учебната година.(2).При отписване на децата по ал.1 се издава Удостоверение за задължително предучилищно образование.

Чл.21.(1). Деца могат да бъдат отписвани от общинска детска градина след решение на педагогическия съвет и заповед на директора при последователно отсъствие повече от един месец без представен медицински документ и при липса на писмено уведомяване от родителите/настойниците в срок, определен сПравилника за дейността на детската градина, ако не подлежи на задължително предучилищно образование;(2).В случайте на ал.1, когато детето подлежи на задължително предучилищно образование, преди решение на педагогически съвет за отписване, директорът на общинската детска градина писмено уведомява родителите/настойниците на детето, агенция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ и личния лекар.(3).В срок от 14 дни от изпълнението на действията по ал.2 и липса на промяна в обстоятелствата по ал.1, се пристъпва към отписване на детето от общинската детска градина. Издава се Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование съгласно чл.18.

Чл.22. Отписването на дете от общинска детска градина се отразява като промяна в списъчния състав на децата в Списък-образец №2.

Чл.23. При две просрочени дължими такси по чл.24, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли, детето може да се спре от посещение на детската градина. Редът за принудително събиране на дължимите такси се определя в Правилника за дейността на детската градина, съобразно ЗМДТ.

 

IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1.Наредбата се издава на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл.7, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 5 На МОН от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

§ 2.Записване на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществява въз основа на документи, изискуеми от съответното училище.

§ 3.Контролът по изпълнение на настоящата наредба се осъществява от Кмета на Община Симитли.

§ 4.Наредбата за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симитли влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет Симитли. Тя може да бъде променяна или допълвана по реда на нейното приемане.

§ 5.Наредбата за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симитли се публикува на сайта на общината и на всяка детска градина.

 

Приета с Решение 339 по Протокол 27 от 28.09.2016г. на ОбС - Симитли


Владимир Димитров Христов

Председател на ОбС - Симитли