Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

П.к. 2730, гр.Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/72138,72157, факс: 0748/72231

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр.СИМИТЛИ

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Апостол Стефанов Апостолов Кмет на Община Симитли

 ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли

          Господин Христов, Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,  ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :  

  Приема изменения и допълнения в “Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. на Община Симитли”, както следва:I.В раздел ІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА, към буква Ж.Поземлени имоти в землището на с.Полето, община Симитли за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване се добавя:1. Неурегулиран поземлен имот с пл.сн.№385 (триста осемдесет и пети), находящ се в кв.10А (десети), целият имот с площ от 228.00 кв.м. (двеста двадесет и осем квадратни метра) по регулационния план на с.Полето, одобрен със Заповед №2881/02.07.1963г., кадастралния план, одобрен със Заповед №778/11.09.2001г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №947/14.11.2013г. с ЕКАТТЕ 57203, при граници на имота: Североизток – ПИ с пл.сн. №386; югоизток – улица; югозапад – ПИ с пл.сн. №7004; северозапад – ПИ с пл.сн.№331 и ПИ с пл.сн.№347 в кв.10А по регулационния план на с.Полето, одобрен със Заповед №2881/02.07.1963г., кадастралния план, одобрен със Заповед №778/11.09.2001г. и допълване на кадастралния план, одобрен със Заповед №947/14.11.2013г.
II.В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, към буква А.Землище на с. Долно Осеново, община Симитли, се добавя:33. Поземлен имот № 063158 (нула шест три едно пет осем), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.” категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 1.862 дка. (един декар осемстотин шестдесет и два кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063159 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 063028 – нива на Иво Соколов Габеров; имот № 063155 – нива на Сергей Емилов Джанов и др.. 34. Поземлен имот № 063159 (нула шест три едно пет девет), с начин на трайно ползване „Др.селскост.тер.”, категория на земята при неполивни условия Х (десета), находящ се в местността “Гюнта”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 3.187 дка. (три декара сто осемдесет и седем кв.м.), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота: Имот № 063158 – др.селскост.тер. на Община Симитли; имот № 063028 – нива на Иво Соколов Габеров; имот № 063030 – нива на Ахмед Муртазов Белюнски; имот № 000223 – дървопроизв. пл. на „ИАГ-ДГС-гр. Симитли” ДП; имот № 063144 – нива на насл. на Ибраим Сулейманов Базаров; имот № 063154 – нива на насл. на Мустафа Алиев Алиев.III.В раздел IX.ПРЕДОСТАВЕНИ ЗЕМИ ОТ  ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ПРИ НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА НА§ 27 от Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗАОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.), се добавя:20. Поземлен имот № 063156 (нула шест три едно пет шест), с начин на трайно ползване “Нива”, категория на земята при неполивни условия IX (девета), находящ се в местността “Синяко”, землището на с. Долно Осеново, целият имот с площ от 9.000 дка. (девет декара), с ЕКАТТЕ 22753, при граници на имота подробно описани в скица-проект № ФО1149/01.12.2015 г.,  който имот е образуван от ПИ № 063082, целият имот с площ от 22.810 дка. (двадесет и два декара и осемстотин и десет кв.м.), придобит от общината на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и предоставен с протоколно решение № 11/24.07.2008 г. на комисията по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ и актуван за частна общинска собственост с АЧОС № 2338/18.02.2016 г.IV.В раздел IX”Б” ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, се добавя:3.Безвъзмездно и безсрочно право на пристрояване на козирка към Филиал за спешна медицинса помощ-Симитли – Петно 5/пет/ от ПЗ с площ от 35.00 кв.м. /тридесет и пет квадратни метра/ към двуетажна масивна сграда, построена в Урегулиран поземлен имот V /пети/, пл.сн.№1153 /хиляда сто петдесет и трети/, кв. 73 /седемдесет и трети/ по регулационният план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 219/20.10.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 400/09.08.2008 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 778/2010 г. на Кмета на община Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 305/04.05.2015 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Обществено и делово обслужване”, целият имот с площ от 3465.24 кв.м. (три хиляди четиристотин шестдесет и пет кв.м. и двадесет и четири кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УПИ III-1153, УПИ IV-1153 и УПИ VI-1153, кв.73 по регулационният план на гр.Симитли.4. Безвъзмездно и безсрочно право на строеж на обслужващо помещение – Петно 6/шест/ с площ от 25.00 кв.м. /двадесет и пет квадратни метра/ и паркинг - Петно 7 /седем/ с площ от 80.00 кв.м. /осемдесет квадратни метра/ от ПЗ в Урегулиран поземлен имот V /пети/, пл.сн.№1153 /хиляда сто петдесет и трети/, кв. 73 /седемдесет и трети/ по регулационният план на гр.Симитли, одобрен със Заповеди № 142,143/1951 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 219/20.10.2006 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 400/09.08.2008 г., изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 778/2010 г. на Кмета на община Симитли и изменение на регулационния план, одобрен със Заповед № 305/04.05.2015 г. на Кмета на община Симитли, отреден за “Обществено и делово обслужване”, целият имот с площ от 3465.24 кв.м. (три хиляди четиристотин шестдесет и пет кв.м. и двадесет и четири кв.см.), с  ЕКАТТЕ 66460, при граници и съседи на имота: от две страни улици, УПИ III-1153, УПИ IV-1153 и УПИ VI-1153, кв.73 по регулационният план на гр.Симитли.5. Учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж на едноетажна масивна сграда за здравеопазване и социални грижи със застроена площ от 100 кв.м. /сто квадратни метра/ в Урегулиран поземлен имот I (първи), кв. 51 (петдесет и първи), целият с площ 870.30 кв.м (осемстотин и седемдесет квадратни метра и тридесет квадратни сантиметра) по регулационния план на с.Крупник, одобрен със Заповеди № 513/1973 г., и Заповед № 168/24.08.2005 г., отреден „за здравеопазване и социални грижи” с ЕКАТТЕ 40052, при граници и съседи на имота: Север, изток, юг и запад – улици
V. Допълва прогноза за очакваните приходи както следва:         

  А. 1. Отдаване под наем на имоти  - 65лв.           

Б.1. Продажба на имоти-общинска собственост – 1 400лв.

  2.Приходи от ограничени вещни права – 1830лв.

VI.  Допълва прогноза за очакваните разходи както следва:

- Разходи за обявления се завишават с 360 лева.

С уважение,

Апостол Апостолов

  КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ